Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

 

 

Cím

 

 

Funkció

 

 

Helyrajzi szám

Bérleti jog-viszony időtar-tama  

Alap-

terület

m2

 

Gépészeti

felszerelt-ség

 

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti díj Ft/hó  

Bánat- pénz

Ft

Attila utca 92., földszinti, utcai üzlet

és

60805/0/

A/10

5 év 60 víz, villany, gáz

(fűtés nincs)

megfelelő 72.820,- 102.000,-
pinceszinti, utcai raktár 60805/0/

A/7

46 megfelelő 13.800,-
Bécsi út 86., földszinti, utcai vendéglátó

vagy

14729/9 5 év 173 víz, villany, gáz leromlott 509.485,- 611.000,-
üzlet 5 év 370.566,- 444.000,-
Bécsi út 225., földszinti, utcai üzlet 16918/2/

A/357

5 év 59 víz, villany, távfűtés közepes 77.585,- 93.000,-
Bécsi út 227., földszinti, utcai üzlet 16918/2/

A/417

5 év 59 víz, villany, távfűtés közepes 68.971,- 82.000,-
Bogdáni út 24., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/9/

A/38

3 év 84 villany leromlott 22.680,- 27.000,-
Harang utca 4., földszinti, utcai üzlet 18910/88/

A/17

5 év 107 víz, villany, távfűtés megfelelő 103.148,- 123.000,-
Kiscelli utca 76., földszinti, lépcsőházi iroda 17309/

A/3

5 év 57 víz, villany, gáz közepes 79.344,- 95.000,-
Kiscelli utca 76., pincei, udvari raktár 17309/

A/3

3 év 93 villany leromlott 16.926,- 20.000,-

 

Nagyszombat utca 27., földszinti, lépcsőházi egyéb helyiség (iroda) 14729/4/

A/1

5 év 194 víz, villany, gáz közepes 255.110,- 306.000,-
Nagyszombat utca 27., földszinti, lépcsőházi egyéb helyiség (iroda) 14729/4/

A/2

5 év 512 víz, villany, gáz közepes 593.920,- 712.000,-
Selmeci utca 21., pinceszinti, utcai raktár

és

17406/

A/13

3 év 30 víz, villany leromlott 7.590,- 37.000,-
raktár 17406/

A/14

95 leromlott 24.035,-
Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/

A/300

5 év 45 víz, villany, távfűtés leromlott 60.480,- 71.000,-

 

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető innen, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. szeptember 1-jétől a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.