Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat 2016. nyári ifjúsági táborok támogatására

A pályázta célja: a III. kerületi gyermekek és fiatalok nyári, belföldi, szorgalmi időn kívüli (kivétel óvodák) táborozásának támogatása

Szorgalmi idő a 2015/2016. tanévben:

 • általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és szakiskola esetében 2015.09.01–2016.06.15.
 • óvodák esetében: szorgalmi időszak nincs meghatározva

 

A pályázat kiírója: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága

 

A pályázat forrása: 2016. évi költségvetés. Kiírt pályázat összegének nagysága: 7.000.000 Ft

 

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: maximum 150.000 Ft.

A Balatonszabadi-sóstói tábor esetén programszervezésre és eszközbeszerzésre: max. 50.000 Ft

 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. április 29. 1200 óra.

A kerületben működő nevelési, oktatási és gyermekjóléti intézmények a pályázatukat a Szociális Szolgáltató Főosztályon, a civil- és egyházi szervezetek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer P. u. 2.) a mellékelt formanyomtatványon, írásos formában nyújthatják be.

Pályázni kizárólag az e célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. Az adatlap átvehető az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról, a www.obuda.hu címről.

 

Támogatott területek:

 1. Iskolai, óvodai szervezésű, egyházi és önszerveződő közösségek (egyesületek, karitasok, szövetségek, alapítványok,) III. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek nyári táboroztatása. Az elbírálás során előnyben részesülnek az önkormányzat fenntartásában működő óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák és gimnáziumok.
 2. Balatonszabadi-sóstói tábor programszervezés, eszközbeszerzés (a felhasználható keret függvényében)

A pályázat kiírója kiemelten kezeli:

– a 7-10 napra szóló, valamint

– a szociálisan rászoruló gyermekek szállás-, utazás-, étkezés- költségeinek csökkentésére irányuló pályázatokat

Szervezési és bérjellegű kiadásokra nem lehet pályázni.

 

A civil és egyházi szervezetek esetében a pályázott összeg minimum 20%-a, mint önrész, biztosítása kötelező.

Nem vehető figyelembe önrészként a szervezési és bérjellegű kiadás.

 

Pályázati feltételek:

 • Egy szervezet legfeljebb két pályázatot nyújthat be. Az intézmény és az intézmény segítésére létrehozott alapítvány egy pályázó szervezetnek minősül. Többes pályázat esetén, valamennyi pályázatot érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázaton kizárólag Bp. kerületi székhelyű és működésű szervezetek vehetnek részt.
 • Önkormányzati önállóan gazdálkodó intézmények (kivéve: iskolák, szociális- és gyermekvédelmi intézmények), állami és gazdálkodó szervezetek (Bt., Kft. ) a pályázaton nem vehetnek részt.
 • A pályázaton azon szervezetek vehetnek részt, melyek bejegyzése a pályázat benyújtásakor már legalább egy éves.
 • A pályázatot benyújtó szervezetnek és a megadott számlaszám tulajdonosának egyezőnek kell lennie, melyet dokumentummal igazolni kell! (pl. számlakivonat, bankszámlaszerződés)
 • Nem kerül elbírálásra azon pályázó pályázata, aki a korábbi években nem, vagy csak részben számolt el az önkormányzattól bármilyen címen kapott támogatással.

 

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság azon táborokat nem támogatja:

 

 • amelyekre más bizottságtól 2016-ben már kapott támogatást a pályázó, valamint
 • a határidő után érkezett, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat.

 

A döntés várható időpontja: 2016.05.10. és 2016.05.20.

 

A kerületben működő oktatási-nevelési- és gyermekjóléti intézmények esetében a pályázatok elbírálásáról az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság előreláthatóan a 2016.05.10-i ülésén dönt.

 

Az egyházi- és civil szervezetek esetében a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület előreláthatóan a 2016.05.20-i ülésén dönt.

 

Elszámolási kötelezettség: A pályázat nyerteseinek a támogatás, és egyházi és civil szervezetek esetén az önrész felhasználásáról szöveges és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk 2016. szeptember 30-ig.

