Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Házszámozásokkal és közterületek elnevezésével kapcsolatos eljárás

Általános tájékoztató

A házszám-megállapítás szabályai szerint, a házszámok sorszámainak megállapításáról, megváltoztatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII.27.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a kerületi önkormányzat gondoskodik.

Magyarországon a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. A magyar közigazgatásban létrejött egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címnyilvántartás, KCR (központi cím regiszter), amelynek célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg.

Nagyon sok esetben, a címregiszterbe történő címek regisztrálásakor észleljük a rossz címzést. Ezekben az esetekben sor kerül a teljes közterület házszámozásának felülvizsgálatára. A döntés határozat formájában kerül kiküldésre a tulajdonosoknak. Teljes közterület házszámozási felülvizsgálatára kerül sor abban az esetben is, amikor a lakóktól jelzés érkezik a hiányos a házszámokról, illetve amikor hivatalból értesülünk a nyilvántartásokban eltérő házszámokról, a közterületen kihagyással emelkedő számsorrendben találhatóak a házszámok. Házszámozási eljárás indulhat még a telekalakításoknál, valamint új közterületek elnevezését követően. A 2018-as évben kerületünkben közel 1000 házszám került felülvizsgálatra, ebből 850 házszámról született döntés.

A házszám felülvizsgálatára vonatkozó eljárások folyamatosak. A vonatkozó jogszabályok szerint a címregiszterben egy ingatlannak ha több közterületi kapcsolata van, a címek felvezetésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapjára. Természetesen a több közterületi kapcsolattal rendelkező ingatlan másik utca felőli számozása érvényben marad és továbbra is használható. Azokban az esetekben, amikor több közterület felől is kapnak házszámot, a lakosok döntik el, melyik címet használják lakcímként.

Közterületek elnevezése

A közterületek elnevezésének szabályait a Főv. Kgy. rendelet állapítja meg. A Főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok véleményét a kezdeményezésről. A kerület támogatása esetén a közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a Főpolgármester terjeszti a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése felé. A közgyűlés döntéséről a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzője értesíti a kerületi önkormányzatot, a fővárosi közszolgáltató szerveket, az illetékes ingatlanügyi hatóságot és a közüzemek központjait.

A közterületnév változás esetén az érintett lakosságot lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli, mert az új lakcímkártya hivatalból kiállításra és megküldésre kerül.

Házszámozás

A házszámozást az utca elejétől kezdve, folytatólagosan állapítjuk meg, figyelembe véve a telekalakításokat, az ingatlan-nyilvántartás adatait, földhivatali térképes nyilvántartás adatait, korábbi térképmásolatokat, korábbi házszám megállapító döntéseket, személyi nyilvántartás adatait, betartva az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Hiába jó a számozás az utca közepén néhány háznál, a házszámozás az utca elején kezdhető, kihagyás nélküli emelkedő sorrendben haladva az utolsó ingatlanig. Ezáltal előfordulhat, hogy egy felülvizsgálat során megváltoznak a házszámok.

A házszámok változásáról készült döntés, határozat formájában kerül az Önök részére kiküldésre. A véglegessé vált határozatot elküldjük a BFKH Kormányablakába, a BFKH Földhivatalba, és a hivatal KCR csoportjához. Amikor a Földhivatal megküldi a KCR csoportnak a címkoordinátákat, a határozat alapján a címelemek a KCR rendszerében megváltoztatásra kerülnek, az új címelemek átemelhetők a Kormányablak rendszerébe.

Mivel ez költözéssel nem járó lakcímváltozásnak minősül (hivatalból), a címváltozásnak megfelelő lakcímkártyát, a határozat jogerőre emelkedését követően, a címváltozás szerinti lakó-vagy tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal kiállítja, és postai úton kikézbesíti. A megváltozott házszám miatt, a székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások székhely/telephely változásról a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, a határozat véglegessé válását követően lehetséges intézkedni.

Címváltozás esetén:

  • Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyája illetékmentes, a Kormányhivatal részéről kikézbesítésre kerül;
  • A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
  • A jármű törzskönyvét nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
  • A jármű forgalmi engedélyének cseréje lakcímváltozás esetén nem kötelező. (Közúti Közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról rendelkező 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 89. §(4) bekezdés c) pontja alapján.)
  • A közműszolgáltatók felé a bejelentést csak a szerződő féltől fogadják el a szolgáltatók. A lakcím módosításra elektronikusan is lehetőséget biztosítanak, pontos azonosító adatok megadása szükséges, valamint a határozat megküldése mellékletben.
  • Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy a cégbíróságon történő bejelentése a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63.§ (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes. (bejelentés és közzétételi illetékmentesség)
  • A Földhivatalnak a házszám változást nem kell Önöknek bejelenteni, mert azt a véglegessé vált határozat megküldésével mi teljesítjük.

Házszámtáblák kihelyezése

A megváltozott közterületnevek és házszámok tábláit a tájékozódás zavartalanságának biztosítása érdekében az átszámozástól számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új házszámtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni.

Arra törekszünk, hogy kerületünk házszámozása rendezett legyen, a tulajdoni lapokon és a térképeken is megegyező és egyértelmű házszámok szerepeljenek. Előre is megértésüket kérjük azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek a házszáma megváltozik és ez esetlegesen kellemetlenségeket okoz.