Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Belső ellenőri munkakör

2016. 03. 14.
2016. 02. 13.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján
p á l y á z a t o t  h í r d e t
belső ellenőri munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-ában, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 21.§- ában meghatározott feladatok, ellenőrzések. (Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények, gazdasági társaságok gazdasági-, pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, esetenként téma- és célvizsgálat lefolytatása, szükség esetén utóvizsgálat megtartása. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos anyag készítése, javaslattétel az esetleges hiányosságok megszüntetésére.)

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– a 29/2012.(III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában és a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdése a) vagy b) pontjában meghatározott szakképzettségek közül:
jogász,- közgazdász,- okleveles közgazdász végzettség vagy más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyike: okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi-számviteli szakellenőr, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenőr, mérlegképes könyvelő, Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő,
– legalább két éves közszolgálati jogviszony ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
– költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerint,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– „ÁBPE – továbbképzés I.”-hez kapcsolódó szakmai vizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete alapján,
– motivációs levelet,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– a belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély, vagy a nyilvántartásba vételi
kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolatát.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”), valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Belső ellenőri pályázat, I/B/45-1/2016.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a belső ellenőrzési csoportvezető 4378-566-os telefonszámán.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.