Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Társasház felújítási támogatás – 2013

2013. 12. 31.

1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselőtestületének a kerületében lévő társasházak
felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 14/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete alapján
társasház felújítási pályázatot hirdet.

2) PÁLYÁZÓK KÖRE

Társasház felújítási támogatás igénybevételére jogosultak a kerületben lévő társasházak,
privatizált társasházak és lakásszövetkezetek, ha az épület építési éve
– 1945. előtti, vagy

– telepszerű, többszintes lakóépület esetében a pályázat benyújtása előtt legalább 15
évvel épült és a lakások száma legalább hat, vagy
– építési évtől függetlenül tizenhat szintes.

3) TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek
(A) – (B) bekezdésben meghatározott felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén támogatott felújítási munkák:

a, az épület fő tartószerkezeti elemeinek részleges vagy teljes felújítása
b, tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges vagy teljes felújítása
c, födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása
d, homlokzat felújítása
e, központi berendezések, kazán, felvonók, szellőztető berendezések részleges vagy teljes
felújítása
f, épületgépészeti berendezések részleges vagy teljes felújítása
g, az épület víz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák
h, a társasházi tulajdonban lévő közműhálózat felújítási munkái
i, lépcsőház felújítása
j, a társasház külső utcafronti nyílászáróinak cseréje, helyreállítása a közös tulajdonban lévő
területeken
k, szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése
l, gépkocsi tároló kialakítása a társasház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiség
átalakításával

B) Életveszély elhárítás esetén az (A) bekezdés a)-j) pontokban meghatározott
felújítási munkák támogathatók.

4) ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS

A pályázaton elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák kivitelezési és
lebonyolítási közvetlen költségeire használható fel. A támogatás átutalására a pénzügyi
elszámolás és ellenőrzés után utólag kerül sor. Egy társasház egy évben csak egy
pályázatot nyújthat be.

A) Általános társasház felújítás esetén egy társasháznak legfeljebb a tervezett
munka teljes költségének ötven százaléka adható támogatásként, a támogatás összege
azonban nem lehet több 2 millió forintnál.

A támogatás formája:
a) vissza nem térítendő támogatás és
b) 5 éves futamidejű kamatmentes kölcsön

Az egy társasháznak megítélhető vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege
600 000 Ft, amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven
százalékot nem éri el.
Az egy társasháznak megítélhető kamatmentes kölcsön legmagasabb összege 1 400 000 Ft,
amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem
éri el.

Azon társasház részére, ahol az önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot
eléri, illetve azt meghaladja, vissza nem térítendő támogatás vagy kamatmentes kölcsön
is legfeljebb a lakóépületben lévő magántulajdoni hányad arányának erejéig adható. Ezen
esetekben a vissza nem térítendő támogatás, vagy a kamatmentes kölcsön legmagasabb
összege is az egyébként adható legmagasabb összegnek és a magántulajdoni hányad
arányának szorzatából kerül kiszámításra.

B) Kizárólag életveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetében – a tervezett
felújítási munka teljes költségének huszonöt százalékáig, legfeljebb 500 000 Ft erejéig –
vissza nem térítendő támogatás adható.

5) PÁLYÁZATOK KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

A) Általános társasház felújítás esetén

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
1. Pályázati adatlap
(pályázati felhívás 1. sz. melléklete)
2. Lakóépület rövid bemutatása
(pályázati felhívás 2. sz. melléklete)
3. Közgyűlési-, vagy igazgatósági határozat, vagy ülés jegyzőkönyv kivonat, mely
tartalmazza:
o a felújítási munkákra vonatkozó döntést a kivitelező megnevezésével és a
tervezett felújítási munka árajánlat szerinti bruttó összegének megjelölésével
o a felújításra biztosított pénzügyi forrásra vonatkozó döntést
o a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést
o műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést (műszaki ellenőr alkalmazása
nem szükséges azon felújítási munkák esetében, ahol a munka átvételét
eleve hatóság, vagy közműcég végzi pl. ELMŰ, FŐGÁZ, ÉMI, FŐKÉTÜSZ)
(pályázati felhívás 3. sz. melléklete)
4. Tervezett felújítási munka részletes, műszaki leírása, műszaki dokumentáció
(pályázati felhívás 4. sz. melléklete)
5. Műszaki ellenőr jogosultsági dokumentuma
(pályázati felhívás 5. sz. melléklete)
6. Tervezett felújítási munkát tartalmazó, három különböző vállalkozótól származó,
érvényes kivitelezői árajánlat tételes költségvetéssel
(pályázati felhívás 6. sz. melléklete)
7. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények,
jogosultságok, hatósági engedélyek (pl. építési engedély). Amennyiben a felújítási
munka építési engedély köteles, az engedélyeztetési eljárás megindításáról szóló
igazolást a pályázathoz csatolni kell, az építési engedély bemutatása a támogatási
szerződés megkötésének feltétele.
(pályázati felhívás 7. sz. melléklete)
8. Két hétnél nem régebbi bankszámla-igazolás, ill. fedezetigazolás a társasház névre
szóló és a felújítás céljára elkülönített összegről 6 lakásnál nagyobb társasházak
esetén
(pályázati felhívás 8. sz. melléklete)
9. Nem privatizált társasházak és lakásszövetkezetek esetében alapító okirat, ill.
alapszabály (1 másolati példány)
(pályázati felhívás 9. sz. melléklete)
10. Pályázói nyilatkozat
(pályázati felhívás 10. sz. melléklete)
11.Tulajdoni lap, hivatalos helyszínrajz 6 lakásos, vagy annál kevesebb lakásszámú
társasház esetén
(pályázati felhívás 11. sz. melléklete)
12. Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó „Felhatalmazó levél” 6 lakásnál nagyobb
társasházak esetén (2 eredeti példány)
(pályázati felhívás 12. sz. melléklete)

