Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály pályázatot hirdet Főosztályvezető munkakör betöltésére

2020. november 30.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály

Főosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör, az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Funkcionális feladatainak körében felel:

 • Az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok éves és évközi beszámolójához szükséges tárgyi eszközök – amely tartalmazza az ingatlanokat is – nyilvántartásának folyamatos biztosításáért.
 • A zárszámadáshoz szükséges vagyonmérleg kimutatáshoz szükséges adatszolgáltatásért.
 • A befejezetlen beruházások állományának az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival történő egyeztetéséért és ellenőrzéséért.
 • A térinformatikához tartozó térképek figyelemmel kíséréséért.
 • Az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a Hivatal tárgyi eszközeivel kapcsolatos feladatok elvégzéséért.
 • A Hivatal, az Önkormányzat, valamint azon intézményei által civil és egyéb szervezetek részére nyújtott pályázatok pénzügyi nyilvántartásáért, a pénzügyi elszámolások teljes körű ellenőrzéséért.
 • A pályázati eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységek nyomonkövetéséért.
 • Az önkormányzati és hivatali házipénztárak ellenőrzéséért.
 • Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóinak ellenőrzéséért.
 • Ellátja a Főosztály egyéb munkáltatói jogkör gyakorlását.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető feladatainak ellátása. Ellátja a szabályozás-előkészítő, valamint a funkcionális feladatokat a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2020. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás szerint.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály, Vagyonfelügyeleti Osztály és Ellenőrzési Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 24.) ÖK. rendeletben szereplő 52 000,- Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2018. (I. 31.) ÖK. rendeletben jóváhagyott felsőfokú végzettség esetén 35 %-os illetménykiegészítés, valamint a 16/2020. (III. 25.) ÖK. rendeletben megállapított az alapilletmény 15 %-nak megfelelő mértékű vezetői pótlék megállapító rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogász,
 • Azonos munkakörben szerzett – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.
 • Motivációs levél.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/487/2020, valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 18 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://obuda.hu – 2020. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.