Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Védőnői Szolgálat intézményvezetői

2014. 03. 11.

“Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

                        (1033 Budapest, Fő tér 3.)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

 Pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata

(1032 Budapest, Gyenes u. 16.)

teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv

 intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás

ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól

A munkavégzés helye:

1032 Budapest, Gyenes u. 16.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:

A 7 telephellyel rendelkező Intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az Intézmény közfeladatai:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben és az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Nővédelem, várandós anyák gondozása, tanácsadás, 0-6 éves korig gyermekgondozás. Oktatási intézményben védőnői feladatok ellátása, családgondozás.

Pályázati feltételek:

–        magyar állampolgárság,

–        büntetlen előélet,

–        felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, védőnői szakképesítés,

–        legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, védőnői munkaterületen szerzett szakmai gyakorlat,

–        vezetői gyakorlat,

–        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII.
törvény alapján a pályázat elnyerése esetén.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–        egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,

–        számítógép felhasználói szintű ismerete.

 A pályázathoz csatolni kell:

–        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,

–        iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,

–        az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

–        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

–        nyilatkozatot arról, hogy

  • a pályázat anyagában foglalt személyes adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik,
  • a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.

Illetmény, juttatás:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. 2/b. pontja az irányadó, egyéb juttatások Közalkalmazotti Szabályzat szerint.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,

aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. A nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap, védőnői munkakörbe.

Álláshely betölthető:

A pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban meghatározott naptól (legkorábban 2014. április 1-jétől).

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Osztályán  (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton 1300 Budapest, Pf. 102. A borítékra kérjük ráírni: „Védőnői Szolgálat intézményvezetői pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 11.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

Dr. Gallóné Nagy Judit a Szociális Szolgáltató Főosztály vezetője a 437-8663-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejének lejártát követő első képviselőtestületi ülés (várhatóan 2014. március 27.) A megbízásról – a 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak figyelembevételével – az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság véleményét mérlegelve a Képviselő-testület dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

–        Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi központ)  internetes
oldala 2014. február 4.

–        Egészségügyi Közlöny 2014. március 5.

–        Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja – www.obuda.hu,

–        Óbuda Újság

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.