Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Társasház-felújítási pályázat (2020)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Társasház felújítási támogatás – 2020

1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 41/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján társasház felújítási pályázatot hirdet.

2) PÁLYÁZÓK KÖRE

Társasház felújítási támogatás igénybevételére jogosultak a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek, ha az épület

 • 1945. előtt épült, vagy
 • többszintes lakóépület esetében a tárgyévi pályázat benyújtása előtt legalább tizenöt évvel épült és a lakások száma legalább kettő.

3) TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek (A) – (B) bekezdésben meghatározott felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén támogatott felújítási munkák:

 • az épület fő tartószerkezeti elemeinek (alap, födém, fal, padló) részleges vagy teljes felújítása
 • tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges vagy teljes felújítása
 • függőfolyosók, erkélyek és lépcsőház szerkezeti felújítása, burkolatcsere, lépcsőházak festése
 • homlokzat felújítása
 • központi gépészeti berendezések, kazán, felvonók, szellőztető berendezések részleges vagy teljes felújítása, korszerűsítése
 • az épület csapadékvíz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák
 • a társasházi tulajdonban lévő közműhálózat (gáz, víz, csatorna, villany) felújítási munkái
 • nyílászárók cseréje, helyreállítása
 • meglévő szeméttároló és szemétledobó korszerűsítése
 • kerítés felújítása

B) Életveszély elhárítás esetén azon 3/A. pontban felsorolt felújítási munkák támogathatók, melyek nem az elmaradt karbantartási munkálatok miatt váltak életveszélyessé.

4) ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS

A pályázaton elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák kivitelezési és lebonyolítási közvetlen költségeire (tervezés, szakértői díjjak, kivitelezés, műszaki ellenőr díja) használható fel. A támogatás átutalására a szakmai és műszaki ellenőrzés, valamint pénzügyi elszámolás után utólag kerül sor. Egy társasház ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától, és a beadás évétől – csak egy pályázatot nyújthat be.

A) Általános társasház felújítás esetén egy társasháznak legfeljebb a tervezett munka teljes költségének ötven százaléka adható, támogatási formánként 30% és 70% arányban. A támogatás összege azonban nem lehet több 2 millió forintnál.

A támogatás formája és aránya:

 • vissza nem térítendő támogatás (30%) és
 • 5 éves futamidejű kamatmentes kölcsön (70%)

A támogatás aránya (30% és 70%) minden esetben állandó.

Az egy társasháznak megítélhető vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 600.000.- Ft, amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el.

Az egy társasháznak megítélhető kamatmentes kölcsön legmagasabb összege 1.400.000.- Ft, amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el.

A 12 lakásosnál kisebb társasház esetén az egy lakásra jutó támogatás összege minimum 50.000.- Ft, maximum 80.000.- Ft. A 12 lakásosnál nagyobb társasház esetén sem minimum, illetve sem maximum összeg nem kerül meghatározásra.

Azon társasház részére, ahol az önkormányzati tulajdoni hányad az ötven- százalékot eléri, illetve azt meghaladja, vissza nem térítendő támogatás vagy kamatmentes kölcsön is legfeljebb a lakóépületben lévő magántulajdoni hányad arányának erejéig adható. Ezen esetekben a vissza nem térítendő támogatás, vagy a kamatmentes kölcsön legmagasabb összege is az egyébként adható legmagasabb összegnek és a magántulajdoni hányad arányának szorzatából kerül kiszámításra.

B) Kizárólag életveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetében – a tervezett felújítási munka teljes költségének huszonöt százalékáig, legfeljebb 500.000.- Ft erejéig – vissza nem térítendő támogatás adható.

5) PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

A) Általános társasház felújítás esetén

 1. Pályázati adatlap. (pályázati felhívás 1. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 2. Lakóépület rövid bemutatása.
 3. A pályázaton való részvételről döntő közgyűlés meghívója, mellékletekkel együtt
 4. Közgyűlési-, vagy igazgatósági határozat, vagy ülés jegyzőkönyv kivonat, melynek tartalmaznia kell a következőket:
  • a tervezett felújítási munkákra vonatkozó döntést
  • a kiválasztott kivitelező megnevezését, árajánlatának bruttó összegének megjelölését
  • a felújításra biztosított pénzügyi forrás megjelölésére vonatkozó döntést
  • a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést
  • műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést (műszaki ellenőr alkalmazása abban az esetben is szükséges, ahol a munka átvételét hatóság, vagy közműcég végzi pl. ELMŰ, FŐGÁZ, ÉMI, FŐKÉTÜSZ, mivel ő igazolja a pályázati dokumentációban szereplő műszaki tartalom megvalósulását.).
 5. Tervezett felújítási munka műszaki dokumentációja
 6. Tervezett beruházás várható ütemezésének bemutatása.
 7. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata.
 8. Tervezett felújítási munkát tartalmazó, három különböző vállalkozótól származó, érvényes kivitelezői árajánlat tételes költségvetéssel.
 9. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek.
  Tartószerkezetet érintő felújítási munka esetében statikai szakvélemény beadása kötelező.
  Engedélyköteles felújítási munka esetében az építési engedély hiteles másolatának beadása kötelező.
  Homlokzati hőszigetelés esetén a tervező által dokumentálni kell a felújítás előtti és felújítás utáni „U” értéket.
 10. Két hétnél nem régebbi bankszámla-igazolás, vagy fedezetigazolás a társasház névre szóló és a felújítás céljára elkülönített összegéről.
  A társasháznak a tervezett felújítási költség és az adható támogatás különbözetével önerőként rendelkeznie kell.
 11. Alapító okirat vagy alapszabály. (össz. 1 db másolati példány beadása szükséges)
 12. Pályázói nyilatkozat. (pályázati felhívás 2. sz. melléklete, formanyomtatvány)
  Egyéb igazolások (pl. adóigazolás, vételár-hátralék igazolás) beadására nincs szükség.
 13. Tulajdoni törzslap, hivatalos helyszínrajz (30 napnál nem régebbi).
 14. Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó „Felhatalmazó levél”. (Összesen 2 db eredeti példány beadása szükséges. (pályázati felhívás 3. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 15. Átláthatósági nyilatkozat (4. számú melléklet formanyomtatvány)
 16. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (5. számú melléklet formanyomtatvány)

A pályázati dokumentáció része a külön-külön számozott dokumentumokat felsoroló tartalomjegyzék.

B) Életveszély elhárítás esetén

Az 5/A. pont elemeit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

 • Elegendő egy kivitelezői árajánlat benyújtása tételes költségvetéssel.
 • Nincs szükség bankszámla-igazolásra, vagy fedezetigazolásra.
 • Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra vonatkozó „Felhatalmazó nyilatkozat” benyújtására.
 • Kötelező a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsági névjegyzékben szereplő szakértő, vagy egyéb – szakterülettől függő – hatóság szakvéleményének csatolása a fennállt életveszélyes helyzetről.

6) PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE

A) Általános társasház felújítás esetén

A pályázat beadási határideje: 2020.07.31. (péntek), 12:00 óra

A pályázati dokumentáció 1 eredeti papír alapon, 1 másolati példány papír alapon, külön-külön spirálozva összefűzve, és egy digitális példány CD lemezen, egy borítékban nyújtandó be.
Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: ÓV Zrt.) kezelésében lévő társasház pályázati dokumentációja 1 eredeti papír alapon, 1 másolati példány papír alapon, külön-külön spirálozva összefűzve, és egy digitális példány CD lemezen, egy borítékban nyújtandó be.

A borítékra kérjük, írják rá:
„Társasházak felújításának pénzügyi támogatása” (Általános társasház felújítás)

A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható az alábbi címen:
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.

B) Életveszély elhárítás esetén

A pályázat beadási határideje: 2020.04.01-től folyamatosan, a forrás kimerüléséig.

A pályázati dokumentáció 1 eredeti papír alapon, 1 másolati példány papír alapon, külön-külön spirálozva összefűzve, és egy digitális példány CD lemezen, egy borítékban nyújtandó be.

A borítékra kérjük, írják rá:
„Társasházak felújításának pénzügyi támogatása” (Életveszély elhárítás)

A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható az alábbi címen:
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.

7) PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
A formailag nem megfelelő pályázatok egy alkalommal történő kiegészítésére a hiánypótlási értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség.
A formailag nem megfelelő adatlap esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

Formailag hibás a pályázat, ha

 • nem felel meg az 5) pontban meghatározott tartalmi követelményeknek,
 • nem a pályázati dokumentációban meghatározott módon tartalmazza az 5) pontban felsorolt tartalmi elemeket,
 • a pályázói nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak.

Amennyiben a hiánypótlási határidőn túl is fennáll a formai hiba, a pályázat további értékelés nélkül elutasításra kerül.

A pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el és dönt a támogatás formájáról, összegéről. A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak, mely alapján sor kerül a támogatási szerződés megkötésére.

A támogatással érintett felújítási munkálatok kizárólag a támogatói döntést követően kezdhetők meg és csak ezek számolhatók el.

Az elvégzendő munkák fontossági sorrendjét a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állapítja meg az alábbi preferencia szempontok figyelembevételével:

 • a következő műemléki vagy városképi szempontból kiemelt helyen található épületek:
  • főútvonalak mentén, belső kerületközpontok terület
  • Szépvölgyi út – Bécsi út – Föld utca mindkét oldala – Kiscelli utca – Szőlő utca – Dévai Bíró Mátyás tér – Perc utca – Lajos utca – Nagyszombat utca – Árpád fejedelem útja által határolt terület
  • műemléki védettség alatti területek
 • albetétek száma
 • jelentős energia-megtakarítást eredményező munkák
 • halaszthatatlan, nagy költségigényű kivitelezési munkák

8) TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatásba részesülő társasház vagy lakásszövetkezet köteles tábla kihelyezésével eleget tennie tájékoztatási kötelezettségének a pályázati felhívás 6. sz. melléklete szerint.

9) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A pályázatok benyújtása díjtalan.

A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu)

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Telefon: +36-1-244-8225
E-mail: info@obvf.hu

10) ELSZÁMOLÁS

A pályázat elszámolásának kötelező tartalmi elemei:

 • műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei (pályázati felhívás 8. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • felelős műszaki vezetői nyilatkozat (pályázati felhívás 9. sz. melléklete, formanyomtatvány
 • műszaki ellenőri nyilatkozat (pályázati felhívás 10. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • nyilatkozat építési területen keletkezett nem veszélyes építési és bontási hulladék mennyiségéről (pályázati felhívás 11. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • hulladék átvételi-befogadási nyilatkozat (pályázati felhívás 12. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei című dokumentum (pályázati felhívás 13. sz. melléklete, formanyomtatvány)

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok, beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu)

Pályázati dokumentumok (kattintásra letölthető):

Pályázati felhívás
Segédlet
Kötelező tartalmi elemek
1. sz. mellékelt: Pályázati adatlap
2. sz. melléklet: Pályázói nyilatkozat
3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél
4. sz. mellékelt: Átláthatósági nyilatkozat
5. sz. mellékelt: Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok:

6. sz. mellékelt: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Bejelentés
8. sz. melléklet: Felhatalmazó levél
9. sz. mellékelt: Átadás-átvétel
10. sz. mellékelt: Műszaki ellenőri nyilatkozat
11. sz. melléklet: Hulladék befogadási nyilatkozat
12. sz. mellékelt: Hulladék befogadási nyilatkozat – nemleges
13. sz. mellékelt: Elszámolási útmutató támogatás elszámoláshoz | A támogatás pénzügyi elszámolása