Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Fogadj örökbe egy zöldterületet!

2018. március 29. (csütörtök) 12 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

pénzügyi-szakmai elsz. útmutató_2018_Fogadj örökbe

pénzügyi elszámolás_táblázat 2018

Fogadj örökbe egy zöldterületet!

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület örökbefogadására lehetőséget adó pályázatot hirdet a kerületben működő civil szervezetek részére.

Támogatható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet működési területén, közterületen fekvő zöldfelületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, gépjármű parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.

Kizárólag olyan méretű terület örökbefogadását támogatja az Önkormányzat, melynek gondozása ténylegesen megvalósítható az Örökbefogadó által legalább a támogatástól számított egy évig.

A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, használható fel, amely Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában van.

A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani:

 • A támogatás összege „kerti kisgépek” (pl. motoros fűnyíró, motoros sövénynyíró) beszerzésére nem használható fel, azonban ha az a pályázatban szerepel, kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. kapa, gereblye) a kapott támogatási összeg 10%-a felhasználható.
 • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia. Erre a célra beszerezhetőek az FKF Zrt. logójával ellátott zsákok. Az ilyen zsákokban kihelyezett zöldhulladékot az FKF Zrt. köteles elszállítani.
 • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása szintén a pályázó feladata a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • A pályázat keretén belül kiültetett növények (cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum egy évig. (Hivatalunk a növények locsolásában, gyomlálásában, a növények körüli zöldterületek kaszálásában nem vesz részt.) Amennyiben pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
 • A pályázó az adott zöldfelületen haszonnövényt (paradicsom, paprika stb.) nem ültethet.
 • A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető. (Kizárólag kézi gyomirtás.)
 • A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. jogosult. A pályázó a fákon semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
 • Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. illetékes osztályával történő előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
 • A gondozott területen fa nem ültethető!
 • Amennyiben a pályázó a pályázatban szereplő terület köré kerítés, kerítéselem kihelyezését tervezi, abban az esetben a kerítés típusát, magasságát és elhelyezését az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. illetékes osztályával történő egyeztetést követően lehet kialakítani.
 • A pályázó a gondozásba vett terület állapotát a munkálatok megkezdése előtt, és azok befejeztével fényképpel dokumentálja, melyet az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. illetékes osztályának megküld.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 200.000 Ft.

A támogatás felhasználásának ideje: a Képviselőtestület döntésétől számítva 2018. december 31-ig.

Civil szervezetek esetén a támogatás feltétele: 30 % önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

Nyertes pályázat esetén a támogatás folyósításának feltétele: aláírt banki Felhatalmazó levél, melyet egy eredeti példányban a támogatási szerződés megkötésekor szükséges benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29. (csütörtök) 12 óra.

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett és lefűzött példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni.

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a Fogadj örökbe egy zöldterületet! címet.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).

Az űrlap hozzáférhető:

 • az önkormányzat internetes honlapján (www.obuda.hu)
 • a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), vagy
 • a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.)

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

 • A civil szervezet által örökbefogadásra megjelölt terület és környezete rövid bemutatását (szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve);
 • Az elvégezni kívánt munka leírását (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve);
 • Tételes költségbecslést, melyben külön oszlopban vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön oszlopban azok a tételek, melyeket a pályázó önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez.
 • „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját; ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy a szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal). Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, melynek záró napja a támogatási szerződés aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

A benyújtott pályázatokat a Civil és Nemzetiségi Bizottság, valamint az Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.
Bírálati szempontok:

 1. Városképi hatás;
 2. Kertépítészeti, kertészeti érték;
 3. Környezetvédelmi hatás;
 4. Pénzügyi megvalósíthatóság.

 

A pályázati összeggel való elszámolás

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. (2. számú melléklet)

A pályázaton kapott támogatás pénzügyi elszámolásának benyújtási határideje: 2019. január 31., a szakmai beszámoló benyújtásának határideje 2019. április 30.

Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani.

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkatársa a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elvégzésére 1 alkalommal van lehetőség és 5 munkanap áll rendelkezésre.

A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenőrzést végző munkatársánál (437-8565) a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

 

Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról írásban kap tájékoztatást minden eredményes pályázó.

Amennyiben az aláírásra megadott időpontokban pályázó nem írja alá a támogatási szerződést, elesik a támogatástól.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni.

Az Adatlap 1. számú mellékleteként található egy lista segítségként az ültetésre ajánlott növényekről.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Csikósné Mányi Júlia civil referens a 437-8645-ös telefonszámon, vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

 

Adatlap Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által kiírt

 1. évi „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” pályázathoz,

Civil szervezetek számára

 1. A pályázó szervezet adatai

1.1.      A pályázó szervezet neve:                                                                                                     

1.2.      Székhelye: Budapest,                                                                                           

1.3       Levelezési címe: Budapest ,                                                                                 

1.4       E-mailje:________________________________________________________________

1.5       Honlapja:________________________________________________________________

1.6.      Szervezeti formája:

egyesület: , alapítvány: , szövetség: , egyéb: 

1.7.      Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú ,

1.8.      Bírósági bejegyzésének dátuma:  

1.9.      Bírósági bejegyzésének száma: PK

1.10.    A pályázó adószáma: – – 

1.10.1. A pályázó szervezet bankszámla-vezető pénzintézetének

Megnevezése:                                                                                                                        

1.10.2. Bankszámla száma: – – 

 • A pályázó szervezet képviselőjének adatai

1.11.1. Neve és a szervezetben betöltött funkciója:                                                                          

 1. 11.2. Postacíme: Budapest,
 2. 11.3. Telefonszáma(i):
 3. 11.4. Fax-száma(i):
 4. 11.5. E-mailje:
 • A program megvalósításáért felelős személy adatai

1.12.1. Neve és a szervezetben betöltött funkciója:                                                                          

1.12.2. Címe: Budapest,_________________________________________________

1.12.3. Telefonszáma(i):                                                                                                                     

1.12.4. Fax-száma(i):                                                                                                                          

1.12.5. E-mailje:                                                                                                                                

 1. A pályázó tevékenysége

A pályázó konkrét tevékenységének bemutatása (1. sz. melléklet: maximum 1 oldal terjedelem).

 1. A pályázati program

3.1      Az örökbefogadandó terület adatai

A terület hozzávetőleges nagysága:________________________________________ m2

A terület jellege[1]: úszótelek, elválasztó zöld-sáv, park-rész, egyéb:__________________

________________________________________________________________________

3.2      A megpályázandó tevékenység leírása és ütemterve, a felvállalt feladat rövid indoklása (2.sz. melléklet maximum 2 oldal terjedelem)

3.3      Méretekkel ellátott rajzi vázlat a gondozásba veendő területről (3. sz. melléklet)

 1. A program költségvetése

4.1. A megpályázott összegre vonatkozó teljes költségvetés részletezése (4. sz. melléklet; maximum 2 oldal terjedelem)

4.2. E táblázatban kérjük megadni a projekt összesített pénzügyi igényét

Most pályázott projekt
  Ezúton pályázott összeg (Ft) Önrész (Ft) Megvalósítás teljes költsége (Ft)
Dologi kiadások
Tárgyi eszköz kiadások
Személyi kiadások (csak önrész esetében)
Egyéb:
 
Összesen:

 

 1. Mellékletek

5.1.     Kérjük, mellékelje az alábbi dokumentumokat vagy azok másolatát (a 2-4. pontokban kérteken túl).

 

 • „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját; ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal).

