Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pontja
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
Harmadik rész
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára];
19,044 Millió forint
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2010/08/26
i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése] megjelölő azonosító számot;.
AK05829
j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés megtörténtére való utalást.
A hirdetmény ellenjegyzése megtörtént.
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
A hirdetmény a közzétett módosító hirdetmény helyesbítésére irányul, tekintettel arra, hogy a közzétett módosító hirdetményben nem került közzétételre a módosítandó szöveg, amelyet ajánlatkérő képviselője a módosító hirdetmény elektronikus feladásakor a módosító hirdetményben megjelölt (az elektronikusan megküldött hirdetményben igazolható módon benne van a módosítás szövege is)

I. SZAKASZ

 

I.1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

 

Hivatalos név:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Postai cím:
Fő tér 3.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1033
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Polgármesteri Hivatal
Címzett:
Közbeszerzési csoport 1.em.27.
Telefon:
06-1-437-8593; 06-1-437-8807
E-mail:
kozbeszerzes@obuda.hu
Fax:
06-1-437-8804
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

 

II.) A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA (KÉ-SZÁM): 24235/2010

III.) A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNY KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐBEN TÖRTÉNT KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2010/08/18 (év/hó/nap)

 

IV.) A MEGJELENT, HELYESBÍTENI KÉRT HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ: 2010/09/02 (év/hó/nap)

 

 

V.) A MEGJELENT HIRDETMÉNY HELYESBÍTENI KÉRT PONTJÁNAK MEGJELÖLÉSE ÉS A HELYES SZÖVEG:

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

A következő helyett:

1 Meglévő, különböző átmérőjű szikkasztó kutak tisztítása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: m3; 80
2 Homokfogó műtárgyak tisztítása a fedlapok leemelésével és visszahelyezésével, iszap kiemelésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: m3; 80
3 Meglévő szikkasztó aknák tisztítása a fedlapok leemelésével és visszahelyezésével, iszap kiemelésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: m3; 80
4 Meglévő vízelvezető burkolt árkok javítása burkolat részleges cseréjével, újraprofilozással, építési törmelék, deponálással, gk-ra rakással, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal: m2; 850
5 Burkolatlan vízelvezető árok javítása újraprofilozással, szükség szerinti részleges burkolással, építési törmelék deponálással, gk-ra rakással, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal: m2; 850
6 Rézsűk és árokpartok kaszálása: m2; 20.000
7 Átereszek tisztítása gépi erővel: 200-800 mm: műó; 80
8 Burkolt vízelvezető árkok javítása előregyártott elemekből: fm; 200
9 Fedlapok, víznyelő rácsok,sorvíznyelők javítása helyreállítással ( betonozás, aszfaltozás ): db; 7
10 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv. 48 × 48- as: db; 8
11 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv. 30 × 30-as: db; 8
12 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv.: 100 × 40-es db; 7
13 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv.: 100 × 30-as db; 8
a nyertes árajánlattól is függően az ajánlatkérő rendelkezésére álló 23.0 M Ft bruttó keretösszeg erejéigA következő irányadó:

1 Meglévő, különböző átmérőjű szikkasztó kutak tisztítása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: m3; 80
2 Homokfogó műtárgyak tisztítása a fedlapok leemelésével és visszahelyezésével, iszap kiemelésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: m3; 80
3 Meglévő szikkasztó aknák tisztítása a fedlapok leemelésével és visszahelyezésével, iszap kiemelésével, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: m3; 80
4 Meglévő vízelvezető burkolt árkok javítása burkolat részleges cseréjével, újraprofilozással, építési törmelék, deponálással, gk-ra rakással, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal: m2; 850
5 Burkolatlan vízelvezető árok javítása újraprofilozással, szükség szerinti részleges burkolással, építési törmelék deponálással, gk-ra rakással, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal: m2; 850
6 Rézsűk és árokpartok kaszálása: m2; 20.000
7 Átereszek tisztítása gépi erővel: 200-800 mm: műó; 80
8 Burkolt vízelvezető árkok javítása előregyártott elemekből: fm; 200
9 Fedlapok, víznyelő rácsok,sorvíznyelők javítása helyreállítással ( betonozás, aszfaltozás ): db; 7
10 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv. 48 × 48- as: db; 8
11 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv. 30 × 30-as: db; 8
12 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv.: 100 × 40-es db; 7
13 Fedlapok, víznyelő rácsok, sorvíznyelők javítása cserével, helyreállítással (betonozás, aszfaltozás) öv.: 100 × 30-as db; 8
a nyertes árajánlattól is függően az ajánlatkérő rendelkezésére álló 23,805 M Ft bruttó keretösszeg erejéigés/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):


A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A következő helyett:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha ő vagy 10% feletti alvállalkozója, ha - nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző két (2008;2009) évben évente összesen legalább egy bruttó 23 millió Ft. értékű, a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a beszerzés tárgyával azonos (csapadékvíz elvezető árkok, átereszek, szikkasztókutak és - aknák, homokfogó műtárgyak karbantartása-javítása) szolgáltatás végzésére vonatkozó referenciával.
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük.A következő irányadó:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha ő vagy 10% feletti alvállalkozója, ha - nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző két (2008;2009) évben évente legalább egy darab bruttó 23 millió Ft értékű, a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a beszerzés tárgyával azonos (csapadékvíz elvezető árkok, átereszek, szikkasztókutak és - aknák, homokfogó műtárgyak karbantartása-javítása) szolgáltatás végzésére vonatkozó referenciával.
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük.és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):


A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A következő helyett:

Az egyes részszempontok szerinti ajánlati egységárak pontszáma az alábbi képlettel és eljárással kerül megállapításra:
pontszám=100×(1-((vizsgált egységár-legalacsonyabb egységár)/(legnagyobb egységár-legalacsonyabb egységár)).
A képlettel számított értékek a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítéser kerülnek.A következő irányadó:

Minden részszempont esetén a legjobb ajánlathoz történő arányosítás:
1. részszempont alszempontjai: fordított arány, 2. és 3. részszempont egyenes arány

 

VI.) A HELYESBÍTÉSI KÉRELEM FELADÁSÁNAK NAPJA:

2010/08/26 (év/hó/nap)