Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Telekadó

Telekadó számlaszám: 12001008-00107221-00100000

Kerületünkben telekadó került bevezetésre 2004. április 1-jei hatállyal – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 11/2004.(IV.01.) számú rendelete alapján -, melynek jelenlegi szabályozását az Önkormányzat 2009. január 1-től hatályos, többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza.

1. Mire terjed ki a telekadó kötelezettség?

Az Ör. 2012. január 1-től hatályos rendelkezése szerint „adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek”.

A Htv. 52. § (16) szerint „teleknek minősül: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve
a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföldet,
c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet”.

2. Milyen mentességek vannak jelenleg?

A Htv. 19. § szerint mentes az adó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek (2017. évtől),
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik (2014. évtől).

Az Ör. alapján mentes továbbá az adó alól:
– az a magánszemély, akinek a tulajdonában a Htv. 52. §. 60. pontjában meghatározott, lakóépület áll,
1000 m2-ig az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen legalább 12 m2 alapterületű építményadó-köteles építmény áll (2014. évtől),
– az a magánszemély tulajdonában lévő telek, mely a Helyi Építési Szabályzat (korábban: Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata) szerint beépítésre nem szánt övezetben, valamint övezetbe nem sorolt területen fekszik (2016. évtől)
– az a magánszemély tulajdonában álló – a Helyi Építési Szabályzat (korábban: Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata) szerint – beépítésre szánt építési övezetben lévő telek, amely a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül nem megközelíthető (2016. évtől)

3. Milyen mentességek voltak a korábbi, még el nem évült időszakokban?

a) Törvényi mentességek:

2015-2016. években mentesült a telek adó alól:
– a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt állt és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja.

b) Rendeleti mentességek:

2015-2016. években mentesült a telek adó alól:
– az a magánszemély, aki jogerős építési engedéllyel rendelkezett, a jogerőre emelkedéstől számított két évig.

4. Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt adatbejelentés megtételére.

Az adatbejelentések magánszemély adózók esetében benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtandók be. (Az elektronikus ügyintézés módjáról további információkat itt talál.)

Az adatbejelentés benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) adó összegéről, és a fizetési határidőkről.

5. Mennyi a telekadó általános mértéke jelenleg, illetve mennyi volt a korábbi, még el nem évült időszakokban?

Az adó általános mértéke 2015-ben 150 Ft/m2/év, 2016-ban 160 Ft/m2/év, 2017-ben 170 Ft/m2/év, 2018-ban 180 Ft/m2/év és 2019-ben 190 Ft/m2/év volt.

Az adó általános mértéke 2020-ban 250 Ft/m2/év.

6. Mely esetek képeznek jelenleg, illetve képeztek a korábbi időszakokban kivételt az általános adómérték alól?

A telkek külterületi, illetve belterületi elhelyezkedése, valamint a Helyi Építési Szabályzat (korábban: Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata) szerinti övezeti besorolása alapján differenciált adómértékek kerültek megállapításra az alábbi módokon:

 

Év Tulajdonos belterület külterület
beépítésre szánt beépítésre nem szánt beépítésre szánt beépítésre nem szánt
2020 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 250 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2019 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 190 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2018 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 180 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2017 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 170 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2016 magánszemély 100 Ft/m2 80 Ft/m2
jogi személy 160 Ft/m2 40 Ft/m2 100 Ft/m2 10 Ft/m2
2015 magánszemély 100 Ft/m2 60 Ft/m2 80 Ft/m2 40 Ft/m2
jogi személy 150 Ft/m2 140 Ft/m2 100 Ft/m2 60 Ft/m2

Az általánostól eltérő továbbá a 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tartozó telkek után fizetendő adó mértéke 2015-ben 320 Ft/m2/év, a 2016-2018 adóévekben 330 Ft/m2/év, 2019-ben 345 Ft/m2/év volt. Ugyanezen kategóriába tartozó telkekre vonatkozóan 2020-tól az adó mértéke 354 Ft/m2/év.

Az alábbi dokumentumokat magánszemélyek használhatják papíralapú beküldésre. Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon található elektronikus űrlapokon nyújtandók be! Ezen rendszert a magánszemély adózók is használhatják, azonban számukra ez nem kötelező, csupán választható lehetőség. További tudnivalók az elektronikus ügyintézésről itt.

Telekadó adatbejelentő
Megállapodás űrlap
Kiegészítő adatlap építményadó és telekadó bejelentéshez

Kérelem belterületi, 1 hektár alatt ingatlan adómentességének megállapításához szükséges igazolásra

 

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYES HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2020-ban hatályos helyi adó rendelet
2019-ben hatályos helyi adó rendelet
2018-ban hatályos helyi adó rendelet
2017-ben hatályos helyi adó rendelet
2016-ban hatályos helyi adó rendelet
2015-ben hatályos helyi adó rendelet