Pályázati kiírás az üresen álló önkormányzati lakások felújítási kötelezettséggel, piaci I. lakbérfizetéssel, a lakosság részére történő hasznosítására

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2024. június 27.

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

I.A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának határideje:      2024.06.27. 16 óra

helye:            a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).

Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2024.05.31. napjától Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat honlapjáról letölthetők (www.obuda.hu), továbbá a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.) átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt elérhetők a www.obuda.hu oldalon és a Vagyonkezelő honlapján (www.ovzrt.hu).

 

A pályázatra meghirdetett lakások:

bérlemény címe megtekinthető 2024.06.10.             hétfő lift mozgáskor-látozottak számára alkalmas m2 szoba-

szám

komfort

fokozat

alap

lakbér

Ft/m2

ÓVN Zrt-nek

fizetendő lakbér

és külön szolgál-

tatások díja (Ft)

lakásbérleti

díjba

beszámítható

(Ft)

1 Ágoston utca 8. 1. emelet 6. 08.30 van nem 66 2+1 fél össz-

komfortos

1017,- 82.033,- 1.350.000,-
2 Bálint György utca 15. fszt. 1. 10.00 van nem 56 1+ 2 fél össz-

komfortos

1017,- 72.240,- 1.100.000,-
3 Bogdáni út 16. B.lph. 2. emelet 3. 10.30 nincs nem 20 1 komfortos  932,- 26.640,-    350.000,-
4 Lajos utca 124. fsz.13. 12.30 nincs igen 21 1 komfortos  932,- 25.881,- 1.350.000,-
5 Margitliget utca 3. 14. emelet 151. 13.15 van igen 32 1 össz-

komfortos

1017,- 41.024,-   950.000,-
6 Pacsirtamező utca 32. 2. emelet 38. 11.20 nincs nem 25 1 komfortos  932,- 36.225,- 1.150.000,-
7 Pacsirtamező utca 29. 3. emelet 3. 09.00 nincs nem 70 2 össz-

komfortos

1017,- 91.490,- 2.200.000,-
8 Madzsar József utca 25. 3. emelet 10. 10.40 nincs nem 54 2 össz-

komfortos

1017,- 82.118,- 1.900.000.-
9 Tímár utca 17. fsz. 7. 11.00 nincs nem 29 1 komfortos  932,- 31.218,- 1.600.000.-
10 Margitliget utca 3. 8. emelet 82. 13.15 van igen 52 1 + 1 fél össz-

komfortos

1017,- 66.664,-   900.000.-
11 Pacsirtamező utca 33. 1. emelet 4. 11.40 nincs nem 27 1 komfortos  932,- 49.154,- 1.250.000.-
12 Makovecz Imre utca 20. 1. emelet 4. 08.15 nincs nem 33 1 komfortos  932,- 36.529,- 1.900.000.-
13 Bogdáni út 24. B.lph. 3. emelet 3. 10.00 nincs nem 20 1 komfortos  932,- 30.440,-   850.000.-
14 Pacsirtamező utca 13. 1. emelet 13. 12.00 nincs nem 27 1 komfortos  932,- 33.870,-   550.000.-
15 Hévízi út 9. 2. lph. 2. emelet 4. 09.30 nincs nem 35 1 komfortos  932,- 46.620,- 1.650.000.-
16 Gyűrű utca 10. 9. emelet 28. 10.20 van igen 57 1 + 2 fél össz-

komfortos

1017,- 73.359,- 1.600.000.-
17. Raktár utca 39-41. 4.ép. 2.lph. 1.emelet 28.ajtó 09.00 nincs nem 33 1 komfortos 932,- 43.329,- 2.000.000,-

A lakások kizárólag a táblázatban megjelölt időpontban tekinthetőek meg!

A lakbér, a víz- és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A közös költség felújítási alapot meghaladó része a bérlőt terheli!

Technikai okok miatt a vízfogyasztás nem minden esetben a vízóra alapján, hanem átalány díj szerint történik!

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 180 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap.

A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában:

– indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa,

részben vagy egészben indokolás nélkül visszavonja.

A pályázatokat a Bizottság a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül bírálja el. A döntésről a Lakásügyi Főosztály a pályázókat a Bizottság döntését követő 30 napon belül írásban értesíti. 

 1. A pályázaton való részvétel feltételei

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeit a 60/2020. (XII.18.) rendeletében (a továbbiakban: Ölb.) szabályozza.

