Pályázati felhívás magánszemélyek számára a fenntartható fejlődést, közösségépítést erősítő projektek, programok támogatására

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2023. január 31.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a III. kerületben élő magánszemélyek számára, akik aktív szerepet vállalnak olyan projektek, programok megvalósításában, melyek Óbuda-Békásmegyeren a fenntartható fejlődést és a közösségépítést együttesen erősítik.

1.     A pályázat kiírója

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

2.     A pályázat lebonyolítója

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal, Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Osztály.

3.     A pályázat célja

Célunk a III. kerületben – a fenntartható fejlődés szellemében – az önszerveződések ösztönzése, a helyi közösségek kialakítása, erősítése.

Támogató támogatni kívánja a III. kerületben a kerület lakossága által megvalósított nyilvános, beltéri vagy kültéri közösségépítő programokat, rendezvényeket, kisebb és nagyobb kreatív közösségi ötleteket, melyek kapcsolódnak az Óbuda-Békásmegyer Fenntarthatósági Stratégia 2020-2024 – Számítunk egymásnak fejezetében megfogalmazott elvekhez.

A program témája, tartalma és formája szabadon választható, amennyiben az egy helyi közösséget megmozgat (pl. társasház, utca, tér, környék, településrész lakói stb.), a helyi közösség igényeire, adottságaira, jellegzetességére épül, vagy éppen ezek megismerését, az emberek közti kapcsolódást, közösséggé válását segíti elő.

Első sorban olyan programokat várunk, melyekben

 • a résztvevők aktív szerepet kaphatnak, a kidolgozásban és a megvalósításban egyaránt;
 • minél több helyi résztvevő csatlakozik, kapcsolódik;
 • egy kisközösség, pl. utcai szomszédság, társasház, helyi klub stb. tagjai megosztják történeteiket, készségeiket, tudásukat egymással és az érdeklődőkkel, bevonják egymást tevékenységeikbe;
 • a különböző generációk találkozhatnak egymással;
 • szerepet kap a fenntartható életmód, a környezettudatosság, a szociális érzékenység;
 • hangsúlyos szerepet kap az önkéntesség;
 • a résztvevők közösen hoznak létre valami újszerűt;
 • a hagyományteremtés, a folytatás lehetősége rejlik a programban.

Fenti jellemzők összességének nem kötelező egy adott projekten belül megfelelni, de az elbírálásnál előnyt jelent, ha minél több szempont kerül beépítése és kifejtésre a pályázatban.

4.     A pályázók köre

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbiak jogosultak pályázatot benyújtani:

A III. kerületben állandó lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött magánszemélyek.

A pályázatban leírt program, projekt megvalósításába civil szervezet is bevonható abban az esetben, ha pályázó megfelelően kifejti és alátámasztja a bevonni kívánt civil szervezet bevonásának szükségességét, és hozzáadott értékét a projekt megvalósításánál.

Egy Pályázó (magánszemély) kizárólag csak egy pályázatot nyújthat be.

Ugyanazon megvalósítási helyszínre, és / vagy ugyanazon projektre (programra) csak egy pályázat nyújtható be.

5.     A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon a pályázatban megjelölt mellékletekkel együtt elektronikus úton vagy postai úton „Számítunk egymásnak! Pályázat megjelöléssel lehet beküldeni. Az elektronikus úton beküldött pályázat esetén az eredeti iratokat aláírva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

Postai úton az alábbi címre várjuk a pályázó által aláírt pályázati adatlapot és a mellékleteket:

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Osztály

1033 Budapest, Fő tér 2. 2. /22.

A hiánytalanul kitöltött adatlapot a nyilatkozatokkal és egyéb mellékletekkel együtt elektronikus levélben a fenntarthatosag@obuda.hu e-mail címre, vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül is be lehet nyújtani. Kérjük, hogy a Pályázatot és azok mellékleteit, egy dokumentumként (pdf) töltse fel és a „Ügyfélkapuból küldve szeretnék e-Papírt benyújtani” opciót kiválasztva küldje el Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére. Az e-Papír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/ oldalon, illetve http://civil.obuda.hu/ honlapon elhelyezett hivatkozásra kattintva is elérhető.

Az e-Papír szolgáltatás használatához további segítséget talál a http://civil.obuda.hu   oldalon. Kérjük, olvassa el figyelmesen az itt található segédletet a megfelelő pályázás érdekében!

Pályázati dokumentumok – kitöltendő dokumentumok, és tájékoztatók

 • Pályázati felhívás– tájékoztató a pályázat céljáról és menetrendjéről
 • Útmutató az elszámolgató költségekhez – mire költhető a támogatás

A pályázati dokumentáció a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt letölthető az obuda.hu honlapról. 

A pályázathoz kötelezően csatolandó további dokumentumok

 1. a pályázó személyazonosságát igazoló dokumentum másolata,
 2. a pályázó lakcímét igazoló dokumentum másolata,
 3. civil szervezet bevonása esetén, a civil szervezet hivatalos nyilatkozata a pályázat támogatásáról és az abban való aktív részvételről.

A pályázat benyújtásának határideje: – pályázati időszak

Pályázatok benyújtási határideje: 2022. november 23. – 2023. január 31. 23 óra 59 perc

A pályázatok megvalósítása: 2023. március 1. – 2023. május 31.

Benyújtottnak minősül az a pályázati dokumentum, ami határidőn belül beérkezett online, vagy postai úton.

6.     A támogatás forrása és mértéke

A pályázat forrása: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetés „Fenntarthatóság  közgondolkodásba emelése Óbudán” sora.

A pályázat keretösszege: 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint.

A pályázaton megpályázható támogatás mértéke:

Minimum 10 000 Ft és maximum 50 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatási intenzitás: 80 %, a pályázónak legalább 20%-nyi költséget önrészként kell bemutatnia, és ezt forintosítva szerepeltetnie a pályázatában.  Az önrész lehet természetbeni érték; az elvégzendő önkéntes munka becsült értéke, vagy természetben kölcsönzött eszközök, szolgáltatások becsült értéke, stb.

7.     A pályázati projekt célcsoportja

A III. kerületben állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezők, itt tanulók, dolgozók.

8.     A pályázat területi és időbeli korlátozottsága

A pályázatot Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén lehet megvalósítani.

A támogatott projektek saját felelősségre megkezdhetőek, azonban a költségek elszámolhatóságának legkorábbi időpontja a támogatási szerződés hatályba lépésének napja.

A támogatott projektek fizikai zárásának legkésőbbi időpontja: 2023. május 31.

9.     A pályázatok elbírálásának módja és értékelési szempontjai

A pályázati beadványokról a Civil, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság dönt 2023. február hónapban.

A pályázatok formai ellenőrzése

A pályázatok formai megfelelőségének vizsgálata során ellenőrzésre kerül, hogy hiánytalanul benyújtották-e az adatlapot, a költségvetést, a szükséges nyilatkozatokat és az előírt mellékleteket. Csak azok a pályázatok kerülhetnek szakmai bírálatra, amelyek formai megfelelősége igazolást nyert.

A pályázat formailag hiányos benyújtása esetén a támogató a pályázó személyt egyszeri alkalommal, legfeljebb 7 napos teljesítési határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel elektronikus levél formájában. A hiánypótlást e-mailben, vagy postai úton lehet teljesíteni. A határidő elmulasztása vagy a hiányok nem teljes körű pótlása a pályázat formai nem-megfelelőségét vonja maga után és a pályázat ezen indoknál fogva történő – további érdemi szakmai bírálat nélküli – elutasítását eredményezi.

Érvényességi feltételek:

 • a programhoz kapcsolódó rendezvény/esemény nyilvános és látogatható a lakosság számára;
 • a projektet III. kerületi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött személy adja be;
 • a projekt megvalósítása III. kerületi helyszínen történik;
 • a költségvetés részletes, a tervezett költségek megalapozottak.

Tartalmi szempontok és pontozás:

 • a program tematikáját részletesen, igényesen fejti ki, kiemelve, hogyan és miért szólít meg az ötlete, projektje további szervezőket, helyieket, önkénteseket, és hogyan vonja be őket a projektbe – (5 pont)
 • minél több aktív résztvevő-, bevont szereplő, akik alakítják, saját képükre is formálják a programot (pl. szomszédok, vállalkozások, intézmények, klubok stb.) – (5 pont)
 • szerepet kap ezek valamelyike: a fenntartható életmód / szociális szolidaritás / generációk találkozása(2 pont)
 • a pályázó kifejti, hogyan tervezi felhasználni a helyi médiát, közösségi médiát – (1 pont)
 • a pályázó kifejti, mitől és hogyan: hagyományteremtő, ismételhető a program / újszerű, kreatív, hiánypótló a program – (2 pont)
 • a pályázó „Számítunk egymásnak” tevékenységeket épít a programba: feladatmegosztást és interakciót igénylő programelemek, tudás megosztása, személyes történetek, készségek átadása, csoportfoglalkozás, közös problémamegoldás stb. – (5 pont)
 • bizottsági favorit pont – (1 pont –a Bizottság tagjaitól)

A pontszámok súlyszámok, kategóriánként nem adhatók részpontszámok. Az elérhető legmagasabb pontszám 20 + 1.