B) Életveszély elhárítás esetén
Elegendő egy kivitelezői árajánlat benyújtása tételes költségvetéssel.
Nincs szükség bankszámla-igazolásra, ill. fedezetigazolásra, valamint azonnali beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat benyújtására.

6) PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE

A) Általános társasház felújítás esetén
A pályázat beadási határideje: 2013. április 2. (kedd), 16.30 óra
A pályázati dokumentáció 4 példányban külön fűzve (1 eredeti, 3 másolati példányban) egy
borítékban nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest
Harrer Pál u. 2.). A borítékra ráírandó: „Társasházak felújításának pénzügyi támogatása”
(Általános társasház felújítás)

B) Életveszély elhárítás esetén
A pályázatok benyújtása 2013.03.01-től 2013.12.31-ig folyamatos.
A pályázati dokumentáció 3 példányban külön fűzve (1 eredeti, 2 másolati példányban) egy
borítékban nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest
Harrer Pál u. 2.). A borítékra ráírandó: „Társasházak felújításának pénzügyi támogatása”
(Életveszély elhárítás)

7) PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerülnek. A formailag nem megfelelő pályázatok egy alkalommal történő
kiegészítésére a hiánypótlási értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül van
lehetőség. A formailag nem megfelelő adatlap esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

Amennyiben a hiánypótlási határidőn túl is fennáll a formai hiba, a pályázat további értékelés
nélkül elutasításra kerül. Formailag hibás a pályázat, ha
a) a pályázó nem felel meg az 5) pontban meghatározott valamely feltételnek,
b) nem vagy nem a pályázati dokumentációban meghatározott módon tartalmazza az 5)
pontban felsorolt tartalmi elemeket,
c) a pályázói nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak.

A pályázatokat a Városfejlesztési Bizottság bírálja el és dönt a támogatás formájáról,
összegéről. A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak, mely alapján sor
kerül a támogatási szerződés megkötésére.

Az elvégzendő munkák fontossági sorrendjét a Városfejlesztési Bizottság állapítja meg az
alábbiak figyelembe vételével.
Előre sorolt módon támogatásban részesülhetnek azon lakóépületek homlokzati munkái,
amelyek műemléki, vagy városképi szempontból kiemelt helyen találhatók:
a) főútvonalak mentén, belső kerületközpontok területén lévő lakóépületek;
b) Szépvölgyi út – Bécsi út – Föld utca mindkét oldala – Kiscelli utca –
Szőlő utca – Dévai Bíró Mátyás tér – Perc utca – Lajos utca – Nagyszombat utca – Árpád
fejedelem útja által határolt terület épületei;
c) Műemléki védettség alatti terület lakóépületei.
Támogatásban elsősorban azok a társasházak részesülhetnek, amelyeknél halaszthatatlan,
nagy költségű kivitelezési munkák elvégeztetése vált szükségessé.

8) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.
(www.obuda.hu)

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Pályázat-előkészítő és Koordinációs Irodától kérhet:
Pályázati referens: Horváth Krisztina
Telefon: +36-1-4378-576
Email: horvath.krisztina@obuda.hu

9) ELSZÁMOLÁS

Az elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum
szolgál, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest
Harrer Pál u. 2.) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A támogatás átutalására a pénzügyi elszámolás és ellenőrzés után utólag kerül sor.

1 melléklet_Pályázati adatlap_felújítási_2013
10 melléklet_Pályázói nyilatkozat_felújítási _2013
Elszámolás_Pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei_felújítási_2013