Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Telekadó

Telekadó számlaszám: 12001008-00107221-00100000

Kerületünkben telekadó került bevezetésre 2004. április 1-jei hatállyal – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 11/2004.(IV.01.) számú rendelete alapján -, melynek jelenlegi szabályozását az Önkormányzat 2009. január 1-től hatályos, többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza.

1. Mire terjed ki a telekadó kötelezettség?

Az Ör. 2012. január 1-től hatályos rendelkezése szerint „adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek”.

A Htv. 52. § (16) szerint „teleknek minősül: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve
a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföldet,
c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet”.

2. Milyen mentességek vannak jelenleg?

A Htv. 19. § szerint mentes az adó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek (2017. évtől),
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Az Ör. alapján mentes továbbá az adó alól:
– az a magánszemély, akinek a tulajdonában a Htv. 52. §. 60. pontjában meghatározott, lakóépület áll,
1000 m2-ig az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen legalább 12 m2 alapterületű építményadó-köteles építmény áll,
– az a magánszemély tulajdonában lévő telek, mely a Helyi Építési Szabályzat (korábban: Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata) szerint beépítésre nem szánt övezetben, valamint övezetbe nem sorolt területen fekszik,
– az a magánszemély tulajdonában álló – a Helyi Építési Szabályzat (korábban: Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata) szerint – beépítésre szánt építési övezetben lévő telek, amely a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül nem megközelíthető.

3. Milyen mentességek voltak a korábbi, még el nem évült időszakokban?

a) Törvényi mentességek:

2016. évben mentesült a telek adó alól:
– a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt állt és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja.

b) Rendeleti mentességek:

2016. évben mentesült a telek adó alól:
– az a magánszemély, aki jogerős építési engedéllyel rendelkezett, a jogerőre emelkedéstől számított két évig.

4. Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt adatbejelentés megtételére.

Az adatbejelentések magánszemély adózók esetében benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtandók be. (Az elektronikus ügyintézés módjáról további információkat itt talál.)

Az adatbejelentés benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) adó összegéről, és a fizetési határidőkről.

5. Mennyi a telekadó általános mértéke jelenleg, illetve mennyi volt a korábbi, még el nem évült időszakokban?

Az adó általános mértéke 2016-ban 160 Ft/m2/év, 2017-ben 170 Ft/m2/év, 2018-ban 180 Ft/m2/év és 2019-ben 190 Ft/m2/év volt, 2020-tól 250 Ft/m2/év.

6. Mely esetek képeznek jelenleg, illetve képeztek a korábbi időszakokban kivételt az általános adómérték alól?

A telkek külterületi, illetve belterületi elhelyezkedése, valamint a Helyi Építési Szabályzat (korábban: Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata) szerinti övezeti besorolása alapján differenciált adómértékek kerültek megállapításra az alábbi módokon:

Év Tulajdonos belterület külterület
beépítésre szánt beépítésre nem szánt beépítésre szánt beépítésre nem szánt
2021 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 250 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2020 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 250 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2019 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 190 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2018 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 180 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2017 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 170 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2016 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 160 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2

Az általánostól eltérő továbbá a 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tartozó telkek után fizetendő adó mértéke a 2016-2018 adóévekben 330 Ft/m2/év, 2019-ben 345 Ft/m2/év volt. Ugyanezen kategóriába tartozó telkekre vonatkozóan 2020-tól az adó mértéke 354 Ft/m2/év.

Az alábbi dokumentumokat magánszemélyek használhatják papíralapú beküldésre. Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon található elektronikus űrlapokon nyújtandók be! Ezen rendszert a magánszemély adózók is használhatják, azonban számukra ez nem kötelező, csupán választható lehetőség. További tudnivalók az elektronikus ügyintézésről itt.

Telekadó adatbejelentés
Megállapodás űrlap
Kiegészítő adatlap építményadó és telekadó bejelentéshez

Kérelem belterületi, 1 hektár alatt ingatlan adómentességének megállapításához szükséges igazolásra

 

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYES HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2020-tól hatályos helyi adó rendelet
2019-ben hatályos helyi adó rendelet
2018-ban hatályos helyi adó rendelet
2017-ben hatályos helyi adó rendelet
2016-ban hatályos helyi adó rendelet