Az elszámolást az erre a célra rendszeresített adatlapon kell benyújtani. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kiadási költségeket igazoló számlákat, (az önrészről is), legalább egy oldal szöveges beszámolót, valamint a résztvevők névsorát Budapest III. kerületi lakcím pontos megjelölésével.

Abban az esetben, ha a pályázó üzemanyagköltséget is el kíván számolni, beszámolójához útnyilvántartást vagy kiküldetési rendelvényt kell csatolnia.

 

A pályázat során elnyert, de fel nem használt támogatást, vagy a támogatás nem engedélyezett, más célú felhasználása esetén az elnyert összeget 8 napon belül vissza kell utalni az Önkormányzat részére.

 

A pályáztató az általa támogatott programok ellenőrzésének lehetőségét fenntartja.

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető:

– kerületben működő intézmények esetében: Horváth Ildikó bizottsági referenstől a 437-8661-es,

– civil- és egyházi szervezetek esetében: Csikósné Mányi Júlia a 437-8645 -es telefonszámon.

 

Budapest, 2016. március 24.

 

                                                                                                         Dr. Demeter Gellért

                                                                   az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási

                                                                                                            Bizottság elnöke

 

 

Mellékletek:

Pályázati adatlap a kerületben működő nevelési, oktatási- és gyermekjóléti intézmények részére

Elszámolási adatlap a kerületben működő nevelési, oktatási- és gyermekjóléti intézmények részére

Pályázati adatlap a civil- és egyházi szervezetek részére

Elszámolási adatlap a civil- és egyházi szervezetek részére

 

 

Adatlap Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága által, a 2016. évi nyári ifjúsági táborok támogatására kiírt pályázathoz,

a kerületben működő nevelési, oktatási és gyermekjóléti intézmények részére

 

 

Beérkezett Sorszám
 

 

 

 

 

 

 

 1. A pályázó intézmény adatai

 

A pályázó intézmény neve:            

Székhelye:                      Budapest,                                                                                                                              

Levelezési címe:             Budapest ,          

E-mailje:                         ____________________________________________________

Honlapja:                        ____________________________________________________

Fenntartó megnevezése: ____________________________________________________

Szervezeti formája:

iskolai, óvodai intézmény: gyermekjóléti intézmény: 

 

A pályázó szervezet bankszámla-vezető pénzintézetének

Megnevezése:            

Bankszámla száma: – – 

 

 1. A pályázó intézmény vezetőjének adatai

 

Neve:                                     

Postacíme:                    Budapest,        

Telefonszáma(i):

Fax-száma(i):                                                                                                                               

E-mailje:                                                                                                                                             

 

 1. A program megvalósításáért felelős személy adatai

 

Neve és az intézményben betöltött funkciója:                               

Címe:                           Budapest, _______________________________________

Utcanév és házszám:   _____________________________________________________

Telefonszáma(i):                                               ______________________________________________________

Fax-száma(i):                                                                                                                               

E-mailje:                                                                                                                                             

 1. A jelenlegi pályázat címe:

                                                                                                                                 

A megpályázott összeg:_____________________ (Ft)

 

A megvalósítás helyszíne: __________________________________________________

 

A pályázott tevékenység kezdetének napja:                                               év                hó        nap

 

A pályázott tevékenység befejezésének napja:                                           év                hó        nap

 

A pályázat megnevezése kategóriája:

Napközis tábor: 

Álló tábor: 

Vándor tábor: 

A résztvevők összetétele és létszáma:

 

Résztvevő gyermek száma: ______ fő, ebből lakcímkártyával igazolt III. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek száma:             fő. Kísérők száma: ________ fő.

 

 1. A program költségvetése

 

E táblázatban kérjük megadni a projekt összesített pénzügyi igényét.

 

Most pályázott projekt

 

  Ezúton pályázott összeg (Ft)

 

Saját forrás (Ft)

 

Megvalósítás teljes költsége (Ft)

 

Dologi kiadások
Tárgyi eszköz
Egyéb:
 
Összesen:

 

 1. A pályázó által, az előző évben, a III. kerülettől elnyert támogatások célja és összege:

 

A Bizottság megnevezése

 A pályázat címe

Az elnyert támogatás összege (eFt) Az elszámolás határideje Elszámolt

igen/nem

 

 

 

 

 1. Mellékletek

Kérjük, mellékelje

 1. A pályázott cél megvalósítási módjának részletes leírása ( maximum 2 oldal terjedelemben)
 2. Az alábbi pályázatban igényelt összeg felhasználásának tervét.

