Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az ÓVN Zrt felé fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésének engedélyezése

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásának feltételeit a  9/2015. (II.16.) számú rendeletének  szabályozza. A rendelet 2017. május 1. napjától hatályos 60.§-ban, az alábbiakban ismertetett feltételrendszer és eljárási szabályok mellett ad lehetőséget a díjhátralékosnak az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. felé fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésére.

1.) Díjhátralékos egy havi bérleti díjnak megfelelő összeget (amelynek befizetése nem mentesíti az aktuális  havi számlafizetési kötelezettsége alól) az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. pénztárába befizet

2.)   Kérelem formanyomtatványt személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postai úton kitöltve benyújtja és csatolja az előírt mellékleteket:

  • egy havi bérleti díj befizetését igazoló bizonylatot
  • a hatályos bérleti szerződést; a jogviszony felmondása esetén a felmondás tényéről szóló iratot
  • az érintett ingatlanhoz kapcsolódó minden közüzemi szolgáltatótól 30 napnál nem régebbi hátralékigazolást. Amennyiben hátralékára vonatkozóan részletfizetési megállapodást kötött, annak fénymásolatát.
  • vagyonnyilatkozatot
  • a háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat

3.)A Hivatal vizsgálja a jogosultság feltételeinek fennállását. A feltételeknek való megfelelésről szóló tájékoztatást a kérelem beadását követő 5 munkanapon belül a kérelmező személyesen átveheti az Ügyfélszolgálati Irodán. A feltételeknek való megfelelés esetén a Hivatal – a kérelmezőnek a személyes adatainak megküldéséhez való hozzájárulásával – felkéri az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot javaslata elkészítésére. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a javaslat elkészítéséhez előzetes időpont egyeztetés szükséges az intézménynek a tájékoztató hátoldalán található elérhetőségein.

Amennyiben kérelmező a jogosultsági feltételeknek nem felel meg, erről döntést kap, ebben az esetben részletfizetési megállapodást nem köthet.

4.) Kérelmező a Hivatal feltételeknek való megfelelésről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot felkeresni, ahol a családsegítő szakember a törlesztő részlet nagyságára és a futamidő tartamára vonatkozó javaslatát megteszi.

5.) Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslatát megküldi a Hivatal részére, aki előkészíti a polgármester döntését és a meghozott döntést továbbítja az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.felé.

6.) Kérelmező az Óbudai Vagyonkezelővel Nonprofit Zrt.-vel a polgármester döntése alapján kötheti meg a részletfizetési megállapodást.

További fontos információk!

 A részletfizetési kedvezmény egy adott díjhátralék vonatkozásában csak egy alkalommal biztosíthat.

  1. A futamidő a 36 hónapot nem haladhatja meg.
  2. Amennyiben a hátralékos a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, úgy tartozása egy összegben esedékessé válik, melyre a hátralékost fel kell hívni. Ha a hátralékos a fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg egy összegben a fennálló tartozását, a bérleti szerződés felmondható.