Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(1033 Budapest, Fő tér 3.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

p á l y á z a t o t  h i r d e t

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ
(1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.)

intézményvezető (magasabb vezetői)

munkakörének ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól

A munkavégzés helye:
1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Intézmény Alapító Okirata szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6. és 9. pontjában előírt felsőfokú szociális végzettségek valamelyike,
– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 3 év vezetői gyakorlat,
– egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,
– szakértői engedély,
– számítógép felhasználó szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– nyilatkozatot arról, hogy
o nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
o a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel,
o vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet I. 1. d) pontja az irányadó, egyéb juttatások a Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. A nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6. és 9. pontjában megjelölt munkakörök valamelyikére.
Az állás betöltésének feltétele a Kjt. 20.§ (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. május 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton
(1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezető (magasabb vezető), I/B/272-1/2016.”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Dr. Gallóné Nagy Judit a aszociális Szolgáltató Főosztály vezetője, a 4378-663-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi központ) internetes oldala
2016. február 25.
– Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja – www.obuda.hu,
– Óbuda Újság

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2016. 04. 15.
2016. 03. 25.