Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK15820
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6 § (1) bek.b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Második rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
517 575 000 HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő javítást kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2012.07.17
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése
nem jogosult
 
Egyéb közlemény:

 

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

 

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosító:(ha ismert)
Postai cím:
Fő tér 3
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1033
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Sárváriné Bognár Katalin
Telefon:
+36 1 437 8593
E-mail:
kozbeszerzes@obuda.hu
Fax:
+36 1 437 8804
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

 

 

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) [x]

 

 

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”) [ ]

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) MEGHATÁROZÁS

 

 

 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Hitelszerződés 2012

 

 

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Hitelszerződés 2012
Hitelszerződés összege: 1,000 Millió HUF;
A hitel célja:
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére jelen Bankhitelszerződés tervezet szerinti feltételekkel, Ajánlatkérőképviselőtestülete 449/ÖK/2012.(06.28.) sz. határozatának megfelelően az alábbi célok szerinti beruházásokra(továbbiakban: Beruházás) az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program (továbbiakban:Hitelprogram) keretében összesen 1 000 000 000 HUF, azaz Egymilliárd forint összegű hitelkeretet(továbbiakban: Hitelkeret) állapít meg és annak terhére az Ajánlatkérő nevére szóló számlák alapján a jelenBankhitelszerződés tervezetben foglaltak szerint kölcsönt (továbbiakban: Kölcsön) folyósít.
A Hitelprogram keretében a kölcsön az alábbi hitelcél(ok)ba tartozik:
Fejlesztési célok
Az Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztési célok
2. Zöldgazdaság-fejlesztés
2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
3. Otthonteremtés
3.2. Funkcióbővítő városrész rehabilitáció
Egyéb fejlesztési célok
7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés
7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő
önkormányzati intézmények műszaki felújítása
7.6. Önkormányzati sportlétesítmények létrehozása,
meglévő intézmények műszaki felújítása
A Hitelkeret céljaihoz tartozó összegek:
— A Hitelprogram keretében 2. Zöldgazdaság-fejlesztés célokon belül a 2.6. „Önkormányzati közintézmények,oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása”,
— KEOP 2013-2014 - hitelcélra 225 000 000 HUF, azaz kettőszázhuszonötmillió magyar forint összegűberuházás finanszírozása,
— A Hitelprogram keretében 3. Otthonteremtés célokon belül a 3.2. „ Funkcióbővítő városrész rehabilitáció”- Promenád- hitelcélra 280 000 000 HUF, azaz kettőszáznyolcvanmillió magyar forint összegű beruházásfinanszírozása,
— A Hitelprogram keretében 7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztéscélokon belül a 7.1. „Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszakifelújítása”,
— Hunyadi utcai bölcsőde építése - hitelcélra 275 000 000 HUF, azaz kettőszázhetvenötmillió forint összegűberuházás finanszírozása,
— KEOP 2013-2014 el nem számolható költségek - hitelcélra 131 000 000 HUF, azaz százharmincegymilliómagyar forint összegű beruházás finanszírozása,
— Pethe Ferenc téri Kulturális Központ kialakítása - hitelcélra 42 000 000 HUF, azaz negyvenkettőmillió magyarforint összegű beruházás finanszírozása, valamint,
— gördeszka pálya, fitnesz park építése - hitelcélra 47 000 000 HUF, azaz negyvenhétmillió magyar forintösszegű beruházás finanszírozása.
Hitelszerződés futamideje: szerződéskötéstől számított 20 év.
Rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított 36 hónap.
Tőketörlesztés ütemezése: türelmi időt követően naptári negyedévente egyenlő részletekben.
Kamatfizetés gyakorisága: naptári negyedévente.
Kamat: 3 havi EURIBOR + RKV+ kamatmarzs.kamatfelár.

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 66113000-5    

 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

 

 

 

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Tárgyalásos

[x] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

 

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

 

 

 

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak

megfelelően, adott esetben)

 

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP [ ]

OJS eSender [x]

 

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2012 - 10484 (év és a dokumentum száma)

 

 

 

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 133 - 222226 2012/07/13 (nap/hónap/év)

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2012/07/11 (nap/hónap/év)

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

 

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

 

Befejezetlen eljárás [ ] Javítás [x] További információ [ ]

 

 

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

 

 

[ ] A közbeszerzési eljárást megszüntették.

 

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

 

[ ] Nem került sor szerződés odaítélésére.

 

 

[ ] Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

 

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)

 

 

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

 

[x]

 

 

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

 

[ ]

 

Mindkettő

 

 

 

[ ]

 

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

 

 

 

 

[x]

 

 

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

[ ]

 

Mindkettőben

(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

 

[ ]

 

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:

A következő helyett:

Helyesen:

VI.3)További információk
3. A részvételi jelentkezések felbontásának helye és ideje:


3. A részvételi jelentkezések felbontásának helye és ideje:
A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 1033 Budapest, Fő tér 3. I. 21. (Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem).
A bontás ideje: 2012. július 20. 10:00 óra.

3. A részvételi jelentkezések felbontásának helye és ideje:
A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 1033 Budapest, Fő tér 3. I. 21. (Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem).
A bontás ideje: 2012. július 26. 10:00 óra.

IV.3.5)
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

30.7.2012

07.8.2012

 

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok:

A következő helyett:

Helyesen:

IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő

2012/07/23 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

 

2012/07/26 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

 

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

 

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

 

 

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

 

 

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: (nap/hónap/év)