Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Mától lehet beiratkozni a Óbuda-Békásmegyer óvodáiba

2019. április 24., 08:20

Ahogy az a március óta elérhető ‘Óvodai Iránytű’ című online kiadványban is szerepel, a héten van a beíratás a kerületi óvodákba.

Nem könnyű, sőt sokak számára zavarba ejtő pillanat, amikor gyermekük az évek előrehaladtával újabb és újabb kihívások elé kell, álljon. Ezek közül is kiemelkedik a megfelelő nevelési, oktatási intézmény kiválasztása, illetve az ottani követelményeknek való megfelelés. De miért is zavarba ejtő? Azt hiszem azért, mert egyfelől ilyenkor kell a gyermek képességeit, igényeit, illetve egy-egy család elvárásait, körülményeit és lehetőségeit egyetlen döntésbe összesűríteni. Másfelől pedig ekkor már ismerni kell a gyermek adottságait és azokat egyensúlyba hozni az általunk elképzelt jövőbeni célokkal. Szerencsésnek mondhatják magukat, akik kompromisszummentesen képesek megtalálni az ideális megoldást. Böjte Csaba, a gyermeknevelés terén rendkívüli tapasztalatokat gyűjtő ferences szerzetes szavai akár zsinórmértékül is szolgálhatnak a döntést megelőző bizonytalan pillanatokban: az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene, legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket. Magam is úgy gondolom, hogy az óvodába készülő gyereknek ezen a szinten még a legfontosabb szükséglete az elfogadó kortárs közösség és a szeretettel teli család megtartó közege. A képességek kibontakoztatása – ideális körülmények és értő támogatás mellett – már jön magától. Ezért helyezik intézményeink a hangsúlyt a befogadó légkör kialakítására. Természetesen az óvodák által képviselt pedagógiai módszerekben lehetnek kisebb különbségek, de épp ez jeleníti meg azt a színességet, amely választ ad a gyermekek (és a szülők) eltérő igényeire.”

Bús Balázs

polgármester

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt. 72 §. (2)).
 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati fenntartású, továbbá nem önkormányzati fenntartású óvodában lehet.
 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beíratás időpontja: 2019. április 24-26.

A beíratáskor be kell mutatni a gyermek:

 • nevére kiállított személyi azonosítót,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)),
 • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. (Nkt. 92. §).
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. (Nkt. 47. § (3)).

III. kerületi, önkormányzati fenntartású, sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó óvodák:

 • Ágoston Művészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston u. 2/a)
 • Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.)
 • Óbudai Meseerdő Óvoda (1039 Budapest, Váradi u. 9-11.)
 • Óbudai Almáskert Óvoda (1033 Budapest, Szérűskert u. 37.)
 • Óbudai Gyermekvilág Óvoda (1031 Budapest, Vitorla u. 6.)
 • Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Budapest, Zipernowsky Károly u. 2.)
 • Óbudai Hétpettyes Óvoda (1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.)
 • Pitypang Művészeti Óvoda (1039 Budapest, Hunyadi u. 8-10.)
 • Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (1039 Budapest, Pais D. u. 2.)
 • Óbudai Vackor Óvoda (1036 Budapest, Árpád fejedelem u. 60.)

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, illetve anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer területén két óvoda található, ahol német nemzetiségi nyelvű csoportot is indítanak:

 • Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.) (német)
 • Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája (1037 Budapest, Bécsi út 236.) (német)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). (rendelet 20 §. (9-10.))

„(9) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(10)* Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.”

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2019. május 28-ig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az új gyermekek fogadása a tanév/nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap – a tanév/nevelési év első napja: 2019. szeptember 2. (hétfő)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

AZ ÓVODÁK LISTÁJÁT ITT TALÁLJA.

A TOVÁBBI JOGSZABÁLYOKRÓL, AZ ÓVODÁKRÓL, SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT ITT OLVASHAT.