Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat pályázatot hirdet Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

2020. október 25.

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01.-től 2025.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Folyamőr utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Intézmény zavartalan működéséért, gazdálkodásának szervezéséért, vezetéséért és ellenőrzéséért. Az Intézmény ügyeiben önállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt a hatályos jogszabályok keretein belül. Ellátandó feladatok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdései szerint a hozzárendelt költségvetési intézmények részére nyújtott költségvetési-, számviteli-, pénzügyi-, és munkaügyi szolgáltatások ellátása. A hozzárendelt költségvetési intézmények költségvetés tervezési folyamatának koordinálása, egységes rendszerbe szervezése, a beszámoló és pénzforgalmi rendszerek működtetése, egységes adatszolgáltatás biztosítása a fenntartó, valamint az intézmények részére. A hozzárendelt oktatási, szociális és egészségügyi önkormányzati intézmények költségvetési kapcsolatának, pénzügyeinek kezelése, intézése, a házi pénztár működtetésén keresztül a szükséges készpénzellátmány biztosítása, valamint a Magyar Államkincstár által biztosított Központosított Illetményszámfejtési Rendszerben (a továbbiakban: KIRA) történő „nem rendszeres” bérszámfejtés, valamint a munkaügyi feladatok teljes körű elvégzése. A hozzárendelt oktatási intézmények közétkeztetéséhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása. Az Intézmény közalkalmazott munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű műszaki, számítástechnikai, gazdasági vagy jogi végzettség,
 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Azonos munkakörben szerzett – legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • KIRA rendszer ismerete,
 • CGR program ismerete,
 • Menza Pure program ismerete,
 • Az emberi erőforrás gazdálkodáshoz vagy pénzügyi területhez kapcsolódó publikációk, tudományos tevékenységek végzése,
 • Magas szintű Excel ismeret,
 • Egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata,
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • Nyilatkozat arról, hogy: – nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/441/2020, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

vagy

 • Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére az allaspalyazat@obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 14 napon belül a bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. A nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap. Az állás betöltésének feltétele a Kjt. 20. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján. A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a kinevezésben, négy hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.kszki.hu/ honlapon szerezhet.