 

NYILATKOZAT

Alulírott pályázó

 1. kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk valódiak, hitelesek és hatályosak,
 2. kijelentem, hogy a pályázatban elnyert összeget a projekt megvalósítására fordítom,
 3. kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
 4. kijelentem, hogy szervezetünknek köztartozása – ideértve az egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékot is – nincs,
 5. kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs,
 6. tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le,
 7. elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet,
 8. tudomásul veszem, hogy az érvényesen befogadott, illetve a nyertes pályázat adataiból a pályázó megnevezése, székhelyének település adata, a támogatás tárgya, az igényelt és megítélt összeg értéke, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
 9. tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik.
 10. tudomásul veszem, hogy nyertes pályázatom esetében a végső pénzügyi elszámolásom az alábbi pályázaton elnyert összegről szól.
 11. az adatlapon feltüntetett személyes adatok kezeléséhez kizárólag a pályázattal összefüggésben járulok hozzá.

 

 

A pályázat kelt: Budapest, 2016._____________________

 

 

 

________________________________________

pályázó (szervezet) cégszerű aláírása

 

________________________________________

amennyiben van, kötelezettségvállaló szervezet cégszerű aláírása

 

________________________________________

a programért felelős személy aláírása

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 A pályázó neve:

 

            címe:

 

            telefonszáma:

 

            e-mail:

 

 

 1. évi nyári ifjúsági tábor

PÁLYÁZAT PÉNZÖSSZEGEINEK ELSZÁMOLÁSA

 

Elszámolási határidő: 2016. szeptember 30.

A kerületben működő intézmények: Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály felé.

 

 

BIZONYLATOK FELSOROLÁSA

(sorszámmal)

PÁLYÁZATON ELNYERT PÉNZBŐL (ÁFÁ-val) FELHASZNÁLT SAJÁT PÉNZÖSSZEGBŐL (ÁFÁ-val) ÖSSZES FELHASZNÁLÁS (ÁFÁ-val)
1. 2. 3. 4.
ÖSSZES KIADÁS:
PÁLYÁZATON ELNYERT ÖSSZEG:
KÜLÖNBSÉG (+-) :

 

Mellékletek:     bizonylatok ( számlák ): …………….. db

szöveges beszámoló: ………1..……… db

 

Dátum: …………………………………………

 

 

Kimutatást készítette: ………………………………………..

 

…………………………………………………

Felelős aláírása

PH

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága által a

 1. évi nyári ifjúsági táborok támogatására kiírt pályázathoz

civil és egyházi szervezetek részére

 

 

Beérkezett Sorszám
 

 

 

 

 1. A pályázó szervezet adatai

 

 • Megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………

1.2.      Székhelye: ……………………………………………………………………

1.3.      Levelezési címe: ………………………………………………..……………

1.4.      Szervezeti formája:         egyesület: ,alapítvány: ,szövetség                                                                                     egyház: , egyéb: éspedig: ……………………………

1.5.      Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú: , közhasznú:

1.6.1.    Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …………………………………………

1.6.2.    Bírósági bejegyzésének száma: Pk. ./

 

1.8.      A pályázó bankszámla-vezető pénzintézetének

 

1.8.1.    megnevezése: ……………………………………………………………………………

1.8.2.    bankszámla száma: 

 

1.9.      Honlapjának címe: ………………………………………….…………………………

 

1.10.     E-mail-címe: …………………………………………..…….…………………………

 

1.11.     A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai:

1.11.1.  neve: …………………………………………………………………………………….

1.11.2.  levelezési címe: ………………………………………………………………

1.11.3.  telefon: vezetékes: ……………..….. mobil: ………….……….. fax: …………………

1.11.4.  e-mail-címe: …………………………………………………………………………….

 

1.12.     A pályázatért felelős személy/kapcsolattartó adatai:

1.12.1.  neve: …………………………………………………………………………………….

