Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Adatvédelmi tájékoztatók

A Polgármesteri Hivatal adatvédelmi intézményrendszere

Az adatvédelmi előírások alkalmazása szempontjából az adatkezelő szerv vezetője a jegyző.

A Polgármesteri Hivatal és szervezete által csak olyan személyes adat és különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes és különleges adatok csak a cél megvalósításához szükséges ideig és mértékben kezelhetőek.

A Hivatal alkalmazottjai a feladataik ellátása körében személyes és különleges adatot csak a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kezelhetnek; az adatkezelés csak törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján helyi rendelet alapján történhet, illetve ha ahhoz az adatalany kifejezetten – különleges adat esetén írásban – hozzájárult.

A jogszabály alapján elrendelt adatkezelés kizárólag a felhatalmazást adó törvényben, önkormányzati rendeletben meghatározott célból valósulhat meg.

Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása

Az érintetteknek biztosítani kell, hogy a Hivatal által kezelt adataihoz hozzáférjen.

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, kérheti a személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését, valamint – ha arra törvény felhatalmazza – tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az adat helyesbítéséről, vagy törléséről az érintetten kívül mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az adatot továbbították, kivéve, ha a tájékoztatás elmaradása az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekeit nem sérti. 

Szerződéskötés során az érintett adatinak közzétételére vonatkozó szabályok

A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó szerződések esetén az érintett személyes adatait (név, a szerződés típusa, tárgya, értéke, időtartama) a Hivatal közzéteszi. A közzétételről az érintettet tájékoztatni kell.

Pályázatok adatkezelése

A pályázat és pályázók személyes adatai (név, pályázat típusa, tárgya, értéke, időtartama) közérdekből nyilvánosak. A pályázat kiírása, a pályázati eljárás során erről az érintetteket tájékoztatni kell.

Közérdekű bejelentő adatainak védelme

A közérdekű bejelentő adatainak védelmére a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvényben foglaltak az irányadóak.

Jogorvoslati lehetőség:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 14 10

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzata