Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Fás szárú növények védelmével kapcsolatos eljárás

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2018. augusztus 1-én önkormányzati szabályozás lépett hatályba!

A szabályozás hatálya a kiterjed a III. kerület közigazgatási területén lévő minden köz- és magánterületre. A rendelet célja, hogy Óbuda-Békásmegyeren hatékonyan valósuljon meg a zöldterület fejlesztése, a károsodás megelőzése, elhárítása, valamint hogy a zöldfelület növényállományának pótlása biztosítva legyen.

A jogszabály szerint magánterületen lévő fás szárú növényt kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély alapján szabad. Az engedély iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Hatósági Osztályán nyújtható be. A kivágott fák pótlásának határideje egy év.

A rendelet itt érhető el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2021. január 1-től a fakivágási eljárások (magán-és közterületi egyaránt) illetékmentesek!

A magánterületen álló fás szárú növények kivágásának engedélyezése

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete alapján magánterületen lévő fás szárú növényt kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély alapján szabad.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a kivágni tervezett fás szárú növények pontos helyét (a fás szárú növények ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot);
 • a kivágandó fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lap másolatát, idegen vagy közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni lapon túl valamennyi tulajdonos hozzájárulását);
 • szükség esetén a fás szárú növény kivágásának indokoltságát megalapozó dokumentumokat (különösen kertészeti szakvélemény, építési-bontási engedély, fénykép);
 • részletes fotódokumentáció a kivágni tervezett fás szárú növényről;
 • a pótlás tervezett módjának (telepítés esetén az ültetni tervezett fák számának, fajának és a tervezett telepítés helyének) megjelölését, építési telek beépítése vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet.

A fás szárú növény kivágási engedélyének a véglegessé válásától számított egy évig jogosít a kivágásra, mely időtartam különösen indokolt esetben az engedélyesnek a határidő lejártát megelőzően benyújtott írásos kérelmére egy alkalommal, újabb egy évvel meghosszabbítható.

Ha az engedélyes kivágási szándékától eláll, köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni.

Magánterületen álló, veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növény kivágásának bejelentése

Amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs a tulajdonos vagy kezelő köteles haladéktalanul elvégezni a veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növény kivágását. A veszély elhárítása érdekében elvégzett fás szárú növény kivágást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Hatósági Osztályán. A bejelentésben kertészeti szakvéleménnyel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni kell a fás szárú növény kivágásának szükségességét, valamint részletes fotódokumentációt kell csatolni a kivágott fás szárú növényről.

A kivágott fás szárú növény pótlásáról gondoskodni kell.

Amennyiben utólag az derül ki, hogy a bejelentésben valótlan adatokat közöltek és mégis szükség lett volna fás szárú növény kivágási engedély iránti kérelem benyújtására, vagy a fás szárú növény kivágása nem volt megalapozott, vagy a fás szárú növény kivágást nem jelentették be, a munkálat engedély nélküli fás szárú növény kivágásnak minősül.

A közterületen álló fás szárú növények kivágásának engedélyezése

Közterületen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet szerint a fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A fakivágási engedélyezése pótlási kötelezettséggel, vagy pénzbeli megváltással jár.

Amennyiben élet-, egészség- vagy vagyonvédelemi okból azonnali fakivágás szükséges, a fakivágást a munkálatok elvégzését követő 5 napon belül kell bejelenteni.

A kivágott fa szükség szerinti pótlásáról is gondoskodni kell.

A fapótlás mértéke fás szárú növény engedélyezett kivágása esetén

 • a veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növények kivágása esetén a kivágandó fás szárú növények darabszáma;
 • Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: TKR) meghatározott nem telepíthető fás szárú növények esetében a kivágandó fás szárú növények darabszáma;
 • gyümölcsfák esetében a kivágandó fák darabszáma;
 • 10 cm törzsátmérő alatti fás szárú növények esetén a kivágandó fás szárú növények darabszáma;
 • egyéb esetben a kivágni tervezett fás szárú növény törzsátmérőjének 100%-a.

A pótlást kizárólag lombhullató fajtájú fával lehet teljesíteni, kivéve a TKR-ben meghatározott nem telepíthető növényfajokat.

Fás szárú növények telepítése

Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

A telken belüli a növényzet legkisebb ültetési távolságának szabályai a TKR 39. § (4) bekezdése alapján

 1. épület falától az ültetési távolság:
  1. aa) 3,0 méternél magasabbra nem növő fás szárú növényzet esetében legalább 2,0 méter,
  2. ab) 3,0 méternél magasabbra növő fás szárú növényzet esetében legalább 5,0 méter,
  3. ac) 7,0 méternél magasabbra növő fák esetében legalább 7,0 méter;
 2. ingatlan határától az ültetési távolság:
  1. ba) a jellemzően 2,5 méternél magasabbra nem növő fás szárú növényzet esetén legalább 0,5 méter,
  2. bb) a jellemzően 2,5 méternél magasabbra növő fás szárú növényzet esetén legalább 1,0 méter
  3. bc) jellemzően 5,0 méternél magasabbra növő fák esetében legalább 5,0 méter.

Fás szárú növények fenntartása, kezelése

A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.

A használó köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.

A Jegyző a használót a telepítési, fenntartási és kezelési feladatok teljesítésére kötelezheti.