Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati kiírás – a Bérlemény címe: 1033 Budapest, Fő tér 2.

2013.02.18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7., cgj.: 01-10-047113, adószám: 23445079-2-41, képviseli: Szendrődi Tamás vezérigazgató), mint megbízott, egyben meghatalmazott által képviselt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., törzsszám: 0118069, KSH szám: 15503004-7511-321-01, képviseli: Bús Balázs polgármester), nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 47/2001. (2002. I. 2.) számú rendelete alapján, a következő tartalommal:

1.) A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat első fordulójának célja az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 1033 Budapest, Fő tér 2. szám alatti ingatlanban lévő 18351/1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 (a pinceszinten 284 m2, a földszinten 238 m2) alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport vendéglátó üzletté történő átalakítását, felújítását és működtetését célzó fejlesztési koncepció kidolgozása. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A kétfordulós pályázat nyertesével az Önkormányzat az ingatlan – nyertes Pályázó általi – átalakítása, felújítása és azt követő működtetése céljából határozott idejű bérleti szerződést kíván kötni. A vendéglátó üzlet kialakításának és működtetésének alapvető célja, hogy a Fő tér, mint Óbuda központja közösségi, kulturális centrum szerepét erősítse, a hely szellemének megfelelő színvonalú és árszintű szolgáltatással továbbá szórakozási lehetőség biztosításával.

2.) A BÉRLEMÉNY ADATAI

Tulajdonos: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., törzsszám: 0118069, KSH szám: 15503004-7511-321-01, képviseli: Bús Balázs polgármester)
Bérbeadó: Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7., cgj.: 01-10-047113, adószám: 23445079-2-41, képviseli: Szendrődi Tamás vezérigazgató)
A Bérlemény címe: 1033 Budapest, Fő tér 2.
A Bérlemény helyrajzi száma: 18351/1/B/8
A Bérlemény alapterülete: 522 m2
A Bérlemény elhelyezkedése: az ingatlan az épület Fő tér felőli homlokzatán rendelkezik bejárattal, a középső fekvésű kapubejárótól bal kéz felé esik, pinceszint + földszinti elhelyezkedésű, a pinceszinten a teljes utcafronton két- és a baloldali telekhatáron részben hátrahúzódóan egytraktusos, a földszinten a főhomlokzat baloldalát elfoglalóan valamint a baloldali telekhatáron az udvari homlokzat mögött csaknem teljes egészében végighúzódóan egytraktusos kialakítású.
A Bérlemény jelenlegi műszaki állapota: az ingatlan jelenleg a tartószerkezetekig visszabontott állapotú. Az ingatlan műszaki állapotáról készített dokumentáció a pályázat mellékletét képezi. A Bérlemény átalakítására illetőleg teljes körű felújítására (ideértve a pinceszinten vegyi falszigetelés, szárító vakolat és padozati talajnedvesség elleni szigetelésének elkészítését továbbá az épület szennyvíz alapvezeték-hálózatának kiváltását) a nyertes Pályázó köteles.
Funkciók: a pályázat kiírójának célja a fent megjelölt Bérlemény vendéglátó üzlet funkciójú átalakítása, felújítása és bérleti jogviszony keretében történő működtetése.
Gépek és felszereltség: a Bérlemény működéséhez szükséges felszereltséget a nyertes pályázónak szükséges biztosítania.
Bérleti szerződés: A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A kétfordulós pályázat nyertesével az Önkormányzat az ingatlan – nyertes Pályázó általi – átalakítása, felújítása és azt követő működtetése céljából határozott idejű bérleti szerződést kíván kötni.

3.) A PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A pályázási jogosultság

Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az alkalmas pályázó formailag és tartalmilag hiánytalan pályázati dokumentációt nyújt be.

A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell. A Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag a Pályázót terhelik. A pályázat kiírója nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek a helyszín megtekintésével, a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban a Pályázónál merültek fel. A pályázat kiírója semmilyen módon nem kötelezhető a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

4.) A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja

A pályázatokat 2013. február 18-án, 16.00 óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál, feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, két eredeti példányban (cím: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7.). A borítékra kérjük ráírni: “Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Fő téri vendéglátó üzlet pályázat”. A titkárság nyitva tartása: munkanapokon és munkaidőben (hétfő: 8.00 és 18.00, kedd-csütörtök: 8.00 és 16.30, péntek: 8.00 és 12.30 perc között). Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A Pályázat benyújtásának formai követelményei

 • az iratokat a feltüntetett sorrendben kérjük csatolni,
 • az iratokat cégszerűen aláírva kérjük beadni.
 • A pályázati ajánlatokat magyar nyelven, minden tartalommal rendelkező oldalon beszámozva és szignálva, összefűzve, két eredeti példányban kell benyújtani.