1.12.2.  levelezési címe: ………………………………………………………………

1.12.3.  telefon: vezetékes: ……………..….. mobil: ………….……….. fax: …………………

1.12.4.  e-mail-címe: …………………………………………………………………………….

 1. A pályázat alapadatai

 

2.1.      A pályázat címe: ……………………………………………………………………….

 

2.2.      A pályázat költségvetésének fő összegei Ft-ban:

Igényelt támogatás Önerő Teljes összeg

 

2.3.      A megvalósítás időtartama:

 1. év …………… hó …… naptól 2016. év …………… hó …… napig

A megvalósítás helyszíne:

………………………………………………………………………………………….

2.4       Résztvevők összetétele és létszáma:

 

Kísérők száma: ________ fő, Gyermekek száma: ______ fő, ebből lakcímkártyával

 

            igazolt III. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek száma:             fő.

 

 

2.5       A pályázat megnevezése kategóriája:

Napközis tábor: 

Álló tábor: 

Vándor tábor: 

 

 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól és más szervezetektől az előző 2 évben elnyert támogatások:

 

Év A támogatást nyújtó szervezet/bizottság megnevezése A pályázat címe Elnyert támogatás (Ft) Az elszámolás határideje Az elszámolás megtörténte (igen – nem)
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 

 

 

 1. Projektleírás:

 

 

 1. A) A pályázati program bemutatása (max. 2 oldal):

 

 

 1. B) Költségvetési terv:

 

B/1.      Részletes, tételes költségvetési terv:

 

A költség

megnevezése

Az igényelt

támogatás

Saját forrás Összesen
   1. Dologi költségek
   2. A projekt költségei összesen

 

           

B/2.      A költségvetés szöveges indoklása (max. 1 oldal):

 

 

 1. Mellékletek:

 

5.1.     Kötelezően csatolandó mellékletek:

     a Fővárosi Törvényszék (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról;

    civil szervezet esetén: annak igazolása, hogy beszámolóját és közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál;

     a szervezet tevékenységének rövid bemutatása.

 

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági beszámolóját a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, melynek záró napja a támogatási szerződés aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

 

5.2.      Az alábbi mellékletek beküldése nem kötelező:

      a projektben közreműködő partnerek együttműködési nyilatkozata,

      támogató ajánlások, referenciák,

      a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A pályázó nyilatkozatai

 

Alulírott pályázó

 1. A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem;
 2. kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
 3. kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
 4. kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem,
 5. kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs,
 6. tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, illetve annak esedékes részét a Támogató a köztartozás megfizetése érdekében visszatarthatja,
 7. kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul,
 8. tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett;
 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye;
 10. tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le,
 11. tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik.
 12. tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók,
 13. kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a 2:46.§. (1)-(2) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét
 14. kijelentem, hogy a szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
 15. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs;
 16. tudomásul veszem, hogy nyertes pályázatom esetében a végső pénzügyi elszámolásom az alábbi pályázaton elnyert összegről szól.
 17. elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet
 18. Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség valamint a § (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn.

Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul értesítem.

 

Budapest, …………………….………                        ………………………………….

                                                                                                 a pályázó (cégszerű) aláírása

 

 

                                                                                                                     P.H.

 1. NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó szervezet neve:

A pályázó szervezet székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

 1. nem áll fenn vagy  □
 2. fennáll az … pont alapján  □

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

 1. nem áll fenn vagy  □
 2. fennáll az … pont alapján  □

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

 

 1. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A pályázó szervezet neve:

A pályázó szervezet székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

A pályázóként megjelölt alapítvány, társadalmi szervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

vezető tisztségviselője

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

 

 

 

 

 1. ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
 2. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek:

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):

 • állam,
 • költségvetési szerv,
 • köztestület,
 • helyi önkormányzat,
 • nemzetiségi önkormányzat,
 • társulás,
 • egyházi jogi személy,
 • olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a ….(önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
 • nemzetközi szervezet,
 • külföldi állam,
 • külföldi helyhatóság,
 • külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam …. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

 

Kelt: …………………(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

 

 

……………………………………………

cégszerű aláírás

 

 1. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek:

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

 • belföldi jogi személy,
 • külföldi jogi személy
 • belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
 • külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következő feltételeknek:

