Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátása

2015. 11. 12.
2015. 10. 15.

„Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(1033 Budapest, Fő tér 3.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Pályázatot hirdet
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
(1035 Budapest, Váradi u. 9-11.)

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás

ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól

A munkavégzés helye:
1035 Budapest, Váradi u. 9-11.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:
Az integrált Intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az Intézmény közfeladatai:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) meghatározott feladatok ellátása. 2016. január 1-től család- és gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásokkal, gyermekek átmeneti ellátása, családok átmeneti ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában előírt képesítések valamelyike, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I./1.,4.,5. pontjában előírt felsőfokú képesítések valamelyike,
– szociális szakvizsga megléte, vagy a megbízást követő két éven belüli megszerzése,
– legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
–  a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 3 év vezetői gyakorlat,
–  egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,
–  számítógép felhasználói szintű ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
–  fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
–  iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
–  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
–  Nyilatkozatot arról, hogy
• nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
• a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
• a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.

Illetmény, juttatás:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet I. 1. c) pontja az irányadó, egyéb juttatások a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. A nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész II./1.,6.,7. pontjában meghatározott munkakörök valamelyikére. Megbízása esetén a jogviszony létesítésének feltétele a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétele, továbbá 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) benyújtására köteles.

Álláshely betölthető:
A pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban meghatározott naptól (legkorábban 2016. január 1-jétől).

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton 1300 Budapest, Pf. 102. A borítékra kérjük ráírni: „Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ intézményvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15. (A pályázatnak legkésőbb a megjelölt benyújtási határidőig be kell érkeznie.)

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Dr. Gallóné Nagy Judit a Szociális Szolgáltató Főosztály vezetője a 437-8663-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat beadási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés (várhatóan 2015. november 12.). A megbízásról – a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltak figyelembevételével – az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság véleményét mérlegelve a Képviselő-testület dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
–  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi központ) internetes oldala 2015. szeptember 15.
–  Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja – www.obuda.hu,
–  Óbuda Újság
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.”