Csatolandó mellékletek :

A Pályázó és a pályázat alapadatai:

 • 01. Cégkivonat vagy bírósági nyilvántartási kivonat vagy ezzel egyenértékű okirat (melyben a cég főtevékenysége megfelel a pályázatban kiírt profilnak), mely 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formájú,
 • 02. Aláírási címpéldány a Pályázó képviseleti jogára vonatkozóan, eredeti, vagy hitelesített másolat formájában, vagy ezzel egyenértékű okirat (pl. banki aláíró karton). Magánszemély esetében banki aláíró karton vagy önkormányzati igazolás benyújtása szükséges.
 • 03. A vendéglátó üzlet kialakításával, működtetésével kapcsolatos elképzelések részletes bemutatása (fejlesztési koncepció), olyan mélységben, hogy az a pályázati felhívás tartalmi bírálati szempontrendszere alapján megítélhető legyen.

Nyilatkozatok:

 • 04. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról.
 • 05. Nyilatkozat arról, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint a pályázat kiírója által a Pályázati felhívás 7.) pontjában közölt – a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megkötésének feltételeként előírt – feltételeknek megfelel illetve a közölt feltételeket elfogadja
 • 06. Nyilatkozat arról, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint a pályázat kiírója által a Pályázati felhívás 8.) pontjában közölt – a helyiség átalakítására, felújítására illetve üzemeltetésére vonatkozó – feltételeknek megfelel illetve a közölt feltételeket elfogadja
 • Bérleményre vonatkozó vázlatos átalakítási, ill. felújítási tervek, műszaki leírás
 • 07. A Pályázó köteles pályázati anyagához elkészíteni a Bérlemény vázlatos átalakítási/felújítási terveit is. Az átalakítandó/felújítandó helyiségek átalakítás előtti alaprajza a pályázati felhívás mellékletében megtalálható, a terveket (legalább szintenkénti alaprajzok M1:100 léptékben illetve belső látványtervek) a Bérlemény teljes egészére vonatkoztatva szükséges elkészíteni, olyan mélységben, hogy az a pályázati felhívás tartalmi bírálati szempontrendszere alapján megítélhető legyen.

Költségbecslés:

 • 08. A tervezési programban rögzített műszaki tartalom szerint a beruházási költségek meghatározása a piaci árak alapján költségbecsléssel.

Megtérülés számítás:

 • 09. a beruházási költségek megtérülésének számítása a tervezett, várható bevételek figyelembe vételével.

Üzleti terv:

 • 10. az üzemeltetés induló éve tekintetében.

5.) A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

Pályázatok bontása

A pályázatok bontása zártkörű. A bontás ideje és helye: ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztálya (cím: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7.)., határidő: 2013. február 18-án, 17.00 óra.

A pályázatok elbírálása

A pályázat nyílt, kétfordulós. A pályázat első fordulójában benyújtott pályázatok elbírálásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsága dönt, és a Pályázókat írásban értesíti az eredményről legkésőbb 2013. március 18. napjáig postai úton.

A pályázatokat elbíráló Bizottság a határidőre beérkezett pályázatokról megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázó, aki a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – kizárásra kerül. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A tárgyalást a pályázat kiírója a pályázat benyújtási határidejét követő 15 munkanapon belül megtartja. A tárgyalás célja a Bérbeadó számára a legkedvezőbb szerződéses feltételeket tévő Pályázó kiválasztása.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a nyertes Pályázó visszalépése, vagy a pályázat kiírójának a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázat érvényessége

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a kétfordulós pályázatot, annak bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a pályázat kiírójával szemben, és a jelen pályázati felhívás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy beadott pályázata érvénytelen, amennyiben a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és a jogszabályokban meghatározott pályázási formai és tartalmi feltételeknek.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha a pályázatot nem a kiírásban meghatározott határidőben vagy nem az ott megjelölt helyen és módon nyújtották be,
 • a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
 • a döntéshozó tudomására jut, hogy a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

6.) TARTALMI BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER

A pályázat nyílt, kétfordulós. A pályázat első fordulójában benyújtott pályázatok elbírálásáról a következőkben ismertetett tartalmi szempontok figyelembevételével Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsága dönt. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A tárgyalásra meghívásra kerülő Pályázó illetve Pályázók kiválasztása az első fordulóban benyújtott pályázatok értékelése alapján, a bírálati szempontokban megfogalmazott követelményeknek való megfelelés mentén történik.

 • műszaki ajánlat minősége: a Bérlemény átalakítási/felújítási tervei (terv, fizikai kialakítás, csatolt átalakítások) funkcionalitás, műszaki megfelelőség és esztétikum alapján értékelve, valamint a tervezett beruházás kalkulált értéke,
 • szolgáltatások színvonala: a vendéglátó üzletben a Pályázó által nyújtott szolgáltatások, termékek mennyiségi és minőségi színvonala (pl. áruválaszték, étkezési utalványok elfogadása, kártyás fizetés, stb.), ár-érték aránya; a forgalmazni kívánt termékek átlagára, illetőleg a Bérlemény működtetésével kapcsolatos elképzelések jellege, minősége.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen Pályázati felhívás nem teljes körű.

Az ingatlan megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), félfogadási időben: hétfő 14-18, szerda 8-16, csütörtök 8-13 óra között. A teljes körű pályázati felhívás valamint az ingatlan műszaki állapotáról készített dokumentáció a jelzett címen vehető át, továbbá letölthető a www.ovzrt.hu honlapról.

Határidő: 2013.02.18., hétfő