Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

ArtÓbuda-Békásmegyer – Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató-

ArtÓbuda-Békásmegyer adatbázis

 1. Az adatkezelés célja:

1.2. Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal létre kívánja hozni az ArtÓbuda-Békásmegyer adatbázist, melynek célja a III. kerületben élő és alkotó művészek és alkotók megismerése, bemutatása, valamint bekapcsolása Óbuda-Békásmegyer színes kulturális összművészeti programjaiba, ráirányítva a figyelmet a művészet fontosságára, nevelő és közösségteremtő szerepére. A Polgármesteri Hivatal ebből a célból várja a kerületben élő, valamint alkotó művészek jelentkezését.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

2.1. Személyes adat kezelésére jelen esetben az érintett önkéntes és határozott hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)  3. § 7. pontja alapján.

2.2.  Az érintettnek önkéntes hozzájárulását az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szabályozza.

 

2.3.  Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének jogszerűnek, tisztességesnek valamint az érintett számára átláthatónak kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 1. Az adatkezelésről:

 

3.1. Kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, postai cím, település, irányítószám, művészeti ág megnevezése, a művész rövid bemutatkozása.

3.2. Adatkezelés helye: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatalának Oktatási és Kulturális Osztálya.

 

3.3. Az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelésére első sorban az érintett adataira irányuló törlési kérelméig, kerül sor. Az adatfelvétel kezdetétől bármikor lehetősége van az érintettnek adatai törlésére irányuló kérelemmel élni az adatkezelő felé.

 

3.4. Az adat kezelője:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen esetben:

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatalának Oktatási és Kulturális Osztálya

Cím: 1033 Budapest Főtér 4.

Cégjegyzékszám:

e-mail cím: csepanyi.andrea@obuda.hu

honlap: www.obuda.hu

telefonszám: 061 437 85 53

adatkezelő képviselő: Csaplárné Csépányi Andrea

A kezelt adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

3.5. Az adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Az adatfeldolgozás jelen esetben helyben, az adat kezelője által történik.

 

3.6. Adatfeldolgozás tényleges megvalósulása: szerverszolgáltatás, adatrögzítés, adattárolás.

3.7. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelési műveletei:

 Adatkezelési műveletek:

 • kapcsolattartás,
 • szerver szolgáltatás,
 • adatrögzítés.

3.8. Adatbiztonsági tájékoztatás

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles:

 • az adatkezelési műveleteket megtervezésénél és végrehajtásnál az érintettek magánszférájának védelmét biztosítani,
 • az adatok biztonságáról gondoskodni,
 • megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek,
 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
 • különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3.9. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

3.10. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak tekintettel kell lennie a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

3.11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

 1. a) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon.

 

 1. b) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

 1. c) Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

 1. d) Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fenn áll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. e) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves –és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

 1. g) Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. h) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
 • személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 1. i) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 1. j) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. k) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kártérítés nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

3.12.  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu