Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az ÓVN Zrt-nél fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésének engedélyezése

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 60/2020.(XII.18.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendelete 65.§ alapján a díjtartozást felhalmozó bérlő vagy a jogcím nélküli lakáshasználó (a továbbiakban: hátralékos) részére díjhátralékának rendezésére az alábbi lehetőségek biztosítottak:

a) díjtartozás egyösszegű rendezése,

b) részletfizetési kedvezmény.

A 67.§ (1) bekezdése szerint a hátralékos a Vagyonkezelőnél fennálló hátraléka rendezésére – a polgármester döntése alapján – részletfizetési megállapodást köthet egy havi bérleti díj összegének a Vagyonkezelőnél történő teljesítése esetén a (2)-(8) bekezdésben foglaltak szerint.

(2)A részletfizetés iránti kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vagy postai úton lehet benyújtani erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A részletfizetési kedvezmény egy adott díjhátralék vonatkozásában csak egy alkalommal biztosítható.

(4) A kérelem alapján a Hivatal a feltételek vizsgálatát követően felhívja a hátralékost, hogy az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓCSTGYVK-t keresse fel, és egyidejűleg felkéri az ÓCSTGYVK-t javaslata elkészítésére. A Hivatal a bérlő hozzájárulását követően az alábbi személyes adatokat továbbíthatja az ÓCSTGYVK-nak: a kérelmező neve, elérhetősége, a bérlemény címe, a fennálló hátralék mértéke, a háztartás 1 főre eső jövedelme, korábbi részletfizetésre vonatkozó információ. A Hivatal a Vagyonkezelőtől is jogosult adatokat kérni a 92. § (2) bekezdésében foglalt adatvédelmi rendelkezések szerint. Az ÓCSTGYVK elkészíti a törlesztő részlet nagyságát és a futamidőt tartalmazó javaslatát, amelyet a Hivatal részére megküld. A futamidő a 36 hónapot nem haladhatja meg. Amennyiben az ÓCSTGYVK a fizetőképesség, vagy a fizetőképesség hiánya miatt nem javasolja a részletfizetési megállapodás megkötését, vagy a kérelmező nem jelenik meg, erről írásban tájékoztatja a Hivatalt.

(5) A polgármester a hátralékos írásbeli kérelmére méltányosságból

a)a megszűnt részletfizetési megállapodás ismételt megkötését egy alkalommal engedélyezheti,

b)részletfizetési megállapodásonként egy alkalommal a törlesztő részletek teljesítésére három hónap haladékot biztosíthat,

c)36 hónapnál hosszabb futamidőt engedélyezhet, azonban a futamidő a 60 hónapot nem haladhatja meg.

(6) A részletfizetési megállapodás megkötéséről a Vagyonkezelő írásban értesíti a hátralékost, aki a megállapodást az értesítést követő 8 nap jogvesztő határidőn belül a Vagyonkezelő ügyfélszolgálatán aláírja és átveszi.

(7) A részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele, hogy a hátralékos a részletfizetési megállapodás előkészítésének ideje alatt további díjhátralékot nem halmoz fel.

(8) Amennyiben a hátralékos a részletfizetési megállapodást a (6) meghatározott határidőig nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem menti ki vagy a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, úgy tartozása egy összegben esedékessé válik, amelyre a hátralékost fel kell hívni. Ha a hátralékos a fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg egy összegben a fennálló tartozását, a bérleti szerződés felmondható.