Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat az Óbuda Platán Könyvtár igazgatói posztjára

Budapest Főváros III.Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

Óbudai Platán Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2021. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató, magasabb vezetői megbízás keretében, az önállóan működő, önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes felelős vezetője, felelős saját tevékenységéért, és munkaterületén a törvényesség betartásáért. Feladata az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint,valamint az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok vezetői irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 •         Egyetem, könyvtár szak,
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 •         szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség
 •         legalább öt éves vezetői gyakorlat
 •         közkönyvtárban szerzett minimum 10 éves szakmai gyakorlat
 •         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Egyetem, felsőfokú projekttervezési és pályázatkészítési képzettség,
 •         Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, intézményrendszerének ismerete
 •         legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete
 •         felsőfokú projekttervezési és pályázatkészítési képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a pályázó részletes szakmai önéletrajza, személyes motivációja, az eddigi szakmai tevékenysége leírása
 •         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, okmányok másolata
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza
 •         szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok
 •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 •         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízatása esetén megszünteti
 •         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel
 •         nyilatkozat a csatolt dokumentumok valódiságáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főosztály kulturális, turisztikai referense nyújt, a +36 1 4378 553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III.Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 4,. Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főo ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XVI/126-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató, és Elektronikus úton Torday Andrea részére a tordayandrea@obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jogszabály által előírt bizottság véleményezését követően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és a munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon belül dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Óbuda Újság – 2016. április 29.
 •         Óbuda-Békásmegyer honlapja – 2016. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. Az állás betöltésének feltétele a Kjt. 20.§ (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.

2016. 05. 31.