Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Jogász munkakör betöltésére

2021. február 19.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

Jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet, 22. Jogi és perképviseleti feladatkör, I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

 1. A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Szerződések szerkesztése és felülvizsgálata, képviselő-testületi és bizottsági anyagok szerkesztése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés. Jogi állásfoglalások önálló készítése.
 2. Az önkormányzati szerződések, megállapodások elkészítése, véleményezése, ellenjegyzése. Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátása adásvételi, bérleti szerződésekből eredő peres eljárásokban és gazdasági ügyekben. A kintlévőségek, követelések, kötbérek figyelemmel kísérése, felderítése, hasznosításra szánt ingatlanok jogi helyzetének tisztázása. Az Önkormányzat által létesítendő alapítványok, intézmények, gazdasági társaságok alapító okiratának bejegyeztetésével kapcsolatos teendők ellátása. Peres képviselet. Közbeszerzési eljárások lebonyolításában történő jogi feladatok ellátása. Választási eljárásokban való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása.
 2. Feladatait a jegyző irányítása, valamint a megbízott vezető jogtanácsos közvetlen szakmai irányítása alatt köteles ellátni a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Kodifikációs gyakorlat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 20.) ÖK rendeletben szereplő 52 000 Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (IV. 27.) ÖK rendeletben jóváhagyott – felsőfokú végzettség esetén – 35 %-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogász,
 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Azonos munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatási szak- és/vagy jogi szakvizsga megléte.
 • Szabályozási (kodifikátor) szakjogász.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.
 • Motivációs levél.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/54/2021, valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

vagy

 • Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére az allaspalyazat@obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 7 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://obuda.hu – 2021. február 8.
 • https://www.profession.hu – 2021. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.