Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Társasházi Hírmondó: a társasházi kamerarendszer

2015. október 27., 15:30

Védjük értékeinket – tájékoztató a társasházi kamerarendszer kiépítésének törvényi feltételeiről.

Napjainkban egyre több társasházban találkozhatunk kiépített kamerarendszerrel. A tapasztalatok szerint már önmagában a felszerelt kamerának is visszatartó ereje van, azaz ezáltal csökken a betörések, rongálások, lopások száma! A felvételek visszakereshetőek, amelyek szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésekor segítenek az elkövető beazonosításában. Nézzük meg közelebbről, hogy milyen főbb jogszabályi feltételei vannak egy társasházi kamerarendszer kiépítésének!

Legalább kétharmados többség szükséges

Az előírások alapján a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. Az adatkezelési szabályokat a szervezeti-működési szabályzatban kell rögzíteni. A kamerarendszer üzemeltetője a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott személy lehet.

biztonsági kamera társasház

Cél: a szabálysértések, bűncselekmények megelőzése, a bizonyítás megkönnyítése

A kamerarendszer üzemeltetésének jogszabályi feltételei:

a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja,

b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el,

c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

Nagyon lényeges kiemelnünk azt, hogy a kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára, sőt az nem helyezhető el a közös tulajdonban és a tulajdonostársak közös használatában álló olyan helyiségben sem, amelyben a megfigyelés – a helyiség rendeltetéséből fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

A felvételeket általában 15 napig őrzik

A felvételeket a rögzítést követő 15 napig kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban – ideértve az érintett személy vagy a társasházi közösség által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is – bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

Jól látható módon fel kell hívni az érintettek figyelmét arra, hogy a területen megfigyelőrendszer működik

A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére. A tájékoztatásban meg kell jelölni az üzemeltető személyét és elérhetőségét is.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzat tulajdonában lévő társasházkezelő szervezet. Célunk a társasházban élők érdekeinek képviselete, illetve a lakosság megelégedettségének növelése. Amennyiben társasházzal kapcsolatos kérdése, panasza, észrevétele van, úgy kérem forduljon hozzánk bizalommal a tarsashaz@ovzrt.hu e-mail címen!
További információ: www.ovzrt.hu