Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat a Budapest III. kerület, 19333/60 helyrajzi számú, 1191 m2 alapterületű, „kivett lakóház, gazdasági épület és út” megnevezésű ingatlan elidegenítésére

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testületének 15/2020. (I. 23.) és 71/2020. (II.20.) számú határozataiban megadott felhatalmazás alapján nyilvános kétfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan elidegenítésére.

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

Hrsz.: Budapest III., 19333/60
Megnevezés: kivett lakóház, gazdasági épület és út
Telek területe: 1191 m2
Tulajdonos: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Terhek, széljegyek: ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjog 3 m2-re, az épületben található lakások bérleti joggal terheltek.
Ajánlati biztosíték: 8.000.000,- Ft.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem jár vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán munkaidőben vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

Kiíró az ingatlan ingatlan-nyilvántartási kivett megnevezésének megváltoztatását kezdeményezte, „kivett lakóház, gazdasági épület” megnevezésre.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat.

A pályázati eljárás első fordulóban pályázat az a természetes személy, vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a ajánlati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára, valamint a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára fizetheti meg.

A pályázat második fordulójában az első fordulóban pályázati dokumentációt benyújtó, a biztosítékot befizető és az alkalmassági feltételeket teljesítő pályázók vehetnek részt. A pályázat második fordulójában az ajánlattevőknek egy legalább 1191 m2 alapterületű, beépíthető telekingatlant, valamint legalább 2 db, összesen minimum 230 m2 hasznos alapterületű, Budapest III. kerületében található lakóingatlan kell felajánlaniuk, minimálisan 74.500.000,- Ft értékben, amelyet a jelenlegi bérlők cserelakásként elfogadnak.

A pályázatok elbírálásának fő szempontja a megajánlott ingatlanok forgalmi értékének összege.

A pályázati dokumentációt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2020. április 06. (hétfő) 13:00 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át. Az első fordulóban beérkező pályázatok bontására 2020. április 06-án 13:15 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) rendeletben és az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyertes ajánlattevőnek az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.