Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat az Óbudai Platán Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására

2021. április 18.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) és a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a alapján pályázatot hirdet az Óbudai Platán Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Az Óbudai Platán Könyvtár: költségvetési szerv, fenntartója Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, azaz 2021. július 1-től 2026. június 30-áig.

Az Mt. 45.§ (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató, magasabb vezetői megbízás keretében, az önállóan működő, önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes felelős vezetője, felelős saját tevékenységéért, és munkaterületén a törvényesség betartásáért. Feladata az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint, valamint az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok vezetői irányítása.

Munkabér: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • Végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. (Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával,
 • részletes szakmai és vezetési program,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • pályázó nyilatkozatát a pályázatnak szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referens nyújt a +36 1 4378-553-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot egy nyomtatott példányban, továbbá elektronikus adathordozón (pendrive), zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala Köznevelési és Kulturális Főosztály (1033 Budapest, Fő tér 4.) számára kell megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Óbudai Platán Könyvtár Intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokat véleményező bizottság véleményezi. A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy a következő Képviselő-testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 1.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.