 1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
 3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

 

Kelt: …………………(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

…………………………………………

cégszerű aláírás

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok:

 

Alulírott …………………………………………(név), mint a ………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..(cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

 • civil szervezet
 • vízitársulat,

amely megfelel a következő feltételeknek:

 1. vezető tisztségviselői megismerhetők,
 2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
 3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

 

Kelt: …………………(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

cégszerű aláírás

 

 

 

 


 1. A támogatás pénzügyi elszámolása

 

 

A támogatott neve:

címe:

A kapcsolattartó neve:

telefonszáma:

e- mail címe:

 

 1. Számviteli bizonylatok összesítője:

 

Sor-szám* Kibocsátó neve Bizonylat sorszáma Kifizetés jogcíme Teljesítés időpontja A számla végösszege

(Ft)

Támogatásra elszámolt összeg (Ft) Önerő

(Ft)

 /Ha a pályázat előírja/

Pénztárbizonylat száma / Bankszámla kivonat száma
1.            
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen

 

 

(a sorok bővíthetőek)

*: A sorszámot a számlákon is fel kell tüntetni!


 

 1. Nyilatkozat:

 

 

2.1.      Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal

/a megfelelő rész aláhúzandó/

 

Rendelkezem                                                              Nem rendelkezem

 

 

2.2.

 

 

Alulírott, a/z/ …………………………………………. törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Budapest, Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól „…………………………………………………………………..……………………..”célra kapott,

bruttó, ………………………….. Ft. összegű támogatás

felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik, és a beszámolóhoz csatolt számlákat más intézménytől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel. A felhasználás során a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járok el.

 

Budapest, ………………………………

                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             Cégszerű aláírás, pecsét

(Az aláíró neve nyomtatott betűvel is)

 1. Útmutató a támogatás pénzügyi elszámolásához:

 

 

 

 

 • A pénzügyi elszámolás az előírt formában, minden adat feltüntetésével fogadható el.
 • A Nyilatkozat aláírását (2. pont) csak arra jogosult személy végezheti, aki a szervezet bejegyzett képviselője.

Az elszámolás bizonylatainak és hiánypótlásának hitelesítését írásos dokumentummal igazolt, meghatalmazott személy is elvégezheti. A meghatalmazást minden egyes elszámoláshoz, pályázathoz egy eredeti példányban mellékelendő, melyen a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírása is kell, hogy szerepeljen.

 • Az elszámolás, illetve az esetleges hiánypótlás határidejét be kell tartani! A határidő elmulasztása esetén a támogatási összeg visszafizetésére, illetve    további támogatás felfüggesztésére kerülhet sor.
 • A hiánypótlásra való felszólítás fő szabályként e-mail formájában történik. A hiánypótlás elvégzésére 1 alkalommal van lehetőség és 5 munkanap áll rendelkezésre.
 • Amennyiben a szervezet ÁFA levonási joggal rendelkezik, a számlák Nettó értéke számolható el a támogatás terhére.
 • A pénzügyi elszámolás során a szerződés szerinti támogatás teljes összegével és az elvárt önrésszel is (ha a támogatási szerződés előírja az önrész igazolását) el kell számolni.

Amennyiben a támogatott a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles a támogatónak írott kérelem formájában bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a támogatott a fel nem használt támogatás összegét a támogatási szerződés módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a támogatás elszámolásának előírt határidejéig köteles visszafizetni az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00131713-00100007 sz. számlájára. A visszafizetést igazoló dokumentum hitelesített másolatát a pénzügyi elszámoláshoz szükséges csatolni.

 • Minden beküldött számlát szerepeltetni és sorszámozni (ennek alapján sorba tenni!) kell az pont szerinti táblázatban.
 • Támogatást csak a szerződésben megjelölt célokra lehet felhasználni. A számla (kiadás) teljesítésének és a kifizetés időpontjának a támogatási szerződésben megjelölt, támogatási időszakon belül kell lennie.
 • Az elszámoláshoz benyújtott, záradékolt számlák mellé, minden esetben csatolni szükséges a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatát, melyek lehetnek

átutalás esetén:

