Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Vezető gondozó beosztás, Házi Segítségnyújtó Szolgálatnál

2015. 10. 31.

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Budapest, Kiskorona u. 3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Pályázatot hirdet

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

vezető gondozó beosztás

ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól.

 

A munkavégzés helye:

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény – Házi Segítségnyújtó Szolgálat

 

A vezető gondozó által ellátandó feladatok:

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat jogszabály szerinti működtetése. Az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja. A szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása. A jogszabály által előírt dokumentáció pontos vezetése.

A házi segítségnyújtás közfeladatai:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feladatok ellátása. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 3. pontjában előírt felsőfokú szociális végzettség valamelyike
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális területen szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1 év vezetői gyakorlat
 • egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
 • szakmapi programot a házi segítségnyújtó szolgálat vezetésére, fejlesztésére vonatkozóan
 • nyilatkozatot arról, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt
 • a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak kezeléshez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel

Illetmény-juttatás:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, valamint a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet II.2 pontja az irányadó, egyéb juttatások a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre kinevezhető. A nyertes pályázó a határozott idejű vezetői megbízás mellett határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 3., 4., 8. pontjában megjelölt munkakörök valamelyikére. Megbízása esetén a jogviszony létesítésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) benyújtására köteles.

Álláshely betölthető:

A pályázat elbírálásáról szóló határozatban meghatározott naptól, legkorábban 2016. január 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Munkaügyi Irodáján (1036 Budapest, Kiskorona u. 3.) vagy postai úton 1036 Budapest, Kiskorona u. 3.). A borítékra kérjük ráírni: „Vezető gondozó pályázat”

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. október 31. (A pályázatnak legkésőbb a megjelölt benyújtási határidőig be kell érkeznie.)

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

Honti Szilvia az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkaügyi vezetője.

Telefonszám: 250-1552.

 

A pályázat elbírálásnak határideje:

A pályázat beadási határidejének lejártát követő első szakmai team ülés (várhatóan 2015. november 30. ) A megbízásról az intézményvezető dönt.

A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi központ) internetes oldala 2015. október 3.
 • Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.