Vissza 

Hirdetmény
2009 / 128
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területe
Szolgáltatás
Tárgyalás nélküli
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
50700000-2; 45453100-8
2009/10/30
23371/2009
2009/11/20
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások
Intézmény karbantartás 2009. IV. negyedév
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Postai cím: Fő tér 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport
Címzett: dr. Csáky Zsófia
Telefon: 06-1-437-8807
E-mail: csaky.zsofia@obuda.hu
Fax: 06-1-437-8804
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Intézmény karbantartás 2009. IV. negyedév
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területe
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Budapest III. kerület intézményeinek karbantartási és gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50700000-2
További tárgyak:45453100-8
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A szerződés keretösszege bruttó 45 millió HUF
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2009/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, valamint meghiúsulási kötbér
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése a benyújtott számla alapján, a teljesítéstől számított 30 napon belül banki átutalással történik, a Kbt. 305. § (3) bekezdés figyelembevételével.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlatevő(k)től nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását; együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erőforrás szervezetet akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolásánál a 2009. szeptember 23-én, 2009. évi 111. számában közzétett, Közbeszerzések Tanácsa által kiadott Útmutató irányadó.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlatot tevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának önállóan kell igazolnia:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételi jelentkezést megelőző 3 év (2006., 2007. 2008) számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (a kiegészítő mellékletekkel együtt) egyszerű másolatban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A pénzügyi-gazdasági követelmények alapján alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítésére a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha
- az elmúlt 3 év (2008., 2007, 2008) bármelyikében a számviteli szabályok szerinti beszámolójában az adózás előtti eredménye negatív (önálló megfelelés)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója az alábbiakat csatolja:
M/1) Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti szerinti karbantartási munkára vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerinti módon, a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerinti tartalommal
M/2) Azon szakemberek megnevezése, végzettségének képzettségének ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, aláírt szakmai önéletrajzuk, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatuk csatolásával, valamint a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételek szerinti műszaki vezetői jogosultságának igazolása az illetékes hatóságtól származó határozattal.
(Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont)
A Kbt. 4.§ 3/E pontja szerinti szervezet igénybevétele esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha ő vagy 10% feletti alvállalkozója
M/1) Az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább összesen bruttó 40 millió Ft értéket elérő, befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti karbantartási munkára vonatkozó referenciával
M/2) ha nem rendelkezik:
a) a 244/2006 (XII.5.) Korm.rendelet szerinti Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben szereplő:
1 fő felsőfokú szakirányú (magasépítés) végzettségű szakemberrel aki „A” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik építményekre vonatkozóan (MV-Ép A) és a jogosultság megszerzésétől számítva minimum 3 év gyakorlattal rendelkezik
b)1 fő szakirányú (magasépítés) felsőfokú végzettségű építésvezetővel
c)1 fő minimum 3 év gyakorlattal rendelkező felsőfokú munkavédelmi végzettségű szakemberrel
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/11/20 (év/hó/nap )
Időpont: 09.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A befizetéshez szükséges készpénz-befizetési bizonylatot előzetesen az I.1) pontban megadott címen lehet átvenni, vagy a befizetés teljesíthető az Önkormányzat RAIFFEISEN Banknál vezetett 12001008-00131713-00100007 sz. számlájára történő átutalással is. A fenti ellenérték az ÁFA-t nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/20 (év/hó/nap) Időpont: 09.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/20 (év/hó/nap)
Időpont: 09.00
Helyszín : 1033 Budapest; III. ker. Fő tér 3. I. 21.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatkérő képviselői, az ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek (Kbt 80.§(2) bek)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. november 26. 11.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. december 4. 11.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvételekor csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító befizetési bizonylatokat. A dokumentáció átvehető Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Fő tér 3. I/27., munkanapokon 09.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 08.00-09.00 óráig, vagy az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján megküldi.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 71.§ (1) és (3) bekezdésben, valamint a Kbt. 72.§-ban foglaltakra vonatkozóan
2.A dokumentáció másra nem ruházható át.
3.A dokumentációban szereplő felolvasólap kitöltése kötelező. Amennyiben a felolvasólapon szereplő adatok az ajánlat más részében is szerepelnek, és eltérés mutatkozik, Ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő adatokat veszi figyelembe.
4.Az ajánlatokat zárt borítékban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 5 példányban kell benyújtani (1 eredeti és 4, az eredetivel mindenben megegyező másolat) az eredeti példány megjelölésével. Az eredeti és a másolati példányok eltérése esetén az eredeti példány tartalma a meghatározó. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. Az ezt végző személy cégjegyzésre jogosult, vagy az általa megbízott személy lehet. A lapok egymást követő sorszámmal legyenek ellátva. Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni és az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Budapest III. kerület- Intézmény karbantartás Óbuda, 2009.IV. negyedév”. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
5.Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolatát. Amennyiben változásbejegyzés iránti eljárás van folyamatban, abban az esetben a változás-bejegyzési kérelemnek a változást tartalmazó példánya bíróság által érkeztetett egyszerű másolatát is csatolnia kell. Az ajánlathoz csatolni kell az azt aláíró személy aláírási címpéldányát (adott esetben a meghatalmazást is csatolni kell).
6.Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (1) és (2) bekezdése szerint köti meg a szerződést.
7.A hiánypótlás a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosított.
8.Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

 Vissza