Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Továbbtanulási Pályázat

2021. augusztus 1-10.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat meghirdeti az Óbudai Továbbtanulási Támogatási pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számára a 2021/2022-es tanév első és második félévére vonatkozóan.

 1. A pályázat célja

Az Óbudai Továbbtanulási Támogatás célja az esélyteremtés érdekében az önkormányzat illetékességi területén, Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő, szociálisan rászorulók felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az Óbudai Továbbtanulási Támogatás jogszabályi hátteréül a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III.1.) önkormányzati rendelet szolgál.

2. Pályázati feltételek

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik:

1. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében):

  • nappali tagozaton,
  • költségtérítéses,
  • teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
  • egységes osztatlanképzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat,

2. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben:

akinek és a vele közös háztartásban élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§(4) bekezdés szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény .4.§(1) bekezdés a) pontja szerinti  jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (85.500 Ft-ot)

 3. A pályázat benyújtása

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályán (1033 Bp. Fő tér 4. fsz.) írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 1-10-ig, hivatali időben.

4. A pályázat kötelező mellékletei

 1. kitöltött pályázati űrlap
 2. az igénylő és vele közös háztartásban élők jövedelem igazolásai,
 3. már megkezdett felsőfokú tanulmányok esetén az év végi index hivatalos másolata
 4. 2021-ben érettségizetteknek és először felvételizőknek:
  • az érettségi bizonyítvány iskola által hitelesített másolata
  • a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos értesítés

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

5. A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről

 1. a beérkezett pályázatokról az Civil, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság dönt legkésőbb 2021. augusztus 25-ig.
 2. szeptember 10-ig az önkormányzat tanulmányi szerződést köt a támogatottal.
 3. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatok a bírálatból kizárásra kerülnek.
 4. Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat érdemben elbírálásra kerül.
 5. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
 6. A megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha a támogatott időközben nem teljesíti, vagy nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
 7. A támogatás visszavonásáról szóló döntés csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 6. A támogatás folyósításának feltétele, módja, összege

 1. Eredeti hallgatói jogviszony igazolás, melynek benyújtási határideje: 2021. szeptember 10.
 2. az önkormányzat és a támogatásban részesülő hallgató között létrejött érvényes tanulmányi szerződés,
 3. a tanulmányi támogatást az önkormányzat egy tanulmányi félévre, egy összegben utalja át a felsőoktatási intézmény számlájára,
 4. a pályázat által nyújtott támogatás két egymást követő szemeszterre szól, a második szemeszterre történő folyósítás feltétele, hogy a hallgató érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen és az előző félév tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja kerekítés nélkül a 3,5 átlagot, melyet 2022. február 15-ig igazolnia kell.

A támogatás folyósításának kezdete legkorábban a tanulmányi szerződéskötést követő 8. nap.

A támogatás összege: a képzés a hallgató által fizetendő költségtérítés összegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400 000 Ft/félév összeget.

7. A pályázók értesítési kötelezettségei

A támogatásban részesülő hallgató köteles a támogatás folyósításának időszaka alatt minden, a támogatás folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályát (cím: 1033 Budapest, Fő tér 4.).

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok halasztása;
 • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);
 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
 • személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.

A támogatásban részesülő hallgató 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett támogatást az önkormányzat részére visszafizetni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha a támogatás elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 8. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a támogatást nyújtó önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag a támogatási pályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából átadja, illetőleg a támogatás időtartama alatt maga kezelje.

További felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Köznevelési és Kulturális Főosztály, 1033 Budapest, Fő tér 4., földszint

Tel.: 4378-614 (Szathuryné Ruszthi Nóra)

Önkormányzati rendelet