A pályázaton való részvétel általános szabályai:

A lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:

a) aki – valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;

b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,

c) aki a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző 5 évben nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,

d) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,

e) a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen a kerületben tartózkodik,

f) megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

A felújítási pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a fenti feltételeknek megfelelő pályázó

a) a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,

b) vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint

c) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.

A felújítási pályázaton való részvétel esetén azon pályázó, aki jelenleg is kerületi önkormányzati lakás bérlője, vállalja továbbá

jelenlegi bérleményének rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán, kifestve történő leadására legkésőbb a 10 évre szóló bérleti szerződés megkötésének napjáig;

b) jelenlegi bérleményére vonatkozóan tartozás mentességét igazolja, valamint

c) az általa jelenleg használt önkormányzati lakás költségeinek megfizetésén túl a pályázattal elnyert lakás lakbére

és közüzemi költsége megfizetését a 180 napra szóló bérleti szerződés megkötését követően.

A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát. Kérjük, az alapterületet és a szobaszámot is vegyék figyelembe a pályázat benyújtásakor:

1 személy esetén 1 lakószoba, de legfeljebb 40 m2,

2-3 személy esetén 2 lakószoba, de legfeljebb 60 m2,

4-5 személy esetén 3 lakószoba, de legfeljebb 90 m2,

5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa egy lakóhelyiséggel nő.

A méltányolható lakásnagyság megállapítása szempontjából két félszoba egy lakószobának tekinthető.

A méltányolható lakásigény felső határánál a pályázón túlmenően csak a vele együttköltöző személyeket lehet figyelembe venni, azzal hogy amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző családtag három hónapot meghaladó várandósságát igazolja, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.

A fenti feltételeken túl, érvényes pályázat akkor nyújtható be, ha a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelme meghaladja a megpályázott lakásnak a Vagyonkezelőhöz fizetendő lakbér és a kapcsolódó külön szolgáltatások díjának (lakbér, közös költség, vízátalány, szemétszállítás) háromszorosát és az egy főre eső jövedelmük meghaladja a 75.000.-Ft-ot, amely jövedelemnek a „pályázaton való részvétel általános szabályai” d) pontjában felsorolt jövedelemtípusokból kell származnia.

A pályázat elbírálása során a jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak az irányadóak.

A pályázati eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a Bizottság megtévesztésére.

A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar.

Felhívjuk a pályázó(k) figyelmét, hogy a pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, és ezen ok miatt a pályázatban csak azon személyek tüntethetők fel, akiket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a bérlő bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársa, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásba felvett élettársa,  a bérlő testvére, az élettárs szülői felügyelete alatt álló gyermeke, a bérlő élettársának a szülője, és a bérlő gyámsága vagy gondnoksága alatt álló személy.

Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) a pályázó és a vele együttköltöző személyek 6 havi jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó hivatalos igazolásokat. A munkaviszonyból származó jövedelem igazolására a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú munkáltatói jövedelemigazolást kell benyújtani! Vállalkozók esetében a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú nyilatkozatot valamint 2023. évről az illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani!

b) amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, az érvényes bérleti szerződést, valamint a közüzemi szolgáltatóknak a tartozásmentességet hitelt érdemlő igazolását

c) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat:

 • egészségkárosító lakáskörülmények (gyermekorvos vagy védőnő által kiállított igazolás)
 • tartós betegség, fogyatékosság,
 • az elmúlt öt évben folyamatosan fennálló munkaviszony (munkahelyváltás esetén valamennyi jogviszonyról szóló igazolás)
 1. a pályázó(k) hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő tények vizsgálata érdekében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet.
 2. élettársak esetén az élettársi kapcsolatok anyakönyvébe történő bejegyzésről szóló hivatalos dokumentumot, illetve az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő felvétel tényét igazoló, közjegyző által kiállított iratot.

A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:

 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 180 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.

III. A pályázat elbírálása

Érvénytelen az a pályázat:

 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a 91. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint a 95.§ szerint harmadik személy részére továbbítani.

A pályázó szociális körülményeinek – különösen a pályázatban megadott tények – vizsgálata érdekében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet!

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. a rendelet és a pályázati kiírás keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázati kiírásban meghatározott pontrendszer szerint a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.

A pontrendszer egy sorrend felállításával segíti a Bizottságot, a döntést annak figyelembe vételével, de az adott lakás paramétereinek és a pályázó életkörülményeinek függvényében hozza meg.

A Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A nyertes pályázónak saját maga és a vele együtt költöző személyek vonatkozásában a döntésről értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtani a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

A Vagyonkezelő – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

a) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,

b) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,

c) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,

d) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,

e) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.