Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Fővárosi kiírás: “ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2015”

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

ÉPÍTÉSZETI  ÉRTÉKVÉDELMI  TÁMOGATÁS  2015

Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

 

Budapest Főváros Önkormányzata a 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III.16.) Főv. Kgy. rendeletében szereplő pénzügyi fedezetből biztosított 200 millió Ft keret vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozással hasznosítható. A támogatás mértéke elérheti a kivitelezési költségek 80%-át is. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

 

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

 

Pályázók köre

Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” támogatására kizárólag a Rendelet hatálya alá eső (fővárosi helyi védelem alatt álló) épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé.

A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

Támogatható munkák

A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették, tehát hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

–                  teljes homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései

–                  különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása

–                  kapuzat, kerítés, előtető restaurálása

Elsősorban közintézmények esetében ezen felül belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti, értékkel rendelkező részek, mint

–                  kapualj, lépcsőház, belső közös terek

–                  udvar

–                  az épület részét képező berendezések

–                  kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját, restaurálását hivatott támogatni. A támogatás az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkákra, a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó

–          úgy vállalja a homlokzat teljes felújítását, hogy a felújítással egyidejűleg az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően eltávolít minden kültéri klímaegységet, parabolaantennát, egyéb épületgépészeti berendezést, az adott területre vonatkozó szabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordozót, és a nyílászárókat egységes megjelenésűvé alakítja át az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel, anyaghasználattal (műanyag nyílászáró nem megengedett), szükség esetén korszerű műszaki paraméterekkel, a portálok esetében esetleg az eredetitől eltérően fémszerkezettel.

Ezzel együtt vállalja, hogy később sem helyez el az épület építészeti értékét zavaró módon épületgépészeti berendezést a felújított homlokzaton. Aki ezt nem tartja be, a továbbiakban 10 évig kizárásra kerül az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatából.

–          közterületről látható, vagy közintézmény esetében látogatható épületrész felújításához kér támogatást,

–          magántulajdonban lévő épület felújításához kér támogatást,

–          a megpályázott munka költségeiből minél nagyobb arányú önrészt vállal.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

A pályázóra vonatkozó adatok, nyilatkozatok hiteles formában:

 1. 1.      Ha a pályázó magánszemély vagy jogi személy

1.1.       Amennyiben a pályázó magánszemély, vagy jogi személy (pl.: gazdasági társaság, civil szervezet –egyesület, alapítvány-, egyház) és maga jár el:

 • tulajdonjogának igazolása céljából 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap
 • jogi személy esetén a nyilvántartásba vétel igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány; civil szervezetnél, egyháznál: kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól)
 • több tulajdonos esetén: a pályázó meghatalmazása (teljes bizonyító erejű okirattal)

1.2.       Amennyiben a pályázó magánszemély, vagy jogi személy és nem maga jár el:

 • az 1.1. pontban szereplő igazolások a tulajdonosról
 • az eljáró személy meghatalmazása a tulajdonosok képviseletére (teljes bizonyító erejű okirattal)
 • ha az eljáró személy jogi személy, a nyilvántartásba vétel igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány; civil szervezetnél, egyháznál: kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól)
 1. 2.      Ha a pályázó társasház (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény hatálya alatt áll)

2.1.       Amennyiben a társasház közös képviselője vagy az intéző bizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselő) magánszemély:

 • a közös képviselővé választásáról szóló közgyűlési határozat + jelenléti ív másolatai – a közös képviselő által hitelesítve
 • a pályázaton való részvételről szóló döntés közgyűlési határozat + jelenléti ív másolatai – a közös képviselő által hitelesítve
 • közgyűlési döntés + jelenléti ív másolatai a közös képviselő Megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról nyertes pályázat esetén – a közös képviselő által hitelesítve

2.2.       Amennyiben a társasház közös képviselője jogi személy:

 • a 2.1. pontban szereplő közgyűlési határozatok
 • a közös képviselő jogi személy nyilvántartásba vételének igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány; civil szervezetnél, egyháznál: kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól)

 

Az épületre vonatkozó műszaki adatok, igazolások:

 1. A.     A pályázat műszaki tartalma alapján (az 1, 2, 3, 4 pontokból egyszerre több is igaz lehet)
  1. Építési engedélyhez kötött munka esetén:
 • záradékolt építési engedélyezési tervdokumentáció másolata
 • jogerős építési engedélyezési határozat másolata
 1. Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles és településképi bejelentési eljáráshoz sem kötött a tervezett tevékenység:
 • tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze, valamint műszaki leírás a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás)
 • az építész tervező vagy szakrestaurátor eredeti nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles és településképi bejelentési eljáráshoz sem kötött tevékenység valamint örökségvédelmi engedély sem szükséges hozzá
 1. Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység:
 • tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze, valamint műszaki leírás a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás)
 • bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás másolata
 1. Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 38-39.§ értelmében örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység:
 • tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább építési engedély szintű örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció
 • az örökségvédelmi engedélyezési határozat másolata
 1. B.     Fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a beavatkozás előtti állapotról

 

 1. C.     A megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségbecslés

Egyéb dokumentumok

 • Pályázati űrlap 1 példányban kitöltve (pályázati felhívás 1. melléklete)
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14.§ szerinti nyilatkozatok (pályázati felhívás 2. melléklete)

A PÁLYÁZAT FOLYAMATA

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat 2015. szeptember 1. 24.00 óráig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, a verseny tisztaságának megőrzése céljából.

A borítékra kérjük ráírni:

„Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”.

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül a pályázót – a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben – egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve, a hiánypótlás lehetőségét megadja.

A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

 

Megállapodás megkötése

A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el 2015. november 30–ig. A pályázat eredményéről a döntést követően, 60 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

A támogatást elnyert pályázókkal Támogató nevében Budapest Főváros Önkormányzata Megállapodást köt. A Megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, és az elszámolás módját. A nyertes pályázókkal kötendő Megállapodások tervezetét a pályázati felhívás 1.3. melléklete tartalmazza.

A pályázat által támogatott munkák teljesítésének határideje a Megállapodás megkötésétől számított egy év időtartam.

Budapest Főváros Önkormányzata a pályázat alapján elnyert támogatás felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának Építészeti Értékvédelmi Csoportja közreműködésével ellenőrzi.

A Megállapodás megkötésének meghiúsulása esetén, a pályázaton elnyert összegre a pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt.

Elszámolás

Az elszámolás a pályázati felhívás 1.3. mellékletében szereplő Megállapodás minta 18) pontjában meghatározottak szerint történik.

Az elnyert támogatás kifizetése

A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése a munkák elvégzését és elszámolását követően egy összegben történik.

INFORMÁCIÓ

A pályázati felhívással kapcsolatban, a kivitelezés során felmerülő kérdések tisztázásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának Építészeti Értékvédelmi Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 999 9417,  999 9418,   999 9071

1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372.

Letölthető űrlapok

2015.09.01.
2015.11.30.