Az Óbudai Hétpettyes Óvoda pályázatot hirdet intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2023. május 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre: 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.

1032 Budapest, Solymár u. 12-14.

1032 Budapest, Törzs u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, az intézmény alapdokumentumai, valamint fenntartói döntések szerint. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. melléklete és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadók. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 20. §  alapján (8) bekezdés a) pontja alapján bruttó 30 000 Ft/fő/hó Óbudai óvodai pótlék jár. Az Önkormányzat teherbíró képességének megfelelően munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés és jutalom lehetséges.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • minősítési eljárás keretében elnyert minősítés okirata, amennyiben rendelkezésre áll,
 • a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázatokat 3 teljes mértékben azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani (1 pld-t nem kell összefűzni).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisné Balázs Enikő, a Köznevelési és Kulturális Főosztály főosztályvezetője nyújt, a 06 1 4378-654 telefonszámon, vagy a kisne.balazs.eniko@obuda.hu elektronikus levélcímen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal, Köznevelési és Kulturális Főosztály címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 4.) – kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:…./2023/, valamint a munkakör megnevezését: „Óbudai Hétpettyes Óvoda intézményvezető” -, vagy elektronikus úton Kisné Balázs Enikő főosztályvezető részére a kisne.balazs.eniko@obuda.hu e-mail címen keresztül – a tárgyban megjelölve a munkakör megnevezését: „Óbudai Hétpettyes Óvoda intézményvezető”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A véleményezést, valamint a pályázó bizottsági és testületi meghallgatását követően Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu oldalon szerezhet.