A bekerülési küszöb: minimum 12 pont.

Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra,
 • nem felel meg a pályázati célokban és az elbírálási szempontoknál meghatározott feltételeknek,
 • a megvalósítás helyszíneként pártirodát, vagy deklaráltan párthoz köthető szervezet székhelyét, telephelyét jelöli meg.

A Civil, Ifjúsági, Kulturális,Oktatási,Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság a formailag és szakmailag megfelelő pályázatokat érintő támogatási döntésének tartalma a következő lehet:

 1. A pályázat teljes igényelt összeggel való támogatása.
 2. A pályázat csökkentett összegű támogatása (a megítélt támogatási összeg feltüntetésével).
 3. A pályázat támogatásának elutasítása.

A döntésről és a további teendőkről a pályázót elektronikus levélben értesítjük. A pályázat eredménye közzétételre kerül az obuda.hu honlapon.

A támogatásban részesített személlyel a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumokat a támogatásban részesített személynek (a továbbiakban: Támogatott) a támogatási döntés közzétételétől számított 30 napon belül szükséges támogató rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Támogatott elmulasztja a támogatási szerződéshez szükséges további dokumentumok rendelkezésre bocsátását, az a Támogató szerződéskötéstől való elállását vonja maga után.

10. A támogatás elszámolása

Támogatás és elszámolás – előfinanszírozás, elszámolási kötelezettséggel:

A támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások, fogyóeszközök, szolgáltatások vásárlására, illetve tárgyi eszközök bérlésére szolgál.

A támogatás bér és járulékainak kifizetésére, alkohol és dohánytermék vásárlására nem használható fel.

Lásd: Elszámolható és nem elszámolható költségek

Támogató a nyertes pályázóval szerződést köt. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.

Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A támogatott a projekt költéseit a támogatás mértékének megfelelő összegű, és a megpályázott projekthez kapcsolódó tételeket tartalmazó számlákkal köteles igazolni.

A számlákat a pályázónak saját nevére kell kiállítania. A számlák kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint a támogatási szerződés hatályba lépésének napja, és nem lehet későbbi 2023.05.31-nél (megvalósítási időszak).

A költségekről szóló záradékolt és hitelesített számlamásolatokat mellékelve, valamint a program megvalósításáról szóló rövid szöveges, fényképes beszámolót legkésőbb 2023. június 15. napjáig kell eljuttatni az alábbi címre:

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Osztály (1033 Budapest, Fő tér 2. 2. /22.)

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Visszafizetési kötelezettség:

A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.

Nem kaphat támogatást az a személy, aki a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott önkormányzati támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt nem fizette vissza, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználását, a program megvalósítását Támogató, vagy az általa megbízott személy ellenőrizheti.

11. Elszámolható és nem elszámolható költségek

Elszámolható költségek:

A projekthez közvetlenül kapcsolódó

 1. Anyagköltségek
 2. Igénybevett szolgáltatások költségei (pl. marketing-és kommunikációs költségek,)
 3. Tárgyi eszközök bérlése

A pályázat megvalósítása során csak azok a költségek számolhatóak el, amelyek a támogatási szerződés hatályba lépése és a pályázat fizikai befejezése közti időszakban keletkeztek, szerepelnek a pályázat költségvetésében és a pályázó saját nevére és címére kiállított számlával vannak igazolva.

Nem elszámolható költségek:

 1. ajándékutalványok
 2. nyomdai költségek, alkohol és dohánytermékek.
 3. személyi jellegű kifizetések, járulékok
 4. a magánszemély életvitelét biztosító tevékenységek (pl. lakhatás, rezsi, étkezés, stb.)

12. További tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Kiss Katalin megbízott fenntarthatósági referens a 06/1-437-8809-ös telefonszámon, vagy a kiss.katalin@obuda.hu e-mail címen.