Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői állására

2020. október 7.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet

az Óbudai Egyesített Bölcsődék (1035 Budapest, Szél u. 23-25.)

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás

ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól

A munkavégzés helye:

1035 Budapest, Szél u. 23-25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált intézmény Alapító Okiratában, Szakmai Programjában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény, juttatás:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. számú mellékletének – amely a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótlékát határozza meg – I. 1. d) pontja az irányadó, egyéb juttatások a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I./ 2. A) pontjában előírt az intézményvezetőre meghatározott képzettségek, felsőfokú képesítések valamelyike
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre kinevezhető
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 év vezetői gyakorlat
 • egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés
 • számítógép felhasználói szintű ismerete
 • gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi területen megjelent tudományos publikációk

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség
 • kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés
 • kiváló szintű szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret
 • kiváló szintű nagyfokú munkabírás
 • kiváló szintű együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
 • iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • a szociális szakvizsgát igazoló oklevél vagy a vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben előírt vezetőképzés teljesítését
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy
  • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
  • a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn
  • a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
  • a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel
  • hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 • amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálásáról szóló Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületi határozatban meghatározott naptól (leghamarabb 2021. január 1.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7. (A pályázatnak legkésőbb a megjelölt benyújtási határidőig be kell érkeznie.)

 A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztályán (1033 Budapest, Fő tér 2. I. em. 1.), vagy postai úton 1300 Budapest, Pf. 102. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó nevét, valamint „Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat” jeligét.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

Károly Katalin a Szociális Főosztály vezetője a 437-8663-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásról – a Rendelet 1/A. §-ában foglaltak figyelembevételével – a Szakértői Bizottság véleményét mérlegelve Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

október 22-i Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat hivatalos honlapja – obuda.hu, 2020. szeptember 4.
 • Óbuda Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.