Kiemelt információk

Óvodai beiratkozás a 2022/2023-as évre – Óvodai Iránytű

2022. március 17., 08:57

A család életben fontos mérföldkő, amikor a kisgyermek óvodába indul. Izgalom, várakozás, sok-sok kérdés előzi meg az első óvodai napokat. De mit kell tudni a jelentkezésről, a beiratkozásról? Mit kínál az óvoda, milyen az óvodapedagógiai programja? Hogy megkönnyítsük az óvodaválasztást, összegyűjtöttünk minden fontos és hasznos információt.

Jelentkezéssel, beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalók, időpontok:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltia nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vegyen. A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek a körzetében lakik. A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felvételre az óvoda fenntartója tesz javaslatot.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzati fenntartású óvodáinak körzethatárait itt találják.

Kérdéseikkel közvetlenül az óvodákhoz is fordulhatnak:

Ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodai beiratkozás időpontja 2022. május 16–20. között, az intézmény által meghatározott napon lesz, erről a szülők írásban kapnak értesítést.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, tajkártya.
  • A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott, kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya).
  • A külön élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről is.
  • A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye.