BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA
2017. 11. 21., kedd - Olivér
Ön most itt van: Címlap » Építés/Lakhatás » Önkormányzati lakáscélú támogatások » Önkormányzati lakáscélú támogatások

Önkormányzati lakáscélú támogatások

Tájékoztató a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról szóló 46/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete (itt megtekinthető) alapján igényelhető támogatások feltételrendszeréről. (Ez a rendelet 2017. január 1. napján lépett hatályba és a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.)

 A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanok esetében az alábbi lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokra terjed ki:

a) lakásépítési helyi támogatás,

b) fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása.

Fiatal házas: a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

Lakásépítési helyi támogatásban (a továbbiakban: helyi támogatás) részesülhet az

a) az egyedülálló személy vagy a lakásigényét együttköltözéssel megoldó család, amelynek egyik tagja az önkormányzat közigazgatási területén legalább 3 éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott legalább három éve életvitelszerűen tartózkodik;

b) a gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, aki az önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodik;

Lakásépítési helyi támogatásban és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásában részesülhet az

c) a fiatal házaspár, amelynek legalább az egyik tagja legalább 3 éve Budapest Főváros közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ott legalább három éve életvitelszerűen tartózkodik.

Helyi támogatás nyújtható:

A helyi támogatás olyan visszatérítendő, kamatmentes kölcsönként biztosított egyösszegű támogatás, amely

a) új vagy használt lakás tulajdonjogának megszerzéséhez,

b) lakás építéséhez, lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján vagy egyéb módon történő

létesítéséhez;

c)lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához,

d) a súlyosan mozgássérült személy lakásának akadálymentesítési célú felújításához

nyújtható. (A támogatás igénybevételére az jogosult, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt akadálymentesítési támogatás igénybevételére jogosultságot szerzett.)

 A helyi támogatás összege nem haladhatja meg

a) a vásárolt (új vagy használt) ingatlan vételárának, illetve az építendő lakás építési költségének

20 %-át, de maximum 2.000.000 Ft-ot,

b) a lakásnak emeletráépítés, vagy tetőtér-beépítés útján történő létesítése esetén az 1.000.000,- Ft-ot,

c) bővítés, felújítás esetén a 400.000,- Ft-ot,

d) lakás korszerűsítése esetén

da) komfortfokozat növelése céljából 300.000,- Ft-ot

db) szennyvízcsatorna –rákötés esetén 150.000,- Ft-ot

e) akadálymentesítési célú felújítás esetén 300.000,- Ft-ot.

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása olyan vissza nem térítendő, egyösszegű támogatás, amelynek mértéke a vásárolt (új vagy használt) ingatlan vételárának, illetve az építendő lakás építési költségének 10 %-a, de maximum 1.000.000 Ft.

 Helyi támogatás annak az egyedülálló személynek, családnak, vagy fiatal házaspárnak kerül megállapításra, aki vagy amely:

a)megfelel az e rendeletben szabályozott jövedelmi és vagyoni feltételeknek;

b) nem esik kizáró feltétel alá;

c) az e rendeletben szabályozott mértékű lakásigény megoldásához kéri a támogatást;

d)a vásárolt lakás ára, vagy az építendő lakás építési költsége az előző évi fővárosi – évente  a nemzetgazdaságért felelős minisztérium által közzétett – átlagköltséget nem haladja meg és lakás vásárlás esetén nem haladja meg a 25.000.000.-FT-ot

e.) vállalja a helyi támogatás e rendeletben meghatározott futamidő alatti visszafizetését.

A támogatás  feltételei:

a) az egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, de nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,

ab) akadálymentesítési célú felújítás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb

összegének négyszeresét,

ac) fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása esetén az egy főre jutó havi nettó

jövedelme eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, de

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát

azzal, hogy a jövedelem számításánál kérésükre a fiatal, gyermektelen házaspár esetében

legfeljebb kettő, egy gyermekes fiatal házaspár esetében egy további vállalt gyermek is

család tagként figyelembe vehető,

és

b) az igénylő és a vele együttköltöző családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal.

