Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Névjegyzék alapján történő bérbeadás

Budapest Főváros III.kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 60/2020. (XII.18.) rendeletének 22.§-a szabályozza a névjegyzék alapján történő bérbeadást az alábbiak szerint:

A névjegyzékre azt a cselekvőképes személyt lehet felvenni:

-aki életvitelszerűen óbudai lakos, azaz Budapest III. kerületében rendelkezik lakcímmel és életvitelszerűen a kerületben tartózkodik,

-akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,

-aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,

-akinek és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át, továbbá nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét,

-megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

A névjegyzékre való felkerülésre vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványon meghatározott igazolásokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat a kérelemmel egyidejűleg kell becsatolni.

A Hivatal a hiányos kérelem esetében a lakásigénylőt 15 nap határidő tűzésével felszólítja a hiány pótlására. A hiánypótlás elmaradása esetén a kérelem elutasításra kerül. A kérelmező szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében a Hivatal környezettanulmányt végez.   A polgármester a lakásigénylő névjegyzékbe történő felvételéről vagy a kérelem elutasításáról hatvan napon belül dönt.  Azt a lakásigénylőt, aki a névjegyzékre való kerülés feltételeinek megfelel, a polgármester a névjegyzékbe felveszi és erről a lakásigénylőt írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza az igénylő pontszámát és a névjegyzékre történő felvétel dátumát.

A lakásigénylő által elért pontszám a 4. melléklet szerinti szempontrendszer alapján kerül megállapításra.

A névjegyzék tartalmazza

a) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagjainak:

aa) személyes adatait,

ab) jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,

ac) fogyatékosságának, tartós betegségének tényét,

ad) jelenlegi lakhatási körülményeire vonatkozó információkat,

b) a lakásigény benyújtásának időpontját,

c) a lakásigény iktatószámát,

d) az elért pontszámot.

A névjegyzék  b)-d) pont szerinti adattartalma nyilvános, az Önkormányzat honlapján hozzáférhető.

A lakásigénylő a névjegyzéken az arra történő felvételtől számított egy évig szerepel. A Hivatal a névjegyzéken szereplő lakásigénylőt a névjegyzékről való törlése előtt 60 nappal tájékoztatja, hogy amennyiben lakásigényét fenntartja, új kérelmet kell benyújtania. Amennyiben a lakásigénylő az egy év leteltével nem nyújtja be ismételten kérelmét a névjegyzékben történő nyilvántartása érdekében, a névjegyzékből törlésre kerül.

Amennyiben a névjegyzék alapján bérbeadható lakás megüresedik, a Vagyonkezelő haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt. A névjegyzéknek megfelelő sorrend, valamint a méltányolható lakásnagyság alapján a Hivatal a lakásigénylőt értesíti. Az értesítés tartalmazza a lakásra vonatkozó adatokat: a lakás pontos címét, komfortfokozatát, szobák számát, lakóterületét és az ingatlan megtekintésére felajánlott időpontot.Amennyiben az igénylő a felajánlott ingatlant elfogadja, köteles 30 napon belül az értesítésben szereplő igazolásokat benyújtani. A bérlő kijelöléséről a Bizottság dönt a Hivatal döntés-előkészítése alapján. Amennyiben a névjegyzék alapján legmagasabb pontszámmal rendelkező, az első helyen jogosulttá vált lakásigénylő a szerződéskötés jogával nem kíván élni, vagy az igazolások benyújtását elmulasztja, az a lakásigénylő válik igényjogosulttá, aki a névjegyzéken a következő helyen szerepel.