 

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, melynek záró napja a támogatási szerződés aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

 • A jelen pályázati űrlaphoz tartozó mellékletek:

(A kért dokumentumok felsorolásában helyezzen x-et a jelen pályázathoz csatoltak elé)

2.1. pontjához:                   oldalt, 1. sz. melléklet

3.2. pontjához:                   oldalt, 2. sz. melléklet

3.3. pontjához:                  oldalt, 3. sz. melléklet

4.1. pontjához:                  oldalt, 4. sz. melléklet

5.1. pontjához:                  oldalt, 5. sz. melléklet

Nyilatkozatok:_________ db

 

 1. számú melléklet

 

Ültetésre ajánlott növények listája

 

Árnyékba valók, vagy az árnyékot is bírók

 

Talajtakaró, vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m-re növők)

Berberis candidula – ezüstös borbolya  (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x stenophyla ‘Crawley Gem’ – borbolya  (örökzöld, szúrós, illatos virág)

 

Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’ – örökzöld puszpáng

 

Cornus stolonifera ‘Kelsey’ – som (kékeszöld levél)

 

Cotoneaster  dammeri  – szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster  dammeri  var. radicans  – szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri  ‘Coral Beauty’ – madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri  ‘Skogholm’ – madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri  ‘Streibs Findling’ – madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster horizontalis   – madárbirs (piros termés)

Cotoneaster microphyllus   – madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster microphyllus  ‘ Cochleatus’ – madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius ‘Parkteppich’ – madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius ‘Herbstfeuer’ – madárbirs (örökzöld piros termés)

 

Erica carnea – alpesi erika  (húspiros virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

Erica carnea ‘Winter beauty’ – alpesi erika  (sötétrózsaszín virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

 

Euonymus fortunei Canadale Gold’ – kecskerágó ( örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei ‘Emerald’ n Gold’  – kecskerágó ( örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ – kecskerágó ( örökzöld, fehér szélű levél)

Euonymus fortunei var. radicans – kecskerágó ( örökzöld)

 

Hebe pinguifolia – vaskoslevelű veronikacserje (örökzöld, fehér virág)

 

Geranium sp. – Gólyaorr (lila vagy rózsaszan virág, félcserje, talajtakaró)

 

Hypericum calycinum – örökzöld orbáncfű (élénk sárga virág)

 

Lonicera nitida ‘Maigrün’ –  mirtuszlonc (örökzöld)

Lonicera pileata – mirtuszlonc (örökzöld)

 

Mahonia aquifolium ‘Apollo’- kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

 

Nandina domestica – japánszentfa (örökzöld, piros termés)

 

Pachysandra terminalis – japán kövérke (örökzöld)

Pachysandra terminalis ‘Variegata’ – japán kövérke (örökzöld, fehérszélű levél)

 

Prunus laurocerasus ‘Piri’ – babérmeggy (örökzöld)

Spiraea betulifolia var. aemiliana – gyöngyvessző (fehér virág)

 

Symphricarpos x chenaultii ‘Hancock’ – talajtakaró hóbogyó

 

Viburnum opulus ‘Compactum – bangita (illatos fehér virág)

Viburnum opulus ‘Nanum’ – bangita (levelével díszít)

 

Vinca minor – kis meténg (örökzöld, lila virágú)

Vinca minor variegata – kis meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)

Vinca major – nagy meténg (örökzöld,  lila virágú)

Vinca major variegata – nagy meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)

 

Alacsony cserjék: (maximum 1-1,5 m-re növők)

Berberis gagnepainii ‘Klugowski’ – borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis candidula ‘Jytte’ – ezüstös borbolya  (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x media ‘Parkjuweel’ – borbolya  (szúrós, illatos virág)

Berberis verruculosa –bibircses borbolya  (örökzöld, szúrós, illatos virág)

 

Buxus sempervirens ‘Angustifolia’  – örökzöld puszpáng

 

Cornus alba ‘Argenteomarginata’  –  som (fehér szegélyű levél)

 

Dapfhne mezereum – farkasboroszlán ( rózsaszín, illatos virág)

 

Deutzia gracilis – gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida ‘Mont Rose’ – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x lemoinei – gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Hypericum x moserianum –  kisvirágú orbáncfű (élénk sárga virág)

 

Kerria japonica – boglárcserje  (sárga virág)

Kerria japonica ‘Pleniflora’ – boglárcserje  (sárga virág)

 

Ligustrum ovalifolium ‘Nünü’ – fagyal (fehér virág)

Ligustrum vulgare ‘Lodense’ – fagyal (fehér virág)

 

Lonicera nitida – mirtuszlonc (örökzöld)

Lonicera nitida ‘Elegant’ – mirtuszlonc (örökzöld)

 

Mahonia aquifolium – kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Mahonia bealei – keleti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

 

Pieris japonica ‘Variegata’ – japán babérhanga (örökzöld)

 

Prunus laurocerasus ‘Mari’ – babérmeggy (örökzöld)

Prunus laurocerasus ‘ Otto Luyken’ – babérmeggy (örökzöld)

Prunus laurocerasus ‘ Zabeliana’ – babérmeggy (örökzöld)

 

Skimmia japonica – japán dérbabér (sárga virág)

Skimmia reevesiana ‘Rubella’ – japán dérbabér (örökzöld, rózsaszín virág)

 

Spiraea x vanhouttei – gyöngyvessző (fehér virág)

Symphoricarpos albus var. laevigatus – hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos ‘White hedge’ – hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos ‘Magic berry’ – hóbogyó (rózsaszín termés)

Symphricarpos orbiculatus ‘Variegatus’ – hóbogyó (sárgatarka levél)

 

Viburnum x burkwoodii – tavaszi bangita (illatos fehér virág)

Viburnum  x carlcephalum – bangita (illatos fehér  virág)irág)

Viburnum  carlesii – bangita (illatos fehér virág)

 

Napra

 

Talajtakaró, vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m-re növők)

Berberis candidula – ezüstös borbolya  (örökzöld, szúrós, )

Berberis x stenophyla ‘Crawley Gem’ – borbolya  (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’– borbolya  (sötétpiros levél, szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ – borbolya  ( szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii ‘Kobold’– borbolya  ( szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii ‘Bagatelle’– borbolya  (barnásvöröses levél, szúrós, illatos virág)

 

Calluna vulgaris – csarab (fehér, rózsaszív liláspiros virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

 

Cariopteris x clandonensis ‘Heavenly blue’ – kékszakáll (sötétkék virágú félcserje)

 

Cornus stolonifera ‘Kelsey’ – som (kékeszöld levél)

 

Cotoneaster adpressus – henye madárbirs

Cotoneaster dammeri  ‘Eichholz’ – madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri  ‘Coral Beauty’ – madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri  ‘Skogholm’ – madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster horizontalis   – madárbirs (piros termés)

Cotoneaster microphyllus   – madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius ‘Parkteppich’ –  madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius ‘Herbstfeuer’ – madárbirs (örökzöld piros termés)

 

Cytisus purpureus – piros zanót

 

Daphne cneureum – henye boroszlán ( rózsaszín, illatos virág)

 

Deutzia gracilis ‘Ncco’ – gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

 

Euonymus fortunei ‘Emerald’ n Gold’  – kecskerágó ( örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ – kecskerágó ( örökzöld, fehér szélű levél)

 

Geranium sp. – Gólyaorr (lila vagy rózsaszan virág, félcserje, talajtakaró)

 

Hypericum calycinum – örökzöld orbáncfű (élénk sárga virág)

 

Juniperus horizontalis – Kúszó boróka

Juniperus procumbens ‘Nana’  – boróka

Juniperus sabina ‘Variegata’  – boróka

Juniperus squamata ‘Blue carpet’  – boróka

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’ – boróka

Juniperus virginiana ‘Grey Owl’ – boróka

Lavandula angustifolia – levendula

 

Mahonia aquifolium ‘Apollo’- kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

 

Pinus mugo – Törpefenyő

 

