Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltése

2015. 10. 15.

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(1033 Budapest, Fő tér 3.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

p á l y á z a t o t h i r d e t

a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
(1033 Budapest, Folyamőr u. 22.)

igazgatói (magasabb vezetői)

munkakörének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól

A munkavégzés helye:
1033 Budapest, Folyamőr u. 22.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:
Az Intézmény Alapító Okirata szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az Intézmény közfeladatai:
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai végzése

Pályázati feltételek:
–  magyar állampolgárság,
–  cselekvőképesség,
–  büntetlen előélet,
–  főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki, vagy számítástechnikai, vagy gazdasági, vagy jogi végzettség,
–  legalább ötéves, szolgáltató feladatokat ellátó szerv irányításban szerzett vezetői gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  vezetői gyakorlat,
–  egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,
–  ÁBPE-továbbképzés (költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére) teljesítése,
–  ECDL bizonyítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
–  fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
–  iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
–  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
–  nyilatkozatot arról, hogy
• nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.

Illetmény, juttatás:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. A nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap a Korm.rendeletben meghatározott munkakörre.
Az állás betöltésének feltétele a Kjt. 20.§ (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.

Álláshely betölthető:
A pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban meghatározott naptól (legkorábban 2016. január 1-jétől).

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton
1300 Budapest, Pf. 102. A borítékra kérjük ráírni: „Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény igazgatói pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Báll Sándor a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője a 4378-620-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat beadási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés. A megbízásról a Képviselő-testület dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
–  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi központ) internetes oldala
2015. szeptember 15.
–  Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja – www.obuda.hu,
–  Óbuda Újság

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2015. 11. 12.