Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet önálló költségvetési intézmény igazgatói munkakörének betöltésére

2013. 03. 19.

Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Képviselőtestülete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45.§-a alapján

(a továbbiakban: Kttv.)

p á l y á z a t o t  h i r d e t

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
önálló költségvetési intézmény
igazgatói munkakörénekbetöltésére

 

Feladatkör meghatározása:

Az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. Feladatkörében irányítja az Intézmény működését, gondoskodik az Intézmény működéséhez szükséges személyi, tárgyi, szervezési és szabályozási feltételek biztosításáról.

 

Pályázati feltételek:

–      magyar állampolgárság,

–      cselekvőképesség,

–      büntetlen előélet,

–           a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./13. pontja szerinti felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

–           legalább öt év vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–           közigazgatási szakvizsga,

–           idegen nyelv ismerete,

–           Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területének ismerete.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–           fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete alapján,

–           iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,

–           az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,

–           a felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (ideértve a C,D,E,F pontokat is), a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tétel, valamint a 78/1999.(XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglalt egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági orvosi igazolás.

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., valamint 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelet igazgatói pályázat, I/B/296-1/2013.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Munkaügyi Iroda 4378-605-ös telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a Képviselőtestület a benyújtásra előírt határidőt követő ülésén dönt. (A pályázat értékelését a polgármester által kijelölt háromtagú előkészítő bizottság végzi, az igazgató személyére a polgármester tesz javaslatot a Képviselőtestületnek.)

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.