Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Kerületi Értékvédelmi Támogatás

2016.11.21

 III. Kerületi Értékvédelmi Támogatás – 2016

1)    Támogatás célja, háttere

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 23/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete alapján értékvédelmi pályázatot hirdet.

 

2)    Pályázók köre

A 23/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó helyi védett építészeti érték tulajdonosa és akinek ingatlanja a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 23/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletéhez (továbbiakban értékvédelmi rendelet) tartozó 1. mellékletben szerepel.

3)    Támogatható tevékenységek

A pályázat útján elnyert támogatás kizárólag a rendelet hatálya alá tartozó védett építészeti értékek, azok szűkebb környezete, tartozékai korhű felújításához, rekonstrukciójához vehető igénybe.

A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a helyi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

A, Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

 • kerítés
 • kapuzat
 • kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)
 • előtető
 • homlokzatok helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka-mentesítése
 • külső nyílászárók
 • különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó tető
 • terasz
 • valamint ezek tartozékai, díszítései.

B, Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint

 • kapualj
 • lépcsőház
 • udvar
 • belső közös terek
 • valamint ezek díszítései és tartozékai
 • különösen indokolt esetben egyéb építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

4)    Elnyerhető támogatás

A pályázat útján elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák kivitelezési és lebonyolítási közvetlen költségeire használható fel. A támogatás átutalására a szakmai és műszaki ellenőrzés, valamint a pénzügyi elszámolás után utólag kerül sor. Egy pályázó (tulajdonos) egy évben csak egy pályázatot nyújthat be.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

A pályázat útján elnyert támogatás nem haladhatja meg a tervezett munka teljes költségének 50%-át, ami a jó karbantartási költségeken felüli felújítási munkálatokat tartalmazza, a támogatás összege azonban nem lehet több bruttó 2 millió forintnál.

5)    Pályázat tartalmi elemei

 

 1. Pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 2. Épület rövid szöveges bemutatása (különös tekintettel annak történetére)
 3. Fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 db fényképpel a jelenlegi állapotról
 4. Felújításhoz szükséges engedélyek:
 5. építési engedélyhez kötött munka esetén:
 • az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat;
 1. amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem építési engedélyköteles a tervezett tevékenység:
 • tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített műszaki dokumentáció (rajz és műszaki leírás), valamint az építész tervező vagy szakrestaurátor nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles tevékenység;
 • a bejelentési eljárási tervdokumentáció és a bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás.
 1. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata.
 2. Tervezett felújítási munkát tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlat tételes költségvetéssel.
 3. Két hétnél nem régebbi bankszámla-igazolás, vagy fedezetigazolás a felújítás céljára elkülönített összegéről. A pályázónak a tervezett felújítási költség és az adható támogatás különbözetével önerőként rendelkeznie kell.
 4. Tulajdoni lap, hivatalos helyszínrajz (30 napnál nem régebbi).
 5. Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó „Felhatalmazó levél”. (Összesen 2 db eredeti példány beadása szükséges. (pályázati felhívás 2. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 6. Átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet formanyomtatvány)
 7. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (4. sz. melléklet formanyomtatvány)
 8. Pályázói nyilatkozat (pályázati felhívás 5. sz. melléklete, formanyomtatvány)

 

 

Egyéb igazolások (pl. adóigazolás, vételár-hátralék igazolás) beadására nincs szükség.

 

A pályázat csak az összes melléklet egyidejű benyújtásával érvényes. Nyilatkozatok utólagos pótlására nincs lehetőség.

 

6)    Pályázat benyújtásának határideje és helye

 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 21. hétfő 18:00 óra

 

A pályázati dokumentáció 4 példányban külön fűzve (1 eredeti, 3 másolati példányban) egy borítékban nyújtható be.

 

A borítékra kérjük, írják rá:

„III. Kerületi Értékvédelmi Támogatás – 2016”

 

A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható az alábbi címen:

 • Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.

 

7)    Pályázat elbírálása

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 

A formailag nem megfelelő pályázatok egy alkalommal történő kiegészítésére a hiánypótlási értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség.

 

A formailag nem megfelelő adatlap esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Formailag hibás a pályázat, ha

 • nem felel meg az 5) pontban meghatározott tartalmi követelményeknek,
 • nem a pályázati dokumentációban meghatározott módon tartalmazza az 5) pontban felsorolt tartalmi elemeket,
 • a pályázói nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak.

 

Amennyiben a hiánypótlási határidőn túl is fennáll a formai hiba, a pályázat további értékelés nélkül elutasításra kerül.

 

A beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal szakmai előkészítése figyelembevételével a Városfejlesztési Bizottság bírálja el és dönt a támogatás odaítéléséről és összegéről. A Bizottsági döntéséről a pályázók írásban értesítést kapnak, mely alapján sor kerül a támogatási szerződés megkötésére.

 

A támogatással érintett felújítási munkálatok a kivitelezői szerződés megkötését követően kezdhetők meg és csak ezek számolhatók el.

 

Eljárása során a bizottság vizsgálja:

 

 • az épület elhelyezkedését, megjelenését,
 • a benyújtott terveket,
 • az értékvédelmi rendeletnek és mellékleteinek történő megfelelést,
 • a rendelkezésre álló keretösszeget.

 

Az elvégzendő munkák fontossági sorrendjét a Városfejlesztési Bizottság állapítja meg az alábbiak figyelembe vételével:

 

előre sorolt módon támogatásban részesülhetnek azon épületek homlokzati munkái, amelyek műemléki környezetben, vagy városképi szempontból kiemelt helyen találhatók:

 1. főútvonalak mentén, belső kerületközpontok területén lévő épületek;
 2. Szépvölgyi út – Bécsi út – Föld utca mindkét oldala – Kiscelli utca – Szőlő utca – Dévai Bíró Mátyás tér – Perc utca – Lajos utca – Nagyszombat utca – Árpád fejedelem útja            által határolt terület épületei;

 

8)    Tájékoztatási kötelezettség

A támogatott köteles tábla kihelyezésével eleget tennie tájékoztatási kötelezettségének a pályázati felhívás 7. sz. melléklete szerint.

 

9)    Adminisztratív információk

A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu)

 

Pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben felvilágosítást a Főépítészi és Várostervezési Irodától kérhet:

Főépítészi referens: Dénes Katalin

Telefon: +36-1-4378-563

E-mail: denes.katalin@obuda.hu

 

Pályázattal kapcsolatos technikai kérdésekben felvilágosítást az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-től kérhet:

Pályázati referens: Karácsonyi Gábor

Telefon: +36-1-2448-365

E-mail: karacsonyi.gabor@obfv.hu

10) Elszámolás

Az elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum szolgál (pályázati felhívás 6. számú melléklete), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu)

 

A pályázat utófinanszírozású. Az odaítélt támogatás összege a munka elkészültét követően, szakmai és műszaki ellenőrzés, valamint a pénzügyi elszámolás után kifizethető.

Amennyiben érdeklődik a pályázat részletei iránt, töltse le a pályázati dokumentációt az alább található linken, vagy vegye át az Ügyfélszolgálati Irodában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2). Ha további kérdései vannak, keressen minket az info@obvf.hu e-mail címen, vagy a 06-1-2448365-ös telefonszámon. Mivel társaságunkra nem a Hivatalban megszokott ügyfélfogadási idő vonatkozik, ezért amennyiben személyesen szeretne velünk konzultálni, kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a megadott elérhetőségeinken.

Letölthető pályázati dokumentáció