Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Szervezeti célok

Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti céljai

A kerületben élők életminőségének javítása az életszínvonal – fenntartható gazdasági növekedésen és a versenyképesség növelésén keresztül történő – javításával, az életkörülmények tudatos fejlesztésével, az egészséges és környezettudatos életmód ösztönzésével. Az esélyegyenlőség növelése a társadalmi integráció csatornáinak megerősítésével, az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, az egyén kiszolgáltatottságának csökkentésével. A harmonikus társadalmi viszonyok kialakulásának elősegítése a családi és közösségi integráció, a közmorál, a társadalmi sokszínűség, az identitástudat és a megújulási készség erősítésével. (Idézet a Kerületfejlesztési Koncepcióból)

KÖZVETLEN CÉLOK:
 • Ügyfélbarát és színvonalas ügyintézés, problémamegoldó hivatal. A polgármester illetve a jegyző hatáskörébe tartozó önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátásához a megfelelő technikai, szakmai feltételek biztosítása. Az ügyintézési idő csökkentése.
 • A feladatellátáshoz kapcsolódó speciális számítógépes programok kezelésének az elsajátítása.
 • Köztisztviselők alap- és szakvizsgára történő felkészülése. A polgármesteri hivatalok hosszú távú sikeres működésének záloga az emberi erőforrás folyamatos fejlesztése. Képzett, tapasztalt, megbecsült köztisztviselői állomány kialakítása. Önálló ügyintézésre ösztönzés, vezetői szinten menedzsment-szemlélet kialakítása.
 • A dolgozók közötti kommunikáció fejlesztése. Az elektronikus eszközök teremtette ügymenet gyorsítási lehetőségek hatékonyabb kihasználása.
 • Önkormányzati vagyonnal (ingó, ingatlanvagyon) való hatékony gazdálkodás, helyi adó és az egyéb bevételek tervezett maximális összegének elérésére törekvés. Az állam által nyújtott normatívák maximális megigénylése és azokkal való elszámolás.
 • Adózási, számviteli, munkaügyi jogszabályok betartása. Szabályzatok, belső utasítások jogszabályi változásokhoz való igazítása. Kockázatok értékelése, kockázatelemzés, a kockázatkezelés képességének javítása. Hatékony belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése. A gazdasági feltételek elemzésének képességének javítása. Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének megszilárdítása.
 • Az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtása.
 • Az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása. A lakosság széles körű közszükségleteinek hatékony és színvonalas kielégítése.
 • A stratégiai szemlélet erősítése, beépítése a meghatározó döntési folyamatokba.
 • A jogszabályokból adódó helyi rendeletek módosítása. A rendeletalkotási folyamat egyszerűsítése, a belső szabályzatok könnyen hozzáférhetővé és megismerhetővé tétele.
 • Döntési folyamatok megalapozása, átlátható információáramlás biztosítása a döntési folyamat szereplőinek tájékoztatása. A lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatása, a döntések nyilvánossá tétele.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény színvonalas alkalmazása.
 • Építésügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak betartása és betartatása.
 • Az országgyűlési és helyhatósági választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása.
 • Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás, az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a döntéshozatalba.
 • Szervezeti kultúra színesítése.
KÖZVETETT CÉLOK:
 • Állampolgárok elégedettség érzetének javítása.
 • “Jó gazda” funkció mind hatékonyabb ellátása.
 • Stratégiai szemlélet.
 • Modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzás.