Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

A helyi rendeletalkotás folyamata

A helyi rendeletalkotás folyamata

 Alapul szolgáló fontosabb jogszabályok

Alaptörvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
Jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet

A helyi önkormányzat rendelete

A helyi önkormányzat rendelete (a továbbiakban: Ör.) jogszabály, amely a jogszabályi hierarchia legalsó szintjén helyezkedik el. A helyi önkormányzat rendeletében a helyi társadalmi viszonyokat szabályozhatja eredeti jogalkotói hatáskörben vagy törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására.

Eredeti jogalkotói jogkörben az önkormányzat akkor alkothat rendeletet, ha az adott ügy a feladatkörébe tartozik és nincs olyan magasabb szintű jogszabály, amely az adott társadalmi viszonyt szabályozza.

Az Ör. területi hatálya partikuláris jellegű, azaz csak a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki, és az Ör. személyi hatálya is ehhez igazodik – kizárólag az önkormányzat közigazgatási területén „tartózkodó” természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre fejthet ki joghatást, vagyis jogviszonyokat keletkeztethet, módosíthat és szüntethet meg.

A Főváros esetében egyes társadalmi viszonyok rendezésére a Fővárosi Önkormányzat rendelkezik jogalkotási felhatalmazással.

Az Ör. érvényes létrejöttéhez az alábbi 5 feltételnek együttesen fent kell állnia:

  1. a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik az adott ügy
  2. a helyi önkormányzat rendelkezik (akár eredeti, akár származékos) jogalkotási jogkörrel az adott helyi társadalmi viszony szabályozására
  3. az Ör-t a képviselőtestület fogadta el az irányadó eljárási rend szerint (minősített többséggel)
  4. az elfogadott Ör-t a polgármester és a jegyző aláírta
  5. a polgármester és a jegyző által aláírt Ör-t a helyben szokásos módon kihirdetették (polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 5 napra történő kifüggesztés)

Rendelet-tervezet előkészítése

Rendelet alkotását bármelyik képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság, a nemzetiségi önkormányzatok és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél.

A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik a tárgy szerint illetékes bizottság közreműködésével.

A rendelet-tervezeteket társadalmi véleményezésre kell bocsátani. A társadalmi véleményezés eljárásáról itt olvashat bővebben.

A képviselőtestület a rendelet-tervezetet – a módosításról, a technikai jellegű deregulációs újraszabályozásról, és a kerületi szabályozási tervről szóló rendelet-tervezet kivételével – két fordulóban tárgyalja. Az első fordulóban határozattal meghatározza a rendelet elveit, majd a második fordulóban minősített többséggel elfogadja a rendeletet.

Rendeletalkotás

A rendeletalkotás a képviselőtestület át nem ruházható hatásköre. A rendeletet a képviselőtestület minősített többséggel (megválasztott képviselők több mint fele) fogadja el.

Az elfogadott önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának (Harrer Pál u. 2.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A kihirdetés megtörténtét a jegyző az eredeti, papír alapú rendelet előlapján záradékkal igazolja.

Közzététel

Az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben az önkormányzat honlapjáról közvetlenül linkelhető Nemzeti Jogszabálytárban érhető el.

Bizonyos esetekben – jellemzően a polgárok széles körét érintő változások esetén – a Képviselőtestület egyedileg (az adott rendelet záró rendelkezésében) dönt az önkormányzati rendelet Óbuda Újságban való közzétételéről is. Ilyenkor az elfogadott rendelet teljes szövege az Óbuda Újságban is megjelenik.

Az elfogadott rendeletek előkészítésével kapcsolatos dokumentumok (képviselőtestületi előterjesztés, rendeletek indokolása, a szövegváltozást bemutató segédlet, társadalmi véleményezés összefoglalója – amennyiben a rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre lett bocsátva és érkezett hozzá észrevétel) az önkormányzat honlapján itt elérhető.

A rendeletekkel kapcsolatban felmerülő érdemi kérdésekre, észrevételekre a tárgykör szerint illetékes szervezeti egység tud választ adni. A Jegyzői Titkárság készséggel nyújt segítséget az egyes rendeletek esetében az illetékes szervezeti egység elérhetőségéről.

Rendelet-tervezetek társadalmi véleményezése

Annak előmozdítása érdekében, hogy a helyi társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be az önkormányzati rendeletek előkészítésébe, elősegítve ezzel a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezzel pedig az önkormányzati rendeletek minőségének és végrehajthatóságának javítását, a Képviselőtestület biztosítja az önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi véleményezését. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 50. §-a szerint a képviselőtestület elé kerülő rendelet-tervezeteket – meghatározott határidőn belül – bárki véleményezheti írásban az erre a célra kialakított elektronikus levélcímen velemenyezes@obuda.hu. A vélemények beérkezéséről a rendszer automatikus visszaigazolást küld. A névtelenül beérkezett vélemények nem kerülnek figyelembe vételre.

Adatkezelésről való tájékoztatás: a rendelet-tervezet szakmai előkészítéséért felelős a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – a visszaigazolás küldése, az összefoglaló készítése céljából – legkésőbb a véleményezett önkormányzati rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig kezeli. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (7) bekezdése szerint az adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

A beérkezett véleményekről a rendelet-tervezetről készülő előterjesztés részeként összefoglaló készül, amely tartalmazza a véleményezők számát, a véleményezés határidejét, a leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, szakmailag jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetését, amelyek beépítésre kerültek a rendelet-tervezetbe, az elutasított észrevételeket, az elutasítás rövid szakmai és jogi indokolásával. A képviselőtestület elé kerülő előterjesztések itt tekinthetők meg.

Köszönjük, hogy véleményével hozzájárult munkánkhoz!