Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Névjegyzék alapján történő bérbeadás

Budapest Főváros III.kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 60/2020. (XII.18.) rendeletének 22.§-a szabályozza a névjegyzék alapján történő bérbeadást az alábbiak szerint:

A névjegyzékre azt a cselekvőképes személyt lehet felvenni:

(1) A névjegyzékre azt a cselekvőképes személyt lehet felvenni:

a) aki Budapest III. kerületében rendelkezik lakcímmel és életvitelszerűen a kerületben tartózkodik,

b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,

c) aki a kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző 5 naptári évben nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,

d) akinek és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át, továbbá nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét,

e) megfelel a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben a rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, jogcím nélküli lakáshasználója, továbbá akinek a bérleti jogviszonyát a polgármester felmondta, abban az esetben sem vehető fel a névjegyzékre, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

(3) A Hivatal hiányos kérelem esetében a kérelmezőt 15 nap határidő tűzésével felszólítja a hiány pótlására. A hiánypótlás elmaradása esetén a kérelmet el kell utasítani.

(4) A kérelmező szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében a Hivatal környezettanulmányt végez.

(5) A polgármester a kérelmező névjegyzékbe történő felvételéről vagy a kérelem elutasításáról hatvan napon belül dönt.

(6) Azt a kérelmezőt, aki a névjegyzékre való kerülés feltételeinek megfelel, a polgármester a névjegyzékbe felveszi és erről írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza a kérelmező pontszámát és a névjegyzékre történő felvétel dátumát.

(7) A kérelmező által elért pontszámot a melléklet szerinti szempontrendszer alapján a polgármester állapítja meg.

(8) A névjegyzék tartalmazza

a) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagjainak:

aa) személyes adatait,

ab) jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,

ac) fogyatékosságának, tartós betegségének tényét,

ad) jelenlegi lakhatási körülményeire vonatkozó információkat,

b) a lakásigény benyújtásának időpontját,

c) a lakásigény iktatószámát,

d) a (7) bekezdés szerint elért pontszámot.

(9) A névjegyzék (8) bekezdés b)-d) pontja szerinti adattartalma nyilvános, az Önkormányzat honlapján hozzáférhető.

(10) A kérelmező a névjegyzéken az arra történő felvételtől számított egy évig szerepel. A Hivatal a névjegyzéken szereplő kérelmezőt a névjegyzékről való törlése előtt 60 nappal tájékoztatja, hogy amennyiben lakásigényét fenntartja, új kérelmet kell benyújtania. Amennyiben a kérelmező az egy év leteltével nem nyújtja be ismételten kérelmét a névjegyzéken történő nyilvántartása érdekében, a névjegyzékből törölni kell.

(11) A névjegyzéken szereplő kérelmező körülményeiben bekövetkező változás esetén:

a) amennyiben olyan változás következik be, amely a névjegyzéken történő nyilvántartására vonatkozó jogosultságát vagy a pontszámítást befolyásolja, köteles azt a Hivatal részére a változást követő 15 napon belül bejelenteni.

b) az a) pont szerinti bejelentés alapján, vagy amennyiben egyéb módon a Hivatal tudomására jut a névjegyzéken szereplő körülményeiben bekövetkezett változás, a jogosultság és a pontszámítás felülvizsgálatra kerül.

c) amennyiben kérelmező jogosultsága már nem áll fenn, a névjegyzékről törölni kell,

d) a pontszám változása esetén új pontszám kerül megállapításra.

(12) Amennyiben a névjegyzék alapján bérbe adható lakás megüresedik, a Vagyonkezelő haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.

(13) Amennyiben a névjegyzéken szereplő kérelmező és a vele együtt költöző személyek száma eléri:

a) a 4 főt, 1 lakószobás lakás nem ajánlható fel.

b) a 7 főt, legalább 2 lakószobás lakást kell felajánlani.

(14) A névjegyzéknek megfelelő sorrend, valamint a méltányolható lakásnagyság alapján a Hivatal a névjegyzéken szereplő kérelmezőt értesíti. Az értesítés tartalmazza a lakásra vonatkozó adatokat: a lakás pontos címét, komfortfokozatát, szobák számát, lakóterületét és az ingatlan megtekintésére felajánlott időpontot.

(15) Amennyiben a névjegyzéken szereplő kérelmező a felajánlott ingatlant elfogadja, köteles 30 napon belül az értesítésben szereplő igazolásokat benyújtani. A bérlő kijelöléséről a Bizottság dönt a Hivatal döntés-előkészítése alapján.

(16) A névjegyzéken szereplő kérelmező a felajánlott ingatlan bérleti jogát nem szerezheti meg, továbbá a névjegyzékből törlésre kerül, amennyiben

a) a kérelmező az értesítésben szereplő igazolásokat 30 napon belül nem nyújtja be,

b) a benyújtott igazolások alapján megállapításra kerül, hogy jogosultsága már nem áll fenn,

c) jogosultsága fennáll, azonban a (11) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és a bejelentés elmaradása következtében jogtalan előnyhöz jutna.

(17) Amennyiben a névjegyzék alapján legmagasabb pontszámmal rendelkező, az első helyen jogosulttá vált névjegyzéken szereplő kérelmező a szerződéskötés jogával nem kíván élni, vagy az igazolások benyújtását elmulasztja, az a névjegyzéken szereplő kérelmező válik igényjogosulttá, aki a névjegyzéken a következő helyen szerepel.