Potentilla fruticosa var. arbuscula – cserjés pimpó (sárga virág)

Potentilla fruticosa ‘Farreri’ – cserjés pimpó(sárga virág)

Potentilla fruticosa ‘Glenroy Pinkie’ – cserjés pimpó(rózsaszín virág)

Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’ – cserjés pimpó(sárga virág)

Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ – cserjés pimpó(narancssárga virág)

Potentilla fruticosa var. mandschurica – cserjés pimpó(fehér virág)

Potentilla fruticosa ‘Klondike’ – cserjés pimpó(sárga virág)

 

Spiraea betulifolia var. aemiliana – gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea betulifolia- gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea japonica ‘Alpina’ – gyöngyvessző (élénk rózsaszín virág)

Spiraea japonica ‘Little Princess’ – gyöngyvessző (élénk rózsaszín virág)

 

Viburnum opulus ‘Compactum – bangita (illatos fehér virág)

Viburnum opulus ‘Nanum’ – bangita (levelével díszít)

 

Vinca major variegata – nagy meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)

 

Alacsony cserjék (maximum 1-1,5 m-re növők)

 

Berberis gagnepainii ‘Klugowski’ – borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis candidula ‘Jytte’ – ezüstös borbolya  (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x media ‘Parkjuweel’ – borbolya  (szúrós, illatos virág)

Berberis x media ‘Red jewel’ – borbolya  (szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii – borbolya  (szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’– borbolya  (sötétpiros levél, szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii ‘Aurea’ – borbolya  (sárga levél, szúrós, illatos virág)

Berberis verruculosa –bibircses borbolya  (örökzöld, szúrós, illatos virág)

 

Buxus sempervirens ”Aureovariegata’ – örökzöld puszpáng  (sárgatarka levél)

 

Cariopteris incana – kékszakáll (sötétkék virágú félcserje)

 

Chanomales japonica – téglapiros díszbirs

Chanomales speciosa ‘Nivalis’ – díszbirs (fehér virágú)

Chanomales x superba (Crimson and Gold’ – díszbirs (piros  virágú)

 

Cornus alba ‘Argenteomarginata’  –  som (fehér szegélyű levél)

Cornus alba ‘Spaethii’  –  som (sárga szegélyű levél)

 

Coronilla emerus – koronafürt (élénk sárga virág)

 

Dapfhne mezereum – farkasboroszlán ( rózsaszín, illatos virág)

Deutzia gracilis – gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida ‘Mont Rose’ – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x lemoinei – gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida ‘Perle Rose’ – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia hibrida ‘Pink Ponpon’  – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x rosea  – gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

 

Elsholtzia stauntonii – szálkamenta ( rózsaszínű, liláspiros virágú félcserje)

 

Forsithia x intermedia ‘Marée d’Or’ – aranyvessző (élénksárga virág)

 

Genista lydia -lapickás rekettye (élénksárga virág)

Genista tinctoria – festőrekettye (élénksárga virág)

 

Hypericum x moserianum –  kisvirágú orbáncfű (élénk sárga virág)

Hypericum forrestii  – orbáncfű (élénk sárga virág)

Hypericum ‘Hidcote’ –  orbáncfű (élénk sárga virág)

 

Kerria japonica – boglárcserje  (sárga virág)

Kerria japonica ‘Pleniflora’ – boglárcserje  (sárga virág)

 

Ligustrum ovalifolium ‘Nünü’ – fagyal (fehér virág)

Ligustrum vulgare ‘Lodense’ – fagyal (fehér virág)

 

Lonicera  xylosteum ‘Clavey’s Dwarl’ –  ükörkelonc (örökzöld)

 

Philadelphus x lemoinei  ‘Erectus’ – jezsámen (fehér virág)

Philadelphus x virginalis ‘Dame Blanche’ – jezsámen (fehér virág)

 

Potentilla fruticosa  ‘Goldfinger’ – cserjés pimpó (sárga virág)

 

