Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az önkormányzat támogatást nyújt a lakhatási problémák enyhítésére

2020. április 15., 12:58

Óbuda-Békásmegyer önkormányzat folyamatosan igyekszik kellő gondoskodást nyújtani a kerületben élők szociális és lakhatási problémáinak megoldására, különböző pénzbeli és természetbeni támogatások biztosításával, valamint az általa működtetett szociális intézményrendszer segítségével. Jelenleg több olyan támogatási forma is elérhető, melyek a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülők lakhatási gondjait hivatottak enyhíteni.

A koronavírus világjárvány megjelenése okozta nehézségek enyhítése érdekében tett önkormányzati intézkedések nemcsak az oktatás, az egészségügy és a gazdaság területét érintették. Az önkormányzat kiemelt figyelmet szentelt a lakhatási problémákra adott megoldások  keresésére, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban és albérletben élők fizetési nehézségeinek mérséklése.

A rászorulók lakhatási problémáik enyhítésére az alábbi támogatásokat vehetik igénybe:

Lakbérmódosításra való jogosultság

Amennyiben az önkormányzati lakás költségelvű vagy piaci alapú lakbért fizető bérlője számára – kivéve a bérbeszámítási megállapítással rendelkező bérlő – a háztartás jövedelmének csökkenése miatt a lakbér megfizetése rendkívüli élethelyzetet idézne elő, lakbérmódosítás iránti kérelmet nyújthat be. A szociális lakbér fizetésre való jogosultság akkor állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg nem egyedül élők esetében a 91.200.-Ft-ot; egyedül élő esetében a 105.450.-Ft-ot; egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékos vagy egészségkárosodott személy él, a 114.000.-Ft-ot, továbbá a bérlők és a bérleményben élő személyek vagyonnal nem rendelkeznek.

A jogosultság megállapításával a költségelven megállapított lakbér fizetők szociális alapú lakbért, a piaci alapú lakbért fizetők költségelven megállapított lakbért fizetnek a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a lakbér mértékének soron következő felülvizsgálatáig.

Az önkormányzati lakások bérbeadását szabályozó önkormányzati rendelet 2020.04.01. napján hatályba lépett módosulásai alapján, a közös költség felújítási alapot meghaladó része – a szociális lakbért fizető bérlő kivételével – a bérlőt, a lakáshasználót terheli. A közös költség felújítási alapot meghaladó részeként fizetendő összeg olyan szolgáltatások díját foglalja magába, amelyet a bérlők, lakáshasználók vesznek igénybe a bérlemény használatához kapcsolódóan, ők élvezik annak előnyeit pl. közös helyiségek takarítása, világítása, lifthasználat, stb.

Amennyiben a költségelvű lakbért fizető bérlő jogosulttá válik a lakbérmódosításra, a lakbére a továbbiakban szociális alapon kerül kiszámlázásra és mentesül a közös költség megfizetésétől is.

Javasoljuk, hogy azok a bérlők, akik munkahelyüket elveszítették, vagy jövedelmük egyéb okból csökkent és egy főre eső jövedelmük az előzőekben ismertetett alatt van, mielőbb adják be lakbérmódosításra való jogosultság iránti kérelmüket, hogy lakhatáshoz kapcsolódó terheiket csökkenthessük.

Óbudai lakhatási támogatás

Óbudai lakhatási támogatásként a lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, a lakhatás megőrzése érdekében lakhatási támogatás állapítható meg (kivéve azon bérlők számára, akik önkormányzati lakásban élnek és már lakbérmódosításra való jogosultsággal rendelkeznek). A jogosultság akkor állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nem egyedül élők esetében a 76.950.-Ft-ot; egyedül élő esetében a 91.200.-Ft-ot; egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a 105.450.-Ft-ot, továbbá az ingatlanban élők vagyonnal nem rendelkeznek.

A támogatás összege a jogszabályban meghatározott módon kerül megállapításra, összege nem lehet kevesebb, mint 5.000.-Ft és nem lehet magasabb, mint 9.800.-Ft. Amennyiben a kérelmező előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülékkel rendelkezik, a havi lakhatási támogatás összege a fenti érték 3.000.-Ft-tal növelt összege.

A támogatás a lakásfenntartás azon kiadásához nyújtható, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Amennyiben a kérelmező önkormányzati bérlakásban él, a lakhatási támogatás a bérbeadó részére kerül átutalásra. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 12 hónapra állapítható meg.

Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás

A veszélyhelyzeti bérleti díj támogatást azok a – legalább 1 éve bejelentett III. kerületi lakosok kérelmezhetik -, akiknek munkaviszonya igazolhatóan a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya fennáll,  de a munkáltatója semmilyen javadalmazásban nem részesíti. Fontos kritérium az is, hogy a kérelmező táppénzben nem részesülhet. További feltétel, hogy háztartásában az egy főre számított havi jövedelem a 71.250.-Ft-ot nem haladja meg.

A veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás egy olyan visszatérítendő kamatmentes támogatás, amelynek összege a bérleti szerződés vagy a lakbérszámla által igazolt bérleti díj 2 havi összege, de legfeljebb 300.000.- Ft.  Fontos tudnivaló a támogatásról, hogy visszafizetését a veszélyhelyzet megszüntetését követő 3. hónapban kell megkezdeni és 6 hónap alatt kell a teljes összeget visszafizetni, illetve, hogy a veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.

 Az önkormányzati bérlők és jogcím nélküli lakáshasználók érdekében további intézkedések is bevezetésre kerültek.

Az önkormányzati bérleményben élők számára a közüzemi költségek befizetését igazoló nullás igazolás vagy az esetleges díjtartozás rendezésére vonatkozó részletfizetési megállapodás benyújtásának május 31-i határideje a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 90. napig meghosszabbításra került.

A veszélyhelyzet megszüntetéséig a lakbér mértékének éves felülvizsgálatát az önkormányzat nem indítja el, ezzel is csökkentve a bérlők számára előírt ügyintézési terheket.

Az új lakásbérleti szerződések megkötésének jogvesztő határideje a szerződéskötésről szóló értesítés kézhezvételét követő 60. nap helyett a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 60. napra módosul.

A bérleti szerződés felmondására a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 90. napig nem kerül sor azon bérlő esetében, akinek munkaviszonya igazolhatóan a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya fennáll, azonban a munkáltató semmilyen javadalmazásban nem részesíti és táppénzben sem részesül.

Az önkormányzat segítséget nyújt azoknak az önkormányzati lakást bérlő és használó személyeknek is, akik részletfizetési megállapodás keretében kívánják rendezni az esetlegesen felhalmozott hátralékukat, azonban munkahelyüket a veszélyhelyzet idején elveszítették, vagy munkáltatójuk semmiféle javadalmazásban nem részesíti őket, illetve egyéb ellátásban sem részesülnek. Ez esetben lehetőség van a három hónapos részletfizetés törlesztési haladék további három hónapra történő ismételt biztosítására, amennyiben a hátralékos a kérelmét a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 60. napig benyújtja.

A jogcím nélküli lakáshasználó által fizetett lakáshasználati díj mértékének emelésére a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kerül sor azon jogcím nélküli lakáshasználók esetében, akik bérleti jogviszonyuk rendezését kérelmezték, de arra önhibájukon kívül nem került sor.

Az önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos ügyekben környezettanulmány a veszélyhelyzet fennállása alatt nem készül. Amennyiben a környezettanulmány nélkül is lehetőség van az érdemi döntés meghozatalára, úgy a tulajdonosi jogkör gyakorlója a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a kérelemről.

Reméljük, hogy a intézkedések, amelyek az önkormányzati bérleményekben élők anyagi és adminisztrációs terheinek csökkentését, ezzel biztonságérzetük növelését célozzák, nagymértékben megkönnyítik bérlőink számára a veszélyhelyzet által okozott nehézségek leküzdését.