III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2024. május 31.

Téma: Roma holokauszt emlékezete 

 1. A pályázat kiírója 

A pályázat kiírója Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.

 1. A pályázat célja, tárgya

1944 őszén az óbudai Bécsi úti téglagyárakat jelölték ki arra a célra, hogy a romákat egy helyre tömörítsék a bevagonírozás és a koncentrációs táborokba szállítás előtt. A volt téglagyár területe tehát nem csupán az emlékmű méltó helyszíne, hanem olyan történelmi emlékhely, amely a lokális érintettséget és a történelmi tragédiát együttesen tudja megjeleníteni.

A Kiíró célja, hogy elősegítse a roma holokauszt emlékezetét, társadalmi diskurzusba emelését, az egyéni és közösségi megemlékezéseknek helyet, kiindulópontot biztosítson. A köztéri alkotás létrehozásával a cél az, hogy minél szélesebb körben ismert legyen, reprezentációja jelentőségének megfeleljen és indítsa be a nemzeti és nemzetiségi identitásformáló közbeszédet. A Kiíró fontosnak tartja, hogy a létrejövő mű lehetővé tegye a tágabb, a mához szóló értelmezést, a múlt és a jelen összekapcsolását. A Kiíró célja, hogy országos, sőt nemzetközi összefüggésben is értelmezhető, korszerű vizuális nyelvet használó, ezzel együtt a befogadói sokszínűséggel is számoló, megvalósítható mű jöjjön létre.

 1. Általános követelmények 

A tervezett köztéri alkotás reagáljon a volt téglagyári helyszínre, vegye figyelembe a helyszín társadalmi és történeti kontextusait, földrajzi adottságait. A pályamű teremtsen lehetőséget a részvételiségre, a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel reflektáljon a történelmi, illetve személyes tragédiákra, a téma alulreprezentáltságára, ezzel segítse elő az egyéni és társadalmi trauma-feldolgozást.

A köztéri alkotás műfajára, karakterére, méretére, anyagára, a felhasznált technológiára vonatkozóan nincs előzetes kikötés, azonban a tervezés folyamán figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen. A legklímabarátabb kerületként számunkra kiemelt érték a fenntarthatóság, ezért a klímaváltozás okozta változó időjárási hatásoknak való kitettség tekintetében az újonnan állítandó köztéri alkotás tervezési fázisakor különös gondossággal szükséges megválasztani az anyaghasználatot, hogy a fenntartás nehézségei és költségei minimalizálhatóak legyenek, az állagmegóvás biztosításával.

 1. A pályamű megvalósításának keretösszege 

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást – bruttó 10 millió Ft áll a nyertes pályázó rendelkezésére.

 1. A pályázat jellege és a pályázók köre 

5.1. A pályázat nyilvános és nevesített.

A díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a Bíráló Bizottság nem hozhatja nyilvánosságra.

5.2. A pályázaton való részvétel feltételei

A Kiíró olyan művészek vagy alkotócsoportok részvételét várja,

– akik a jelen kiírásban meghirdetett feladattal azonosulni tudnak, annak megvalósítására vállalkoznak, a köztéri művészeti alkotás létrejöttét a megtervezéstől a felállításig nyomon követik, és abban aktívan részt vesznek,

– akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a döntésben, vagy annak előkészítésében részt vesz, ezek közeli hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja.

A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes és korlátlan felhasználási jogot enged a pályázat Kiírója részére. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

 1. A pályázat benyújtása 

Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A pályázat nyelve: magyar.

6.1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot elektronikus úton kell beküldeni a romaholokauszt@obuda.hu e-mailcímre.

A benyújtás határideje: 2024. május 31.

Az Önkormányzat a pályamű beérkezését követően a feladó email címére visszaküldött válaszlevélben jelzi a beérkezés tényét. Amennyiben a benyújtási határidőn belül beérkezett pályázat hiányos, az Önkormányzat egy alkalommal felhívja a pályázó figyelmét a hiányok pótlására. Amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor, a pályázat további indoklás nélkül kizárásra kerül.

