Egyfordulós, nyilvános pályázat a 19971/2 hrsz.-ú, 6.838 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan részleges, területbérleti szerződés keretében történő hasznosítására

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2024. február 29.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testületének – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésének a) pontja és az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 111. § figyelembe vételével meghozott – 17/2024. (I. 17.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan hasznosítására.

A pályázat tárgya

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló 19971/2 hrsz.-ú, 6.838 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan részleges, területbérleti szerződés keretében történő hasznosítása. 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

Hrsz.:                                        19971/2

Megnevezés:                           kivett beépítetlen terület

Telek területe:                         6.838 m2

Tulajdonos:                             Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek:                1. vezetékjog 1.217 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.,

 1. vezetékjog 64 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.,
 2. vezetékjog 21 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.,
 3. vezetékjog 36 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.

övezeti besorolás                   KÖu-2 I. rendű főutak területe

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):                            100.000,- Ft

Pályázati dokumentáció ára:         bruttó 20.000,- Ft

A fajlagos területbérleti díj irányára 180,- Ft/m2/hó, 

amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó, a területbérleti díj a szerződés megkötésének időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A területbérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

Pályázati feltételek

 • a pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott bérleti díj;
 • a fajlagos területbérleti díj irányára 180,- Ft/m2/hó, amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó;
 • a bérbeadás időtartama 3 év határozott idő;
 • pályázni egybefüggő, legalább 1.000 m2 terület bérleti szerződés keretében történő hasznosítására lehet, a bérelni kívánt ingatlanrész pontos megjelölésével, valamint részletes hasznosítási koncepció benyújtásával;
 • a területbérlettel összefüggésben a Bérbeadó közüzemi szolgáltatást nem biztosít;
 • a pályázat során nem képezik bírálat tárgyát a Pályázó által, a használandó ingatlanrészen esetlegesen elhelyezni kívánt felépítmények, ezek megvalósíthatóságának kockázatát a Pályázónak kell viselnie, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja;
 • a megkötendő területbérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja;
 • a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a bérelt területen bármilyen felépítmény vagy épület esetlegesen, csak az ingatlanra vonatkozó övezeti előírások betartása mellett, előzetes tulajdonosi hozzájárulás és a beruházásra vonatkozó részletes megállapodás aláírását követően, külön eljárás keretében épülhet; 
 • az aláírásra kerülő szerződésben a Bérlőnek vállalnia kell a bérelt terület saját költségén történő lekerítését, rendezését, rendszeres kaszálását, tisztántartását;
 • a megkötendő területbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a Bérlő köteles fizetni;
 • a pályázatban kikötésre kell, hogy kerüljön, hogy az Önkormányzat a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, valamint hogy fenntartja azon jogát, hogy az Ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem téríthető vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb 2024. február 26-ig vehető át, személyazonosság igazolása mellett. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázó részére.

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell átutalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait a berbeadas@ovzrt.hu email címre kell megküldeni.

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet elektronikus úton is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni, meg kell küldeni (szkennelve) az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát, a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmazza az eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot.

Az ingatlan hivatalos megtekintését – tekintettel annak szabad bejárhatóságára – a Kiíró szervezett formában nem biztosítja, mindazonáltal annak megtörténtéről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlan tervezett hasznosításának részletes koncepcióját valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

Az ingatlanon esetlegesen tervezett és megvalósuló Bérlői beruházások – amennyiben azokat a Bérbeadó jóváhagyja, a bérleti díjba beszámíthatók, a havi bérleti díj 50%-ának mértékéig, tételes, árazott költségvetés és a (nyertes Ajánlattevővel, mint leendő Bérlővel megkötendő) beruházásra vonatkozó megállapodás alapján. A Bérlői beruházás kompenzációjának feltétele, hogy a felsorolt munkanemek teljes körűen, hiba- és hiánymentesen megvalósuljanak. A munkálatokra vonatkozó tételes, árazott költségvetés a benyújtandó pályázati anyag részét képezi. A bérbeadás időtartama 3 év határozott idő, illetve az esetleges, Bérbeadó által jóváhagyott, leendő Bérlő általi felújítások, beruházások költségeinek bérbeszámítással történő kompenzációja során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam. 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanon általa, saját költségén esetlegesen megvalósítandó, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatára, mint Bérbeadóra tartozó munkálatokra vonatkozó költségvetését a Bérbeadó felülvizsgálja, a kivitelezés költségeinek kompenzációja a Bérbeadó által jóváhagyott összegben lehetséges.  

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanrészben általa, saját költségén esetlegesen megvalósítandó munkálatok teljes körűen a Bérbeadó tulajdonába mennek át, a beszámításra nem kerülő rész vonatkozásában a Bérbeadó Önkormányzattal szemben semminemű beszámítási, kártérítési, jóváírási vagy tulajdonjogi igénnyel nem léphet fel, bérbeszámításra pedig a Bérbeadóval kötött előzetes, írásbeli megállapodás alapján kerülhet sor. 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.  

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat Kiírójának felhívása alapján. A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.  

Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését az Ajánlattevő igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.  

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2024. február 29. (csütörtök) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „19971/2 hrsz.-ú, 6.838 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan részleges, területbérleti szerződés keretében történő hasznosítása – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet.  

Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).  

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2024. február 29-től számított 60 nap.

A pályázatok bontására 2024. február 29. (csütörtök) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson. Amennyiben ugyanarra az ingatlanrészre érkezik hasznosítási ajánlat (illetőleg a pályázott területek részben vagy egészben átfedésben vannak), a Kiíró lehetőséget biztosít a nem a legjobb ajánlatot tévő Ajánlattevő(k) részére a bérbe venni kívánt terület elhelyezkedésének módosítására.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet bérleti szerződést a fentiek szerint. A bérleti szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben: 

 • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3468 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.