Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Továbbtanulási Támogatás 2016-ban is

2016. május 2., 14:51

A felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó, azonban a képzés költségeit vállalni nem tudó fiatalok segítésére a képviselő-testület 2012-ben Óbudai Továbbtanulási Támogatás néven pénzügyi alapot hozott létre.

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik:
a) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,5 vagy a fölött van, és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat;
b) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton, és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel, átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel áll nak hallgatói jogviszonyban.
Mindkét esetben: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozottak szerinti jövedelme és a vele közös háztartásban élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) szerinti közeli hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
A támogatás összege:a képzés hallgató által fizetendő költségtérítés öszszegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400 000 Ft/félév összeget.
A támogatást minden pályázati fordulóban újra kell pályázni! Az újra pályázók pályázaton való részvételének feltétele az, hogy az előző félév tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekítés nélküli 3,5 átlagot. A pályázaton való részvételhez szükséges a kitöltött formanyomtatvány, az igénylő és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolásai, továbbá
2016-ban érettségizetteknek és először felvételizőknek:az érettségi bizonyítvány iskola által hitelesített másolata, melynek benyújtási határideje 2016. június 30., a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos értesítés, melynek benyújtási határideje 2016. augusztus 10.
Már felsőfokú tanulmányokat folytatóknak: az év végi index hiteles másolata, melynek benyújtási határideje: augusztus 10.
A pályázat benyújtási határideje: 2016. június 1-től 10-ig.
A beérkezett pályázatokról a Társadalmi kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főosztály, valamint a szociális szolgáltató főosztály javaslatának figyelembe vételével 2016. augusztus 31-ig mérlegelési jogkörében eljárva a polgármester dönt, és az önkormányzat 2016. szeptember 15-ig tanulmányi szerződést köt a támogatottal.
A rendelet, a pályázati kiírás és a kitöltendő formanyomtatvány a https://obuda.hu/palyazatok/obudai-tovabbtanulasi-tamogatas-2016/ oldalon található.