6.2. A Pályázat során benyújtandó dokumentumok

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 1. látványterv, több nézetből (pdf, A3-as formában + 3D digitális formátumú tervek) max. 10 MB terjedelemben
 2. teljes körű, részletes műszaki dokumentáció (pdf, A3-as formában)
 3. műleírás(ok) (pdf, A3-as formában)
 4. részletes költségvetési terv (pdf)

A pályázat kötelező dokumentumai:

 1. adatlap az alkotás alapadatairól, az alkotó(k) nevéről, elérhetőségi adatairól, kötelező nyilatkozatok (pdf)
 2. rövid önéletrajz (pdf)
 3. a művészi munkásságot bemutató rövid anyag (pdf)
 4. saját szellemi termékre vonatkozó aláírt szerzői nyilatkozat
 5. nyilatkozat összeférhetetlenségről
 6. nyilatkozat a pályázó adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról
 7. nyilatkozat az I-III. díjazott pályázók adatainak megismeréséhez való hozzájárulásról
 8. szándéknyilatkozat a pályaművekből rendezett kiállításon való részvételről

A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartótól kérhető.

Kapcsolattartó: Kemény Vagyim (kemeny.vagyim@obuda.hu)

A pályázat lebonyolításában az adminisztratív feladatokat Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala Köznevelési és Kulturális Főosztálya látja el.

A pályázat során a kiíró a megadott személyes adatokat kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

 1. A pályaművek elbírálása

7.1. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.

A törvény ugyanezen szakasza (2) bekezdése szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.

A pályázat hiánytalan benyújtását követően a pályaművek értékelését szakmai Bíráló Bizottság végzi. A bizottság véleménye és javaslata alapján a nyertes pályaműről a Kiíró dönt.

7.2. A Bíráló Bizottság

A pályázatot 8 főből álló Bíráló Bizottság bírálja el, amelynek tervezett összetétele:

– Csősz László, történész

– Horváth Péter, történész, Óbudai Múzeum

– Péntek Orsolya, képzőművész, író, történész

– Szabó Zsolt, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

– Pocsai Bettina, romológus

– Mohácsi András, szobrász, képzőművész

– Szász Anna Lujza, szociológus

– Béres András, alpolgármester

A Bíráló Bizottság tagjait a Kiíró kapcsolattartója kéri fel és bízza meg.

Az elnököt a Kiíró a kapcsolattartó útján kéri fel a Bíráló Bizottság tagjai közül.

A Bíráló Bizottság a pályaművekből rangsort állít fel, melyből az I. helyre rangsorolt alkotást ajánlja megvalósításra a Kiírónak.

7.3. A bírálati szempontrendszer:

 • a pályamű kortárs szellemisége és nyelvezete, magas művészi színvonala, eredetisége,
 • a pályamű meggyőző, érzékeny kapcsolódása a tematikához,
 • az egyéni és társadalmi érintettség együttes megjelenítése, minél szélesebb társadalmi rétegek bevonása a trauma-feldolgozás lehetőségébe,
 • megvalósíthatóság,
 • fenntarthatóság,
 • részvételiség biztosítása,
 • az épített és természeti környezetbe való illeszkedése,
 • a költségek illeszkedése az előirányzathoz.
 1. A pályamű megvalósítása

Az emlékmű átadásának tervezett időpontja: 2024. Október 15. az óbudai téglagyár gyűjtőtáborként működésének 80. évfordulója.

 1. Egyéb tájékoztatás

Az Országgyűlés a közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának megteremtése érdekében 2007. december 17-én elfogadta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, mely jogszabály 2008. április 1-jén lépett hatályba. A törvény egyik célja az, hogy kizárja a közpénzekből nyújtott, pályázati eljárásban elnyerhető juttatások elnyeréséből azokat a személyeket, akik a támogatás megítélésére befolyással lehetnek.

Ennek értelmében a törvény 6.§-a szerint nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban,

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján az erre a célra létrehozott honlapon közzétették.

Annak érdekében, hogy a fenti szabályok érvényesüljenek, minden pályázónak a pályázati anyaghoz csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nem esik a fenti korlátozás alá.

Bármely nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelen.