Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

1 fő intézményvezető – Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata

2019. 03. 18.

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Gyenes u. 16.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A 7 telephellyel rendelkező Intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az Intézmény közfeladatai: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Nővédelem, várandós anyák gondozása, tanácsadás, 0-6 éves korig gyermekgondozás. Oktatási intézményben védőnői feladatok ellátása, családgondozás.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, védőnői szakképesítés,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, védőnői munkaterületen szerzett szakmai gyakorlat,
 • vezetői gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján a pályázat elnyerése esetén.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 • számítógép felhasználói szintű ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
 • iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arról, hogy
  • a pályázat anyagában foglalt személyes adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik,
  • a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.

Illetmény, juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. 2/b. pontja az irányadó, egyéb juttatások Közalkalmazotti Szabályzat szerint.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. A nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap, védőnői munkakörbe.

Álláshely betölthető: A pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban meghatározott naptól.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton 1300 Budapest, Pf. 102. A borítékra kérjük ráírni: „Védőnői Szolgálat intézményvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. (A pályázatnak legkésőbb a megjelölt benyújtási határidőig be kell érkeznie.)

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Gallóné Nagy Judit a Szociális Szolgáltató Főosztály vezetője a 437-8663-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beadási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés (várhatóan 2019. április 18.) A megbízásról – a 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak figyelembevételével – az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság véleményét mérlegelve a Képviselő-testület dönt.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.