Vagyon: forgalomképes ingó vagy ingatlan dolog, melynek forgalmi értéke együtt vagy külön-külön meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének százhuszonötszörösét. Nem minősül vagyonnak:

 • a kérelmező rendelkezésére álló, önrészként megjelölt összeg;
 • az a lakásépítésre szolgáló telek, amelynek a beépítéséhez a támogatást kérik;
 • az a lakástulajdon, amelyen a támogatás segítségével kívánnak építési munkát végezni;
 • a munkaeszközként, valamint mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű értéke.
 • a család készpénz-megtakarítása (a továbbiakban: önrész) eléri az építési-, felújítási költség, vagy a vételár 20 %-át, amelyet az igényléskor hitelt érdemlő módon igazolni kell, azzal a kivétellel, hogy a11. § (1) bekezdés d) pontban meghatározott támogatás esetében az önrész megléte a támogatás nyújtásának nem feltétele. Az önrészbe az alapítvány-, az állami-, a munkáltatói támogatás, a fiatal házasok támogatása és a pénzintézeti hitel nem számítható be.

A támogatást kizáró általános feltételek

Nem nyújtható helyi támogatás, ha a kérelmező

 1. előző lakását kisebb alapterületű vagy szobaszámú lakásra a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül elcserélte, vagy meglévő lakását részben, vagy egészben bérleti szerződés útján vagy más módon hasznosítja,
 2. előző, tulajdonában álló lakását a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül elidegenítette, kivéve, ha ez a házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében, vagy hatósági vagy bírósági határozat alapján történt, valamint kivéve, ha az eladásból befolyt összeget önrészként használja fel az új lakáshoz jutáshoz;
 3. a támogatást meglévő lakástulajdona vagy önkormányzati bérlakása megtartása mellett másik lakás építéséhez, vásárlásához, megszerzéséhez kéri,
 4. a támogatást az általa felvett kölcsön törlesztésére vagy visszafizetésére kívánják felhasználni,
 5. egyenes ági rokontól vásárol, amennyiben az csak tulajdonjogi változást és nem lakásmegoldást eredményez;
 6. a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely részére jogosulatlan előnyt jelent, valamint az eljárás során az eljáró hatóságot bármely más módon megtéveszti;
 7. a támogatásra irányuló kérelmet az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számított 90 nap elteltével, vagy a vételár teljes kifizetése után, továbbá építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés esetén a munkálatok befejezését követően nyújtják be.
 8. a becsatolt igazolások alapján nem látszik biztosítottnak a támogatás visszafizetése, mert a kérelem elbírálásakor a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

A fennálló vagy megszűnt tulajdonjog vizsgálatánál azt a tulajdonjogot kell figyelembe venni, amelynek 50%-os vagy annál nagyobb hányadával a kérelmező és vele együttköltöző családtagjai együttesen rendelkeztek, vagy rendelkeznek.

A támogatásnál méltányolható lakásigény

Helyi támogatás akkor adható, ha a meglévő, felépítendő, megszerzendő, vagy az emelet-ráépítést, tetőtér-beépítést, bővítést követően az ingatlan megfelel az alábbi táblázatban foglaltaknak.

Együtt költöző családtagok számaLakásigény szobaszámaHasznos alapterület maximum

 

minimummaximum3 vagy több gyermeknélnem önálló

lakás esetén (különösen: társasház)

önálló lakás

esetén

111,540 m270 m2
21260 m290 m2
31,52,570 m2100 m2
42380 m2110 m2
52,53,5495 m2125 m2
6345110 m2140 m2
73,54,56120 m2150 m2
8457130 m2160 m2

(2) Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.

 A helyi támogatás igénylésének rendje

A támogatásra irányuló kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján benyújtani.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján az eljárás 3.000,- Ft illeték fizetési kötelezettséggel jár, melyet illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.

A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a támogatásra való jogosultság elbírálásához szükséges – a formanyomtatványon feltüntetett – iratokat.

A kérelem elbírálása

1.) A támogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztálya látja el. A Főosztály javaslatát a rendelkezésre álló adatok, tények és az elvégzett környezettanulmány alapján teszi meg. A támogatásról a kérelem benyújtását követő hatvan napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága dönt.