Prunus tenella – törpe mandula (rózsaszín virág)

 

Pyracantha ‘Golden Charmer’ – (szúrós örökzöld, naracssárga termés)

Pyracantha ‘Soleil d’ Or’ – (szúrós örökzöld, naracssárga termés)

 

Ribes sanguineum – vérvörös virágú ribiszke

Rib aureum – sárga virágú ribiszke

 

Skimmia japonica – japán dérbabér (sárga virág)

 

Spiraea x arguta – gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’ – gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’  – gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea japonica ‘Schirobana’ – – gyöngyvessző (fehér és rózsaszín virág)

Spiraea nipponica – gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x wnhouttei  – gyöngyvessző (fehér virág)

 

Symphoricarpos albus var. laevigatus – hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos ‘White hedge’ – hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos ‘Magic berry’ – hóbogyó (rózsaszín termés)

Symphricarpos orbiculatus ‘Variegatus’ – hóbogyó (sárgatarka levél)

 

Viburnum x burkwoodii – tavaszi bangita (illatos fehér virág, félárnyékba)

Viburnum  x carlcephalum – bangita (illatos fehér virág, félárnyékba)

Viburnum  carlesii – bangita (illatos fehér virág, félárn

 

A pályázó nyilatkozatai

Alulírott pályázó

 1. A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem;
 2. kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
 3. kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
 4. kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem,
 5. kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs,
 6. tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, illetve annak esedékes részét a Támogató a köztartozás megfizetése érdekében visszatarthatja,
 7. kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul,
 8. tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett;
 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye;
 10. tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le,
 11. tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik.
 12. tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók,
 13. kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a 2:46.§. (1)-(2) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét
 14. kijelentem, hogy a szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
 15. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs;
 16. tudomásul veszem, hogy nyertes pályázatom esetében a végső pénzügyi elszámolásom az alábbi pályázaton elnyert összegről szól.
 17. elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet
 18. Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség valamint a § (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn.

                                                                                             

Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul értesítem.

 

Budapest,………………………………………….

 

 

 

kötelezettségvállaló szervezet cégszerű aláírása (amennyiben van)

   pályázó (szervezet) cégszerű aláírása

P.H.

programért felelős személy aláírása

 

 

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

 

A Pályázó neve:

 

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

 

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

 

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

 

 1. nem áll fenn vagy
 2. fennáll az …pont alapján

                                                                                                         

 

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

 1. nem áll fenn vagy
 2. fennáll az …pont alapján

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

 

 

Kelt:

 

 

                                                                                    Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A pályázó szervezet neve:

A pályázó szervezet székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

A pályázóként megjelölt alapítvány, társadalmi szervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

 1. vezető tisztségviselője
 2. az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
 3. vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
 4. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:                                                                          

Aláírás/Cégszerű aláírás

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

 

 1. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek:

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):

 • állam,
 • költségvetési szerv,
 • köztestület,
 • helyi önkormányzat,
 • nemzetiségi önkormányzat,
 • társulás,
 • egyházi jogi személy,
 • olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a ….(önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
 • nemzetközi szervezet,
 • külföldi állam,
 • külföldi helyhatóság,
 • külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam …. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

 

 

Kelt: …………………(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

 

 

……………………………………………

cégszerű aláírás

 

 1. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek:

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

 • belföldi jogi személy,
 • külföldi jogi személy
 • belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
 • külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következő feltételeknek:

 1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
 3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

 

 

Kelt: …………………(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

 

 

 

……………………………………………

cégszerű aláírás

 

 

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok:

 

Alulírott …………………………………………(név), mint a ………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..(cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

 • civil szervezet
 • vízitársulat,

amely megfelel a következő feltételeknek:

 1. vezető tisztségviselői megismerhetők,
 2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
 3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

 

 

Kelt: …………………(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

 

 

……………………………………………

cégszerű aláírás

 

[1] A megfelelő rész aláhúzandó