Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pályázati kiírás – helyiségek bérbeadása

2013.02.13.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-
terület
m2
Gépészeti
felszereltség
Minimális bérleti
díj
Ft/m2/hó
Bánatpénz
Ft
Búza utca 8. üzlet (söröző) 18910/101/A/316 83 víz, villany 1.800 179.000
Gyógyszergyár utca 32. üzlet (eszpresszó) 18833/16/A/33 61 víz, villany, távfűtés 1.296 94.000
Hatvany Lajos utca 2. üzlet 64057/17/A/2 55 víz, villany, távfűtés 1.210 79.000
Kabar utca 5. üzlet 64057/31/A/124 63 víz, villany, távfűtés 1.344 101.000
Szérűskert utca 1. iroda 18910/77/A/1 44 víz, villany 1.210 63.000
Szindbád utca 3. üzlet (borozó) 62321/48/A/3 54 víz, villany, távfűtés 1.296 83.000
Meggyfa utca 25. iroda 18529/14/A/57 120 víz, villany, gáz 1.344 193.000
Lajos utca 104. iroda, üzlet 17799/A/26 29 víz, villany, gáz 1.344 46.000
Szőlőkert u. 6. „B” csarnok raktár 18822/12 100-1.640 távfűtés (vizesblokk használattal) 540* 64.000-
1.062.000
Szőlőkert u. 6. „C” csarnok raktár 18822/12 100-1.340 távfűtés (vizesblokk használattal) 540* 64.000-
868.000
Szőlőkert u. 6. „C” csarnok iroda 18822/12 545 távfűtés (vizesblokk használattal) 1.210** 791.000

* A Szőlőkert utcai raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 70,- Ft/m2/hó

** A Szőlőkert utcai irodánál közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 75.000,- Ft/hó

A pályázatot zárt borítékban 2013. február 13-án 16:00 óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni. Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:
– az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
– az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
– a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
– a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
– az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
– 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
– szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:

– 1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
– 3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
– 5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A 1037 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlanban lévő raktár- és irodaterületek bérbevétele kapcsán a pályázónak az alábbiakat is vállalnia kell:
– a raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 70,- Ft/m2/hó. Az irodánál közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 75.000,- Ft/hó,
– a Bérlő kötelezettsége elektromos almérőt felszerelni, az áramfogyasztás díját a Bérbeadónak közvetlenül megfizetni,
– a bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, indoklás nélkül 30 napos határidővel jogosult felmondani,
– a Bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérlő köteles az általa bérelt raktárrész saját költségén történő leválasztására. A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén Bérlő köteles a bérelt épületrészt ingóságaitól kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas, eredeti állapotban Bérbeadó részére – Megbízott útján – jegyzőkönyv és leltár felvétele mellett visszaadni, a leválasztást biztosító szerkezet egyidejű, saját költségén történő elbontása mellett. A Bérlő köteles a bérleti jogviszony időtartama alatt esetlegesen bekövetkező beázások megszüntetését célzó tetőjavítást saját költségén elvégezni valamint a bérlemény területén (amennyiben szükséges) az elektromos hálózatot kiépíteni illetve kijavítani. Az esetleges beázásokkal illetve a jelzett munkálatokkal kapcsolatosan Bérlő a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést.
– figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadószerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 2013. március 29-ig elbírálja és annak eredményéről a pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), félfogadási időben: hétfő 14-18, szerda 8-16, csütörtök 8-13 óra között. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.