Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Lakáspályázatok

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének  9/2015. (II.16.) számú, az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendelete (a továbbiakban: Vbr.; ide kattintva letölthető) szabályozza a lakáspályázatok kiírásának és beadásának szabályait.

A Vbr. 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az évente megüresedő és bérbeadás útján újrahasznosítható lakások 70 %-át kizárólag pályázati úton lehet bérbe adni. A (3) bekezdés kimondja továbbá, hogy az önkormányzat lakásfenntartási költségeinek mérséklése érdekében a pályázatra kiírt lakások minimum 50 %-át felújítási, illetve helyreállítási kötelezettséggel terhelten lehet meghirdetni és bérbe adni.

Honnan értesülhetek a lakáspályázatokról?
Az aktuális pályázati felhívást az Óbuda Újságban, valamint az önkormányzat és az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (www.ovzrt.hu) honlapján lehet megtekinteni, továbbá kifüggesztésre kerül az önkormányzat és a Vagyonkezelő ügyfélszolgálati irodáján.

Hol lehet a pályázati anyagot beszerezni?
A pályázati időszakban
az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Fő tér 2.) lehet a nyomtatványokat térítésmentesen beszerezni, továbbá a fenti honlapokról letölthető.

Mik a feltételei a pályázatnak?

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit a Vbr. 6-14./A §-ai tartalmazzák.

A rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton  azon cselekvőképes személy vehet részt:

a) akinek, illetve a vele együttköltöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, – a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogának kivételével – másik lakáson bérleti joga nem áll fenn;

b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,

c) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,

d) a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit

e)—

f) megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

(2) A szociális alapú pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázónak, illetve a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500.-Ft), illetve nem rendelkeznek olyan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát, valamint, hogy a pályázó vállalja az előre fizető óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést. A szociális alapú pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázó, vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezzen.

A bérbeadás időtartama legfeljebb öt év.

(2a) Szociális alapú pályázat esetén az ESZLB a pályázatot kizárólag fiatal házasok részére is kiírhatja a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével az alábbi eltéréssel:

– a lakáspályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 35. életévét

– a pályázónak, illetve a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át (114.000.-Ft)

– pályázók vállalják havonta minimum 20 000 Ft megtakarítását lakás-előtakarékosság keretében a bérleti szerződés fennállásának időszaka alatt. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó lakás- előtakarékossági szerződést kössön, amelyet a szerződés aláírásakor köteles bemutatni. A megtakarítás teljesítését 3 havonta köteles igazolni a befizetési bizonylatok bemutatásával a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál. Amennyiben kötelezettségét elmulasztja, a Főosztály értesíti a Vagyonkezelőt, aki a bérleti szerződést felmondhatja. A (2a) bekezdés alapján elnyert bérleti jogviszony ismételten nem biztosítható.

Költségelvű pályázat esetén a pályázat nyertesével kötendő bérleti szerződés időtartama a bérlő által a pályázatban vállalt felújítási munkák elvégzésének befejezésére a szerződésben meghatározott időpontig tart, mely időtartam a 120 napot nem haladhatja meg. Amennyiben a bérlő a pályázatban vállalt felújítási munkákat a szerződésben meghatározott időpontig elvégzi, a bérleti jogviszony 10 év határozott időtartamig biztosítható. Amennyiben a nyertes pályázó 120 napon belül felújítási kötelezettségének önhibáján kívül, méltányolható okból nem tud eleget tenni, egy alkalommal, legfeljebb 60 napra kérheti a felújításra rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását. A meghosszabbításról az ESZLB dönt.

A rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg a méltányolható lakásigényének felső határát.

2) A méltányolható lakásigény felső határa:

  1. a) 1 személy esetén 1 lakószoba,
  2. b) 2-3 személy esetén 2 lakószoba,
  3. c) 4-5 személy esetén 3 lakószoba,
  4. d) ha az együttköltöző személyek száma 5-nél több, minden további személy esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.

A pályázatot az erre a célra rendszeresített – térítésmentes – nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletek csatolásával, a pályázati kiírásban megjelölt helyen kell benyújtani. Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot.

A pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.

A költségelvű pályázat nyertesének a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor.

A felújítási kötelezettséggel elnyert bérleti jogviszony esetén a szerződéskötéssel egy időben a bérlő és a Vagyonkezelő között megállapodás jön létre, melyben a felújítás ellentételezésének módjáról állapodnak meg.