2.) A jogos igények kielégítése mindaddig teljesíthető, amíg az Önkormányzat évi költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló összeg fedezetet nyújt.

A kölcsön visszafizetése

1.) A kamatmentes kölcsön visszafizetése a futamidőn belül havonta egyenlő részletekben történik. A havi részlet összegét, a támogatás visszafizetésének kezdő időpontját a támogatási szerződésben állapítja meg az Önkormányzat.

2.) A kapott támogatás visszafizetésének futamideje:

a.)     500.000 Ft-ig 5 év

b.)     500.000 Ft felett 100.000 Ft-onként 1 évvel emelkedik,

c.)     1.000.000 Ft felett 200.000 Ft-onként 1 évvel emelkedik.

 A Helyi támogatáshoz kapcsolódó jelzálogjog

Az önkormányzatot a rendeletben meghatározott esetekben és időtartamig a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás összege és járulékai biztosítására jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg, mely jogosultság a támogatás teljes visszafizetéséig tart. Amennyiben ezen időpont előtt kerül sor az ingatlan elidegenítésére, úgy a kapott támogatás hátralékos összegét egy összegben kell visszafizetni.

Jelzálogjog átjegyeztetése

Amennyiben a lakást a támogatásban részesített a házasság felbontását követően a vagyonközösség megszüntetése érdekében idegeníti el, és a vételárból másik lakást vásárol, melyre a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom átvezetését vállalja; úgy mentesül az azonnali visszafizetésre és a mindenkori Ptk-ban szabályozott kamatok megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól.

A kérelemhez mellékelni kell:

– a támogatás biztosításával szerzett ingatlan adásvételi szerződését,

– új ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést és annak egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját,

– 3.000 Ft-os illetékbélyeget.

A kérelmeket a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság bírálja el soron következő ülésén. A bizottság jóváhagyását követően a kölcsön szerződés módosításra kerül. Elutasítás estén a bizottság a kölcsön visszafizetésére kötelezi a kérelmezőt. A bizottsági döntés ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezéssel élni.

Újabb jelzálogjog bejegyzése

Amennyiben a jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosa, vagy a jelzálogjog leendő jogosultja az ingatlant terhelő újabb jelzálogjog bejegyzését kéri, ahhoz csak olyan módon adható hozzájárulás, hogy az újonnan bejegyzett jelzálogjog nem előzheti meg az önkormányzat javára korábban bejegyzett jelzálogjogot és a már bejegyzett, valamint a bejegyezni kívánt jelzálogjog mértéke nem haladja meg az ingatlan forgalmi értékének 50%-át. A forgalmi érték megállapítása az ügyfél által benyújtott adó- és értékbizonyítvány alapján történik.

A jelzálogjoggal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a polgármester jogosult.

A támogatás visszafizetésének igazolása esetén a bejegyzett jelzálogjog, valamint a feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére alkalmas jognyilatkozatot a jogosult kérésére az önkormányzat kiadja.

Egyéb tudnivalók

Lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell:

„Szerződő felek rögzítik, hogy a …. pontban meghatározott vételárból …………… Ft-ot vevő részben Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által nyújtott helyi támogatásból kívánja kiegyenlíteni.

Ennek érdekében vevő már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő és az Önkormányzat között kötendő kölcsönszerződés /támogatási szerződés alapján a szerződésben rögzített tőkeösszeg és járulékai erejéig – vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg – jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön a kölcsönt/támogatást nyújtó Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

A kölcsönszerződés /támogatási szerződés jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi és földhivatali benyújtásáról a kölcsönt nyújtó Önkormányzat gondoskodik.”

Az Önkormányzat által biztosított összeg – Banki átutaláson keresztül – az eladó részére kerül kifizetésre.

A támogatással kapcsolatban részletes, személyes tájékoztatást nyújt: dr. Straub Andrea.             Elérhetőség: Tel.: 4378-959 , e-mail: straub.andrea@obuda.hu

Kapcsolódó személyek

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás