Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

 

 

 

Cím

 

 

Funk

ció

 

 

Helyrajzi szám

Bérleti jog-vi-szony időtar-tama  

Alap-

terület

m2

 

Gépé-

szeti

felsze-reltség

 

Mű-szaki áll-

apot

 

Mini-mális bérleti díj Ft/hó  

Bánat-pénz

Ft

Ágoston utca 10., földszinti, utcai üzlet 16918

/3/

A/188

5

év

58 víz, villany, távfűtés közepes 75.270,- 91.000,-
Attila utca 92., földszinti, utcai üzlet

és

60805

/0/

A/10

5

év

60 víz, villany, gáz

(fűtés nincs)

meg-felelő 72.820,- 102.000,-
pinceszinti, utcai raktár 60805

/0/

A/7

46 meg-felelő 13.800,-
Bécsi út 86., földszinti, utcai vendég

látó

vagy

14729

/9

5

év

173 víz, villany, gáz le-romlott 509.485,- 611.000,-
üzlet 5

év

370.566,- 444.000,-
Bécsi út 225., földszinti, utcai üzlet 16918

/2/

A/357

5

év

59 víz, villany, távfűtés közepes 77.585,- 93.000,-
Bécsi út 227., földszinti, utcai üzlet 16918

/2/

A/417

5 év 59 víz, villany, távfűtés közepes 68.971,- 82.000,-
Bogdáni út 24., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529

/9/

A/38

3

év

84 villany le-romlott 22.680,- 27.000,-
Harang utca 4., földszinti, utcai üzlet 18910

/88/

A/17

5

év

107 víz, villany, távfűtés meg-felelő 103.148,- 123.000,-
Kiscelli utca 76., földszinti, lépcsőházi iroda 17309/

A/3

5

év

57 víz, villany, gáz közepes 79.344,- 95.000,-
Kiscelli utca 76., pincei, udvari raktár 17309/

A/3

3

év

93 villany le-romlott 16.926,- 20.000,-

 

Meggyfa utca 31., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529

/9/

A/55

3

év

30 villany le-romlott 9.900,- 11.000,-
Nagyszombat utca 27., földszinti, lépcsőházi egyéb helyiség (iroda) 14729

/4/

A/1

5

év

194 víz, villany, gáz közepes 255.110,- 306.000,-
Nagyszombat utca 27., földszinti, lépcsőházi egyéb helyiség (iroda) 14729

/4/

A/2

5

év

512 víz, villany, gáz közepes 593.920,- 712.000,-
Szentendrei út 391., földszinti, utcai üzlet 64037 5

év

57 víz, villany, gáz (fűtetlen) meg-felelő 68.229,- 81.000,-
Verőfény utca 1., földszinti, utcai üzlet 18135

/12/

A/2

5

év

34 víz, villany (fűtés nincs) le-romlott 55.522,- 66.000,-
Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998

/3/

A/300

5

év

45 víz, villany, távfűtés ler-omlott 60.480,- 71.000,-

 

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

 

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

 

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

 

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.

 

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

 

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

 

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

 

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

 

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. március 17-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.