 • bankszámlakivonat, vagy internetes számlatörténet, ahol fel kell tüntetni a kifizetett számla számát, amennyiben azt előzőleg az átutalásnál nem adták meg a közlemény rovatban.
 • internetes számlatörténet benyújtása esetében csak a bank által már visszaigazolt, pénzügyileg teljesített átutalás fogadható el.


készpénzes számla esetén:

 • kiadási pénztárbizonylat a számla kiállítását /tárgyhó- t/ követő hó 15-ig ki kell állítani (a kapcsolódó számla számát szükséges feltüntetni a bizonylaton, valamint fontos, hogy a készpénzt felvevő/ átvevő személy a szervezet egy tagja, vagy megbízottja legyen), vagy
 • időszaki pénztárjelentés, vagy pénztárnapló, vagy
 • naplófőkönyv érintett oldala

 

A kiadási pénztárbizonylaton szükséges feltüntetni a kerekítés összegét is, a támogatás terhére a ténylegesen kifizetett összeg számolható el.

Naplófőkönyv és a pénztárjelentés csak a vonatkozó jogszabályokban előírt formátumban fogadható el!

Az Excel táblában vezetett naplófőkönyv és pénztárjelentés nem megfelelő!

 

 • A bizonylatok záradékolása: Az eredeti számlára, bizonylatra rá kell írni: „Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat által adományozott 201…… évi ……………………………..……támogatás terhére……………….Ft elszámolva” szöveget.

 Fontos, hogy a záradék szövege pontosan kerüljön feltüntetésre /rövidítés megengedett/  és az elszámolt összeget is tüntessék fel benne!

 • A bizonylatok hitelesítése: a számlát, bizonylatot, szerződést fénymásolni, majd „az eredetivel mindenben megegyező” fordulattal kell hitelesíteni dátummal, cégszerű aláírással és bélyegzővel. (Amennyiben több oldalas a másolt dokumentum, minden oldala hitelesítendő!)
 • A hitelesítést és a záradékolást is a bizonylaton és nem mellette kell feltüntetni!
 • A bizonylatok minden oldalát fontos lemásolni, ügyelve arra, hogy semmilyen adat ne maradjon le róla. Az elszámolás során hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem eredeti aláírással vagy nem szabályos aláírással benyújtott számviteli bizonylat másolat nem fogadható el.
 • Minden egyes bizonylatot külön kell hitelesíteni, akkor is, ha egy oldalra több fénymásolt bizonylat kerül.
 • 000 Ft feletti számlaértéket meghaladó kiadás esetén mellékelni kell a vonatkozó szerződés, megállapodás, megrendelés hitelesített másolatát (Ávr.73. § [3])
 • Üzemanyag számlák elszámolásához a NAV honlapon közzétett útnyilvántartást és a fénymásolt forgalmi engedélyt szükséges csatolni, valamint feltüntetni, hogy a gépjármű tulajdonosa milyen kapcsolatban áll a szervezettel.
 • Külföldi számlák benyújtása esetén kérjük mellékelni a bizonylat adatainak magyar nyelvre történő, a Támogatott által cégszerűen hitelesített fordítását. (nem szükséges hivatalos fordítás!) A számlák összegét „forintosítani” kell, az alkalmazott árfolyam feltüntetésével.
 • Munkabérek és járulékok elszámolásánál a következők csatolandók:
  • a munkaszerződés hitelesített másolata,
  • bérjegyzék hitelesített másolata /rajta a záradék szövegében feltüntetve, hogy melyik járulékból mennyit számolnak el/
  • a bérek – és amennyiben bruttó bért számolnak el a járulékok – pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok hitelesített másolata
  • járulékok elszámolásánál tételesen szükséges feltüntetni, hogy melyik munkabér tételhez kapcsolódik.
 • Ajándékcsomagok, ételcsomagok, vagy utalványok adományozásánál annak értékét feltüntetve az átvevők aláírását tartalmazó lista hitelesített másolatát kell benyújtani.
 • Számítástechnikai úton előállított és nyomtatott számla esetén a számla kibocsátójának olyan dokumentációval kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője (vagy jogutódja) által, a számla kibocsátójának (a program használójának) címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy a program maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

 

2016 évi ifjúsági táborpályázat letöltés

 

 

2016. 04. 29. 12:00